Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0310(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0200/2016

Ingivna texter :

A8-0200/2016

Debatter :

PV 05/07/2016 - 11
CRE 05/07/2016 - 11

Omröstningar :

PV 06/07/2016 - 6.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0305

Protokoll
Tisdagen den 5 juli 2016 - Strasbourg

11. Europeisk gräns- och kustbevakning ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning och om upphävande av förordning (EG) nr 2007/2004, förordning (EG) nr 863/2007 och rådets beslut 2005/267/EG [COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

Artis Pabriks redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) och Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Ilhan Kyuchyuk (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Eider Gardiazabal Rubial (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Alain Cadec (föredragande av yttrande från utskottet PECH), Monika Hohlmeier för PPE-gruppen, Péter Niedermüller för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, Marina Albiol Guzmán för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Gerard Batten för EFDD-gruppen, Gerolf Annemans för ENF-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, Jaromír Štětina, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Josef Weidenholzer, Timothy Kirkhope, Cecilia Wikström, Malin Björk, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Georgios Epitideios, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylvie Guillaume, Monica Macovei, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Bodil Valero, Diane James, Udo Voigt, Salvatore Domenico Pogliese och Victor Boştinaru.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Kazimierz Michał Ujazdowski, Gérard Deprez, Sofia Sakorafa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Notis Marias, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Milan Zver, Tonino Picula, Nikolay Barekov, Heinz K. Becker, Lucy Anderson, Peter van Dalen, Dubravka Šuica, Cécile Kashetu Kyenge, Anna Maria Corazza Bildt, Miltiadis Kyrkos, Kinga Gál, Alessandra Mussolini och Barbara Matera.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Igor Šoltes, Gilles Lebreton och Eleftherios Synadinos.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Artis Pabriks.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.5 i protokollet av den 6.7.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy