Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 5 юли 2016 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

4. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


4.1. Споразумение между ЕС и Перу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Република Перу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване [12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Мария Габриел (A8-0197/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA-PROV(2016)0295)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


4.2. Пределни стойности за извънпътната техника ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията към пределните стойности на емисиите и към одобряването на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътната техника [COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA-PROV(2016)0296)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA-PROV(2016)0296)


4.3. Бежанци: социално приобщаване и интеграция на пазара на труда (гласуване)

Доклад относно бежанците: социално приобщаване и интеграция на пазара на труда [2015/2321(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Brando Benifei (A8-0204/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата ENF)

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от комисията EMPL)

Приема се (P8_TA-PROV(2016)0297)


4.4. Социални и екологични стандарти, права на човека и корпоративна отговорност (гласуване)

Доклад за изпълнение на препоръките от 2010 г. на Европейския парламент относно социалните и екологичните стандарти, правата на човека и корпоративната отговорност [2015/2038(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA-PROV(2016)0298)

Изказвания

Reinhard Bütikofer и Monika Hohlmeier преди гласуването на съображение В.


4.5. Далновидна и иновативна бъдеща стратегия за търговията и инвестициите (гласуване)

Доклад относно нова далновидна и иновативна бъдеща стратегия за търговията и инвестициите [2015/2105(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата Verts/ALE)

Отхвърля се

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата GUE/NGL)

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от комисията INTA)

Приема се (P8_TA-PROV(2016)0299)


4.6. Борбата с трафика на хора във външните отношения на ЕС (гласуване)

Доклад относно борбата с трафика на хора във външните отношения на ЕС [2015/2340(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA-PROV(2016)0300)

Правна информация - Политика за поверителност