Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2353(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0224/2016

Внесени текстове :

A8-0224/2016

Разисквания :

PV 05/07/2016 - 9
CRE 05/07/2016 - 9

Гласувания :

PV 06/07/2016 - 6.9
CRE 06/07/2016 - 6.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0309

Протокол
Вторник, 5 юли 2016 г. - Страсбург

9. Подготовка за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 - 2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията (разискване)
CRE

Доклад относно подготовката за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 - 2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията [2015/2353(INI)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Jan Olbrycht и Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

Jan Olbrycht и Isabelle Thomas представиха доклада.

Изказа се Кристалина Георгиева (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Neena Gill (докладчик по становището на комисията AFET), Paul Rübig (докладчик по становището на комисията DEVE), Георги Пирински (докладчик по становището на комисията EMPL), Janusz Lewandowski (докладчик по становището на комисията ITRE), Marian-Jean Marinescu (докладчик по становището на комисията TRAN), Kerstin Westphal (докладчик по становището на комисията REGI), Peter Jahr (докладчик по становището на комисията AGRI), Bogdan Andrzej Zdrojewski (докладчик по становището на комисията CULT), Laura Agea (докладчик по становището на комисията LIBE), Pedro Silva Pereira (докладчик по становището на комисията AFCO), Clare Moody (докладчик по становището на комисията FEMM), José Manuel Fernandes, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, от името на групата S&D, Bernd Kölmel, от името на групата ECR, Gérard Deprez, от името на групата ALDE, Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, Ernest Maragall, от името на групата Verts/ALE, Marco Zanni, от името на групата EFDD, Auke Zijlstra, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Alain Lamassoure, Jens Geier, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Liadh Ní Riada, Helga Trüpel, Jonathan Arnott, Siegfried Mureşan, Vladimír Maňka, Xabier Benito Ziluaga, Inese Vaidere, Jean-Paul Denanot, Daniele Viotti, Derek Vaughan, Mercedes Bresso и Inés Ayala Sender.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Victor Negrescu, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Clara Eugenia Aguilera García, Андрей Новаков и Ivana Maletić.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Заместник-председател

Изказаха се: Кристалина Георгиева, Jan Olbrycht и Isabelle Thomas.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.9 от протокола от 6.7.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност