Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2695(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0851/2016

Συζήτηση :

PV 05/07/2016 - 14
CRE 05/07/2016 - 14

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2016 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0311

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 5 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

14. Συνέργιες μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Συνέργιες μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (2016/2695(RSP))

Ο Carlos Moedas (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Christian Ehler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Soledad Cabezón Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Matthijs van Miltenburg, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ernest Maragall, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Zdzisław Krasnodębski, Lieve Wierinck, Jerzy Buzek, Patrizia Toia, Iskra Mihaylova, Ramón Luis Valcárcel Siso, Victor Boştinaru, Paul Rübig, Miapetra Kumpula-Natri, Franc Bogovič, Liliana Rodrigues, Janusz Lewandowski και Daniel Buda.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, João Ferreira και Andrey Novakov.

Παρεμβαίνει ο Carlos Moedas.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Ernest Maragall, Davor Škrlec και Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις συνέργειες για την καινοτομία: τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και άλλα ευρωπαϊκά ταμεία καινοτομίας και προγράμματα της ΕΕ (2016/2695(RSP)) (B8-0851/2016);

—   Ruža Tomašić, Evžen Tošenovský και Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις συνέργειες για την καινοτομία μεταξύ των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, του προγράμματος «Ορίζων 2020» και άλλων ευρωπαϊκών ταμείων καινοτομίας (2016/2695(RSP)) (B8-0852/2016);

—   Rosa D’Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τις συνέργειες μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (2016/2695(RSP)) (B8-0857/2016);

—   Matthijs van Miltenburg, Lieve Wierinck, Iskra Mihaylova και Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις συνέργειες για την καινοτομία μεταξύ των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, του προγράμματος «Ορίζων 2020» και άλλων ευρωπαϊκών ταμείων καινοτομίας (2016/2695(RSP)) (B8-0858/2016);

—   Christian Ehler και Lambert van Nistelrooij, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Constanze Krehl, Soledad Cabezón Ruiz και Derek Vaughan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις συνέργειες για την καινοτομία: τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και άλλα ευρωπαϊκά ταμεία καινοτομίας και προγράμματα της ΕΕ (2016/2695(RSP)) (B8-0860/2016);

—   Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Ángela Vallina και Martina Michels, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις συνέργειες για την καινοτομία μεταξύ των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, του προγράμματος «Ορίζων 2020» και άλλων ευρωπαϊκών ταμείων καινοτομίας (2016/2695(RSP)) (B8-0861/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου