Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0308(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0068/2016

Συζήτηση :

PV 05/07/2016 - 15
CRE 05/07/2016 - 15

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2016 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0307

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 5 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο

15. Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα ***I - Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα [COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Michael Cramer (A8-0215/2016)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου για την ίδρυση Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας [COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Alain Cadec (A8-0068/2016)

Οι Michael Cramer και Alain Cadec παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Dieter-Lebrecht Koch, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Czesław Hoc, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tania González Peñas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marie-Christine Arnautu, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Henna Virkkunen, Renata Briano, Norica Nicolai, João Ferreira, Georg Mayer και Clara Eugenia Aguilera García.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ricardo Serrão Santos, Inés Ayala Sender, Νότης Μαριάς και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc, Michael Cramer και Alain Cadec.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2016 και σημείο 6.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου