Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 235kWORD 154k
Teisipäev, 5. juuli 2016 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Kokkuvõte nõukogu eesistujariigi Madalmaade eesistumisperioodist (arutelu)
 3.Euroopa Ülemkogu 28.–29. juuni 2016 kohtumise järeldused (arutelu)
 4.Hääletused
  4.1.ELi ja Peruu vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumise leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  4.2.Väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate heite piirnormid ***I (hääletus)
  4.3.Pagulased: sotsiaalne kaasamine ja tööturule integreerimine (hääletus)
  4.4.Sotsiaalsed ja keskkonnastandardid, inimõigused ja ettevõtja sotsiaalne vastutus (hääletus)
  4.5.Kaugelevaatav ja innovaatiline tulevane kaubandus- ja investeerimisstrateegia (hääletus)
  4.6.Inimkaubanduse vastane võitlus ELi välissuhetes (hääletus)
 5.Selgitused hääletuse kohta
 6.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 7.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 8.Esitatud dokumendid
 9.Mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) valimistejärgse muutmise ettevalmistamine ja Euroopa Parlamendi tähelepanekud enne komisjoni ettepaneku valmimist (arutelu)
 10.Maksualased siduvad eelotsused ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmed (TAXE 2) (arutelu)
 11.Euroopa piiri- ja rannikuvalve ***I (arutelu)
 12.Parlamendikomisjonide koosseis
 13.Võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus ***II (arutelu)
 14.Koosmõju struktuurifondide ja programmi „Horisont 2020" vahel (arutelu)
 15.Euroopa Meresõiduohutuse Amet ***I - Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur ***I (arutelu)
 16.OLAFi järelevalvekomitee sekretariaat ***I (arutelu)
 17.Järgmise istungi päevakord
 18.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 08.40.


2. Kokkuvõte nõukogu eesistujariigi Madalmaade eesistumisperioodist (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Kokkuvõte nõukogu eesistujariigi Madalmaade eesistumisperioodist (2016/2709(RSP))

Mark Rutte (nõukogu eesistuja) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Esther de Lange fraktsiooni PPE nimel, Paul Tang fraktsiooni S&D nimel, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Dennis de Jong fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Bill Etheridge fraktsiooni EFDD nimel, Olaf Stuger fraktsiooni ENF nimel ja Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võtsid Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) ja Mark Rutte.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati mõneks hetkeks)


3. Euroopa Ülemkogu 28.–29. juuni 2016 kohtumise järeldused (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu 28.–29. juuni 2016 kohtumise järeldused (2016/2711(RSP))

Donald Tusk (Euroopa Ülemkogu eesistuja) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas James Carver, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gerard Batten, Paul Nuttall fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Marine Le Pen fraktsiooni ENF nimel, Bruno Gollnisch (fraktsioonilise kuuluvuseta), Herbert Reul, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bernd Lucke, Richard Corbett ja Luke Ming Flanagan, kes esitas sinist kaarti tõstes küsimuse Richard Corbettile.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Richard Corbett, kes vastas küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Luke Ming Flanagan, Ryszard Czarnecki, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Catherine Bearder, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Victor Boştinaru, Barbara Spinelli, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lefteris Christoforou, Ian Hudghton, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Janusz Korwin-Mikke, Andrzej Grzyb, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Barbara Spinelli, Enrique Guerrero Salom, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Kazimierz Michał Ujazdowski, Bernd Lucke, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Zigmantas Balčytis, Pavel Telička, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Vicky Ford, Martina Anderson, Molly Scott Cato, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Richard Corbett, Petr Mach, Marcel de Graaff, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Hilde Vautmans, Udo Voigt, Alain Lamassoure, Tanja Fajon, Sander Loones, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Luke Ming Flanagan, Pascal Durand, Piernicola Pedicini, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, Knut Fleckenstein, James Nicholson, Marielle de Sarnez, Rina Ronja Kari, Laurenţiu Rebega, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Izaskun Bilbao Barandica, György Schöpflin, Isabelle Thomas, Roberts Zīle, Mariya Gabriel, Péter Niedermüller, Nikolay Barekov, Luděk Niedermayer, Ana Gomes, Paulo Rangel, Iratxe García Pérez, Othmar Karas, Birgit Sippel, Dubravka Šuica, Pervenche Berès, Milan Zver, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Josef Weidenholzer, Lefteris Christoforou, Cécile Kashetu Kyenge, Tunne Kelam, Peter Simon ja Janusz Lewandowski.

ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

Sõna võtsid Jo Leinen, Angelika Niebler ja Elly Schlein.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Ulrike Lunacek, Notis Marias, Laima Liucija Andrikienė, Karin Kadenbach ja Ivan Jakovčić.

Sõna võtsid Jean-Claude Juncker ja Donald Tusk.

Arutelu lõpetati.


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

4. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


4.1. ELi ja Peruu vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumise leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Peruu Vabariigi vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA-PROV(2016)0295)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


4.2. Väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate heite piirnormid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate sisepõlemismootorite heite piirnormide ja tüübikinnitusega seotud nõuete kohta [COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA-PROV(2016)0296)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2016)0296)


4.3. Pagulased: sotsiaalne kaasamine ja tööturule integreerimine (hääletus)

Raport pagulaste sotsiaalse kaasamise ja tööturule integreerimise kohta [2015/2321(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Brando Benifei (A8-0204/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (déposée par le groupe ENF)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (EMPL-komisjoni esitatud)

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2016)0297)


4.4. Sotsiaalsed ja keskkonnastandardid, inimõigused ja ettevõtja sotsiaalne vastutus (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi 2010. aasta soovituste rakendamise kohta seoses sotsiaalsete ja keskkonnastandardite, inimõiguste ja ettevõtja sotsiaalse vastutusega [2015/2038(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2016)0298)

Sõnavõtud

Reinhard Bütikofer ja Monika Hohlmeier enne hääletust põhjenduse C kohta.


4.5. Kaugelevaatav ja innovaatiline tulevane kaubandus- ja investeerimisstrateegia (hääletus)

Raport uue kaugelevaatava ja innovaatilise tulevase kaubandus- ja investeerimisstrateegia kohta. [2015/2105(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (fraktsiooni Verts/ALE esitatud)

Tagasi lükatud

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (fraktsiooni GUE/NGL esitatud)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (INTA-komisjoni esitatud)

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2016)0299)


4.6. Inimkaubanduse vastane võitlus ELi välissuhetes (hääletus)

Raport inimkaubanduse vastase võitluse kohta ELi välissuhetes [2015/2340(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2016)0300)


5. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

(Teisipäeva, 28. juuni 2016 hääletus)

Ühendkuningriigi referendumi tulemused - (2016/2800(RSP)) - B8-0838/2016
Michela Giuffrida, Marek Jurek, Constance Le Grip, Notis Marias, Mairead McGuinness, Jiří Pospíšil, Jean-Luc Mélenchon, Marian Harkin, Daniel Hannan, Krisztina Morvai, Monica Macovei

(Teisipäeva, 5. juuli 2016 hääletus)

Raport: Elisabetta Gardini - A8-0276/2015
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Seán Kelly

Raport: Brando Benifei - A8-0204/2016
Michela Giuffrida, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Seán Kelly, Anna Maria Corazza Bildt, Gabriel Mato

Raport: Eleonora Forenza - A8-0217/2016
Michela Giuffrida, Krisztina Morvai, Anna Záborská, Marian Harkin, Jean-Luc Mélenchon, Gabriel Mato

Raport: Tiziana Beghin - A8-0220/2016
Michela Giuffrida, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Anna Záborská, Seán Kelly, Marian Harkin, Gabriel Mato

Raport: Barbara Lochbihler - A8-0205/2016
Krisztina Morvai, Branislav Škripek, Monica Macovei, Marek Jurek, Anna Záborská, Seán Kelly, Gabriel Mato.


6. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 14.35 ja jätkus kell 15.05.)

ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident

7. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


8. Esitatud dokumendid

Järgmised raportid on esitanud parlamendikomisjonid:

- Raport maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete kohta (2016/2038(INI)) - TAX2 komisjon - Raportöörid: Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)

- Raport mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) valimistejärgse muutmise ettevalmistamise ja Euroopa Parlamendi tähelepanekute kohta enne komisjoni ettepaneku valmimist (2015/2353(INI)) - BUDG komisjon - Raportöörid: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)


9. Mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) valimistejärgse muutmise ettevalmistamine ja Euroopa Parlamendi tähelepanekud enne komisjoni ettepaneku valmimist (arutelu)

Raport mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) valimistejärgse muutmise ettevalmistamise ja Euroopa Parlamendi tähelepanekute kohta enne komisjoni ettepaneku valmimist [2015/2353(INI)] - Eelarvekomisjon. Kaasraportöörid: Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas tutvustasid raportit.

Sõna võttis Kristalina Georgieva (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Neena Gill (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Paul Rübig (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Georgi Pirinski (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Janusz Lewandowski (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Marian-Jean Marinescu (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Kerstin Westphal (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Peter Jahr (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Bogdan Andrzej Zdrojewski (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Laura Agea (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja), Pedro Silva Pereira (AFCO-komisjoni arvamuse koostaja), Clare Moody (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), José Manuel Fernandes fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial fraktsiooni S&D nimel, Bernd Kölmel fraktsiooni ECR nimel, Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel, Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ernest Maragall fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Zanni fraktsiooni EFDD nimel, Auke Zijlstra fraktsiooni ENF nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Alain Lamassoure, Jens Geier, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Liadh Ní Riada, Helga Trüpel, Jonathan Arnott, Siegfried Mureşan, Vladimír Maňka, Xabier Benito Ziluaga, Inese Vaidere, Jean-Paul Denanot, Daniele Viotti, Derek Vaughan, Mercedes Bresso ja Inés Ayala Sender.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Victor Negrescu, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Clara Eugenia Aguilera García, Andrey Novakov ja Ivana Maletić.

ISTUNGI JUHATAJA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
asepresident

Sõna võtsid Kristalina Georgieva, Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.7.2016 protokollipunkt 6.9.


10. Maksualased siduvad eelotsused ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmed (TAXE 2) (arutelu)

Raport maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete kohta [2016/2038(INI)] - Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon (TAXE 2). Kaasraportöörid: Jeppe Kofod ja Michael Theurer (A8-0223/2016)

Jeppe Kofod ja Michael Theurer tutvustasid raportit.

Sõna võttis Pierre Moscovici (komisjoni liige).

Sõna võtsid Danuta Maria Hübner fraktsiooni PPE nimel, Peter Simon fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lefteris Christoforou, Bernd Lucke fraktsiooni ECR nimel, Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, Miguel Viegas fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bruno Gollnisch, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Zanni fraktsiooni EFDD nimel, Bernard Monot fraktsiooni ENF nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Alain Lamassoure, Ana Gomes, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marisa Matias, Eva Joly, Steven Woolfe, Barbara Kappel, Luděk Niedermayer, Emmanuel Maurel, Fabio De Masi, Ernest Urtasun, Markus Ferber, Ramón Jáuregui Atondo, Rina Ronja Kari, Ernest Maragall, Othmar Karas, Paul Tang, Paloma López Bermejo, Theodor Dumitru Stolojan, Neena Gill, Frank Engel, Tibor Szanyi ja Gunnar Hökmark.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Tom Vandenkendelaere ja Burkhard Balz.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Lefteris Christoforou, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes ja Franc Bogovič.

Sõna võtsid Pierre Moscovici, Jeppe Kofod ja Michael Theurer.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.7.2016 protokollipunkt 6.10.


11. Euroopa piiri- ja rannikuvalve ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2007/2004, määrus (EÜ) nr 863/2007 ja nõukogu otsus 2005/267/EÜ [COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

Artis Pabriks tutvustas raportit.

Sõna võtsid Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) ja Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

Sõna võtsid Ilhan Kyuchyuk (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Eider Gardiazabal Rubial (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Alain Cadec (PECH-komisjoni arvamuse koostaja), Monika Hohlmeier fraktsiooni PPE nimel, Péter Niedermüller fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel, Marina Albiol Guzmán fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gerard Batten fraktsiooni EFDD nimel, Gerolf Annemans fraktsiooni ENF nimel, Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jaromír Štětina, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Josef Weidenholzer, Timothy Kirkhope, Cecilia Wikström, Malin Björk, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Georgios Epitideios, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylvie Guillaume, Monica Macovei, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Bodil Valero, Diane James, Udo Voigt, Salvatore Domenico Pogliese ja Victor Boştinaru.

ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident

Sõna võtsid Kazimierz Michał Ujazdowski, Gérard Deprez, Sofia Sakorafa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Notis Marias, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Milan Zver, Tonino Picula, Nikolay Barekov, Heinz K. Becker, Lucy Anderson, Peter van Dalen, Dubravka Šuica, Cécile Kashetu Kyenge, Anna Maria Corazza Bildt, Miltiadis Kyrkos, Kinga Gál, Alessandra Mussolini ja Barbara Matera.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Igor Šoltes, Gilles Lebreton ja Eleftherios Synadinos.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos ja Artis Pabriks.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.7.2016 protokollipunkt 6.5.


12. Parlamendikomisjonide koosseis

President on saanud fraktsiooni ECR taotluse järgmise ametissenimetamise kohta:

AGRI-komisjon: Urszula Krupa.

Ametissenimetamine loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


13. Võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv meetmete kohta, millega tagada võrgu ja infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus [05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

Andreas Schwab tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võttis Günther Oettinger (komisjoni liige).

Sõna võtsid Pilar del Castillo Vera fraktsiooni PPE nimel, Nicola Danti fraktsiooni S&D nimel, Vicky Ford fraktsiooni ECR nimel, Antanas Guoga fraktsiooni ALDE nimel, Mylène Troszczynski fraktsiooni ENF nimel, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria Grapini, Lara Comi, Henna Virkkunen ja Michał Boni.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Franc Bogovič, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Christian Ehler.

Sõna võtsid Günther Oettinger ja Andreas Schwab.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.7.2016 protokollipunkt 6.3.


ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

14. Koosmõju struktuurifondide ja programmi „Horisont 2020" vahel (arutelu)

Komisjoni avaldus: Koosmõju struktuurifondide ja programmi „Horisont 2020" vahel (2016/2695(RSP))

Carlos Moedas (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Christian Ehler fraktsiooni PPE nimel, Soledad Cabezón Ruiz fraktsiooni S&D nimel, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel, Matthijs van Miltenburg fraktsiooni ALDE nimel, Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ernest Maragall fraktsiooni Verts/ALE nimel, Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Zdzisław Krasnodębski, Lieve Wierinck, Jerzy Buzek, Patrizia Toia, Iskra Mihaylova, Ramón Luis Valcárcel Siso, Victor Boştinaru, Paul Rübig, Miapetra Kumpula-Natri, Franc Bogovič, Liliana Rodrigues, Janusz Lewandowski ja Daniel Buda.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira ja Andrey Novakov.

Sõna võttis Carlos Moedas.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Ernest Maragall, Davor Škrlec ja Bronis Ropė fraktsiooni Verts/ALE nimel innovatsioonile suunatud koostoime kohta Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide, programmi „Horisont 2020‟ ning muude Euroopa innovatsioonifondide ja ELi programmide vahel (2016/2695(RSP)) (B8-0851/2016);

—   Ruža Tomašić, Evžen Tošenovský ja Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel innovatsioonile suunatud koosmõju kohta struktuurifondide, programmi „Horisont 2020‟ ja muude Euroopa innovatsioonifondide vahel (2016/2695(RSP)) (B8-0852/2016);

—   Rosa D’Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel struktuurifondide ja programmi „Horisont 2020“ vahelise koostoime kohta (2016/2695(RSP)) (B8-0857/2016);

—   Matthijs van Miltenburg, Lieve Wierinck, Iskra Mihaylova ja Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel innovatsioonile suunatud koosmõju kohta Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide, programmi „Horisont 2020‟ ja muude Euroopa innovatsioonifondide vahel (2016/2695(RSP)) (B8-0858/2016);

—   Christian Ehler ja Lambert van Nistelrooij fraktsiooni PPE nimel, Constanze Krehl, Soledad Cabezón Ruiz ja Derek Vaughan fraktsiooni S&D nimel innovatsioonialase koostoime kohta Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide, programmi „Horisont 2020“ ning muude Euroopa innovatsioonifondide ja ELi programmide vahel (2016/2695(RSP)) (B8-0860/2016);

—   Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Ángela Vallina ja Martina Michels fraktsiooni GUE/NGL nimel innovatsioonile suunatud koostoime kohta struktuurifondide, programmi „Horisont 2020‟ ja muude Euroopa innovatsioonifondide vahel (2016/2695(RSP)) (B8-0861/2016).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.7.2016 protokollipunkt 6.11.


15. Euroopa Meresõiduohutuse Amet ***I - Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1406/2002, millega luuakse Euroopa Meresõiduohutuse Amet [COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Michael Cramer (A8-0215/2016)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 768/2005, millega luuakse Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur [COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Alain Cadec (A8-0068/2016)

Michael Cramer ja Alain Cadec tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Violeta Bulc (komisjoni liige).

Sõna võtsid Dieter-Lebrecht Koch fraktsiooni PPE nimel, Czesław Hoc fraktsiooni ECR nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Tania González Peñas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Marie-Christine Arnautu fraktsiooni ENF nimel, Henna Virkkunen, Renata Briano, Norica Nicolai, João Ferreira, Georg Mayer ja Clara Eugenia Aguilera García.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ricardo Serrão Santos, Inés Ayala Sender, Notis Marias ja Georgios Epitideios.

Sõna võtsid Violeta Bulc, Michael Cramer ja Alain Cadec.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.7.2016 protokollipunkt 6.6 ja 6.7.2016 protokollipunkt 6.7.


16. OLAFi järelevalvekomitee sekretariaat ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 883/2013 Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) järelevalvekomitee sekretariaadi osas [COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

Ingeborg Gräßle tutvustas raportit.

Sõna võttis Kristalina Georgieva (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Petri Sarvamaa fraktsiooni PPE nimel, Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel, Jonathan Arnott fraktsiooni EFDD nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, Janusz Korwin-Mikke (fraktsioonilise kuuluvuseta), Tomáš Zdechovský ja Julia Pitera.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil ja Notis Marias.

Sõna võtsid Kristalina Georgieva ja Ingeborg Gräßle.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.7.2016 protokollipunkt 6.8.


17. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 585.204/OJME).


18. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.00.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Lope Fontagné, Maeijer, Marusik

Õigusteave - Privaatsuspoliitika