Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 5. juli 2016 - Strasbourg

FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand

4. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


4.1. Aftale mellem EU og Peru om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru om visumfritagelse for kortvarige ophold [12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA-PROV(2016)0295)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


4.2. Emissionsgrænser for mobile ikke-vejgående maskiner ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om krav vedrørende emissionsgrænser for og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikke-vejgående maskiner [COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA-PROV(2016)0296)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2016)0296)


4.3. Flygtninge: Social inklusion og integration på arbejdsmarkedet (afstemning)

Betænkning om flygtninge: Social inklusion og integration på arbejdsmarkedet [2015/2321(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Brando Benifei (A8-0204/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af ENF-Gruppen)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING (indgivet af EMPL)

Vedtaget (P8_TA-PROV(2016)0297)


4.4. Sociale og miljømæssige standarder, menneskerettigheder og virksomhedernes sociale ansvar (afstemning)

Betænkning om gennemførelse af Parlamentets henstillinger af 2010 om sociale og miljømæssige standarder, menneskerettigheder og virksomhedernes sociale ansvar [2015/2038(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2016)0298)

Indlæg

Reinhard Bütikofer og Monika Hohlmeier inden afstemningen om punkt C.


4.5. En fremadskuende og innovativ strategi for handel og investering (afstemning)

Betænkning om en fremadskuende og innovativ strategi for handel og investering [2015/2105(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af Verts/ALE-Gruppen)

Forkastet

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af GUE/NGL-Gruppen)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING (indgivet af INTA)

Vedtaget (P8_TA-PROV(2016)0299)


4.6. Bekæmpelse af menneskehandel som led i EU's eksterne forbindelser (afstemning)

Betænkning om bekæmpelse af menneskehandel som led i EU's eksterne forbindelser [2015/2340(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2016)0300)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik