Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2016. gada 5. jūlijs - Strasbūra

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

4. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


4.1. ES un Peru nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Peru Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu [12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Mariya Gabriel (A8-0197/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA-PROV(2016)0295).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


4.2. Autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas emisiju robežvērtības ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par prasībām attiecībā uz autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru emisiju robežvērtībām un tipa apstiprināšanu [COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA-PROV(2016)0296).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2016)0296).


4.3. Bēgļi — sociālā iekļaušana un integrācija darba tirgū (balsošana)

Ziņojums par bēgļiem — sociālā iekļaušana un integrācija darba tirgū [2015/2321(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Brando Benifei (A8-0204/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi ENF grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi EMPL komiteja)

Pieņemts (P8_TA-PROV(2016)0297).


4.4. Sociālie un vides standarti, cilvēktiesības un uzņēmumu sociālā atbildība (balsošana)

Ziņojums par Parlamenta 2010. gada ieteikumu par sociāliem un vides standartiem, cilvēktiesībām un uzņēmumu sociālo atbildību īstenošanu [2015/2038(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Eleonora Forenza (A8-0217/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2016)0298).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas par C apsvērumu uzstājās Reinhard Bütikofer un Monika Hohlmeier.


4.5. Jauna progresīva un inovatīva turpmākā stratēģija tirdzniecības un ieguldījumu jomā (balsošana)

Ziņojums par jaunu progresīvu un inovatīvu turpmāko stratēģiju tirdzniecības un ieguldījumu jomā [2015/2105(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Tiziana Beghin (A8-0220/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi Verts/ALE grupa)

Noraidīts.

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi GUE/NGL grupa)

Noraidīts

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi INTA komiteja)

Pieņemts (P8_TA-PROV(2016)0299).


4.6. Cilvēku tirdzniecības apkarošana ES ārējās attiecībās (balsošana)

Ziņojums par cilvēku tirdzniecības apkarošanu ES ārējās attiecībās [2015/2340(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2016)0300).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika