Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 5 juli 2016 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

4. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


4.1. Avtal mellan EU och Peru om undantag från viseringskravet för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Peru om undantag från viseringskravet för kortare vistelser [12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA-PROV(2016)0295)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


4.2. Utsläppsgränser för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om krav för utsläppsgränser och typgodkännande för förbränningsmotorer i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg [COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA-PROV(2016)0296)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA-PROV(2016)0296)


4.3. Flyktingars sociala delaktighet och integration på arbetsmarknaden (omröstning)

Betänkande om flyktingars sociala delaktighet och integration på arbetsmarknaden [2015/2321(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Brando Benifei (A8-0204/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (från ENF-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG (från utskottet EMPL)

Antogs (P8_TA-PROV(2016)0297)


4.4. Sociala och miljömässiga normer, mänskliga rättigheter och företagens ansvar (omröstning)

Betänkande om genomförande av parlamentets rekommendationer från 2010 om sociala och miljömässiga normer, mänskliga rättigheter och företagens ansvar [2015/2038(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2016)0298)

Inlägg:

Reinhard Bütikofer och Monika Hohlmeier, före omröstningen om skäl C.


4.5. En ny framåtblickande och innovativ strategi för handel och investeringar (omröstning)

Betänkande om en ny framåtblickande och innovativ strategi för handel och investeringar [2015/2105(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (från Verts/ALE-gruppen)

Förkastades

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (från GUE/NGL-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG (från utskottet INTA)

Antogs (P8_TA-PROV(2016)0299)


4.6. Kampen mot människohandel i EU:s yttre förbindelser (omröstning)

Betänkande om kampen mot människohandel i EU:s yttre förbindelser [2015/2340(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2016)0300)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy