Προηγούμενο 
 Επόμενο 
RCVVOTESPVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 5 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Επισκόπηση της Ολλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου (συζήτηση)
 3.Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης και 29ης Ιουνίου 2016 (συζήτηση)
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  
4.1.Συμφωνία ΕΕ και Περού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
4.2.Όρια εκπομπών για μη οδικά κινητά μηχανήματα ***I (ψηφοφορία)
  
4.3.Πρόσφυγες: κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας (ψηφοφορία)
  
4.4.Κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, ανθρώπινα δικαιώματα και εταιρική ευθύνη (ψηφοφορία)
  
4.5.Μια νέα μακρόπνοη και καινοτόμος μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις (ψηφοφορία)
  
4.6.Η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ (ψηφοφορία)
 5.Αιτιολογήσεις ψήφου
 6.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 7.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 8.Κατάθεση εγγράφων
 9.Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η συμβολή του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής (συζήτηση)
 10.Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE 2) (συζήτηση)
 11.Ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή ***I (συζήτηση)
 12.Σύνθεση των επιτροπών
 13.Υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση ***II (συζήτηση)
 14.Συνέργιες μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (συζήτηση)
 15.Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα ***I - Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας ***I (συζήτηση)
 16.Γραμματεία της Επιτροπής Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ***I (συζήτηση)
 17.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 18.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (172 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (3758 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (184 kb) Κατάσταση παρόντων (24 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (58 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (151 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (262 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (837 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (3138 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου