Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2353(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0224/2016

Ingivna texter :

A8-0224/2016

Debatter :

PV 05/07/2016 - 9
CRE 05/07/2016 - 9

Omröstningar :

PV 06/07/2016 - 6.9
CRE 06/07/2016 - 6.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0309

Protokoll
Tisdagen den 5 juli 2016 - Strasbourg

9. Förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag [2015/2353(INI)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jan Olbrycht och Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

Jan Olbrycht och Isabelle Thomas redogjorde för betänkandet.

Talare: Kristalina Georgieva (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Neena Gill (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Paul Rübig (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Georgi Pirinski (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Janusz Lewandowski (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Marian-Jean Marinescu (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Kerstin Westphal (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Peter Jahr (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Bogdan Andrzej Zdrojewski (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Laura Agea (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Pedro Silva Pereira (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Clare Moody (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), José Manuel Fernandes för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial för S&D-gruppen, Bernd Kölmel för ECR-gruppen, Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, Ernest Maragall för Verts/ALE-gruppen, Marco Zanni för EFDD-gruppen, Auke Zijlstra för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Alain Lamassoure, Jens Geier, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Liadh Ní Riada, Helga Trüpel, Jonathan Arnott, Siegfried Mureşan, Vladimír Maňka, Xabier Benito Ziluaga, Inese Vaidere, Jean-Paul Denanot, Daniele Viotti, Derek Vaughan, Mercedes Bresso och Inés Ayala Sender.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Victor Negrescu, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Clara Eugenia Aguilera García, Andrey Novakov och Ivana Maletić.

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Talare: Kristalina Georgieva, Jan Olbrycht och Isabelle Thomas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.9 i protokollet av den 6.7.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy