Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 5. heinäkuuta 2016 - Strasbourg

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

4. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


4.1. EU:n ja Perun välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Perun tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA-PROV(2016)0295)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


4.2. Liikkuvien työkoneiden päästöraja-arvot ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottoreiden päästöraja-arvoihin ja tyyppihyväksyntään liittyvistä vaatimuksista [COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA-PROV(2016)0296)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2016)0296)


4.3. Pakolaiset: sosiaalinen osallisuus ja integroituminen työmarkkinoille (äänestys)

Mietintö pakolaisista: sosiaalinen osallisuus ja integroituminen työmarkkinoille [2015/2321(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Brando Benifei (A8-0204/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (ENF-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (EMPL-valiokunnan käsiteltäväksi jättämä)

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2016)0297)


4.4. Sosiaali- ja ympäristönormit, ihmisoikeudet ja yritysten yhteiskuntavastuu (äänestys)

Mietintö parlamentin vuonna 2010 antamien sosiaali- ja ympäristönormeja, ihmisoikeuksia ja yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien suositusten täytäntöönpanosta [2015/2038(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2016)0298)

Puheenvuorot:

Reinhard Bütikofer ja Monika Hohlmeier ennen johdanto-osan C kappaleesta äänestämistä.


4.5. Eteenpäin suuntautuva ja innovatiivinen tulevaisuuden kauppa- ja investointistrategia (äänestys)

Mietintö uudesta eteenpäin suuntautuvasta ja innovatiivisesta tulevaisuuden kauppa- ja investointistrategiasta [2015/2105(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (Verts/ALE-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (GUE/NGL-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (INTA-valiokunnan käsiteltäväksi jättämä)

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2016)0299)


4.6. Ihmiskaupan torjunta EU:n ulkosuhteissa (äänestys)

Mietintö ihmiskaupan torjunnasta EU:n ulkosuhteissa [2015/2340(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2016)0300)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö