Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/0310(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0200/2016

Teksty złożone :

A8-0200/2016

Debaty :

PV 05/07/2016 - 11
CRE 05/07/2016 - 11

Głosowanie :

PV 06/07/2016 - 6.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0305

Protokół
Wtorek, 5 lipca 2016 r. - Strasburg

11. Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2007/2004, rozporządzenie (WE) nr 863/2007 i decyzję Rady 2005/267/WE [COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

Artis Pabriks przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) i Dimitris Avramopoulos (członek Komisji).

Głos zabrali: Ilhan Kyuchyuk (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Eider Gardiazabal Rubial (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG), Alain Cadec (sprawozdawca komisji opiniodawczej PECH), Monika Hohlmeier w imieniu grupy PPE, Péter Niedermüller w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE, Marina Albiol Guzmán w imieniu grupy GUE/NGL, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Gerard Batten w imieniu grupy EFDD, Gerolf Annemans w imieniu grupy ENF, Konstantinos Papadakis niezrzeszony, Jaromír Štětina, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Josef Weidenholzer, Timothy Kirkhope, Cecilia Wikström, Malin Björk, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Georgios Epitideios, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylvie Guillaume, Monica Macovei, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Bodil Valero, Diane James, Udo Voigt, Salvatore Domenico Pogliese i Victor Boştinaru.

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Kazimierz Michał Ujazdowski, Gérard Deprez, Sofia Sakorafa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Notis Marias, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Milan Zver, Tonino Picula, Nikolay Barekov, Heinz K. Becker, Lucy Anderson, Peter van Dalen, Dubravka Šuica, Cécile Kashetu Kyenge, Anna Maria Corazza Bildt, Miltiadis Kyrkos, Kinga Gál, Alessandra Mussolini i Barbara Matera.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Igor Šoltes, Gilles Lebreton i Eleftherios Synadinos.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos i Artis Pabriks.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.5 protokołu z dnia 6.7.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności