Zoznam 
Zápisnica
PDF 244kWORD 174k
Utorok, 5. júla 2016 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Bilancia holandského predsedníctva (rozprava)
 3.Závery zo zasadnutia Európskej rady z 28. a 29. júna 2016 (rozprava)
 4.Hlasovanie
  
4.1.Dohoda medzi EÚ a Peru o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
4.2.Emisné limity necestných pojazdných strojov ***I (hlasovanie)
  
4.3.Utečenci: sociálne začleňovanie a integrácia na trhu práce (hlasovanie)
  
4.4.Sociálne a environmentálne normy, ľudské práva a sociálna zodpovednosť podnikov (hlasovanie)
  
4.5.Nová inovatívna stratégia v oblasti obchodu a investícií orientovaná na budúcnosť (hlasovanie)
  
4.6.Boj proti obchodovaniu s ľuďmi vo vonkajších vzťahoch EÚ (hlasovanie)
 5.Vysvetlenia hlasovania
 6.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 7.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 8.Predloženie dokumentov
 9.Príprava povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred predložením návrhu Komisie (rozprava)
 10.Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (TAXE 2) (rozprava)
 11.Európska pohraničná a pobrežná stráž ***I (rozprava)
 12.Zloženie výborov
 13.Vysoká spoločná úroveň bezpečnosti sieťových a informačných systémov v celej Únii ***II (rozprava)
 14.Synergie medzi štrukturálnymi fondmi a programom Horizont 2020 (rozprava)
 15.Európska námorná bezpečnostná agentúra ***I - Európska agentúra pre kontrolu rybárstva ***I (rozprava)
 16.Sekretariát dozorného výboru úradu OLAF ***I (rozprava)
 17.Program rokovania na nasledujúci deň
 18.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 08.40 h.


2. Bilancia holandského predsedníctva (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Bilancia holandského predsedníctva (2016/2709(RSP))

Mark Rutte (úradujúci predseda Rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Esther de Lange v mene skupiny PPE, Paul Tang v mene skupiny S&D, Syed Kamall v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Bill Etheridge v mene skupiny EFDD, Olaf Stuger v mene skupiny ENF a Zoltán Balczó – nezaradený poslanec.

Vystúpili: Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) a Mark Rutte.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)


3. Závery zo zasadnutia Európskej rady z 28. a 29. júna 2016 (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Závery zo zasadnutia Európskej rady z 28. a 29. júna 2016 (2016/2711(RSP))

Donald Tusk (predseda Európskej rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Syed Kamall v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil James Carver, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gerard Batten, Paul Nuttall v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Liisa Jaakonsaari, Marine Le Pen v mene skupiny ENF, Bruno Gollnisch – nezaradený poslanec, Herbert Reul, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bernd Lucke, Richard Corbett a Luke Ming Flanagan, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Richardovi Corbettovi.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Richard Corbett, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Luke Ming Flanagan, Ryszard Czarnecki, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Catherine Bearder, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Victor Boştinaru, Barbara Spinelli, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lefteris Christoforou, Ian Hudghton, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Janusz Korwin-Mikke, Andrzej Grzyb, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Barbara Spinelli, Enrique Guerrero Salom, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski, Bernd Lucke, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Zigmantas Balčytis, Pavel Telička, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Vicky Ford, Martina Anderson, Molly Scott Cato, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Richard Corbett, Petr Mach, Marcel de Graaff, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Hilde Vautmans, Udo Voigt, Alain Lamassoure, Tanja Fajon, Sander Loones, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Luke Ming Flanagan, Pascal Durand, Piernicola Pedicini, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, Knut Fleckenstein, James Nicholson, Marielle de Sarnez, Rina Ronja Kari, Laurenţiu Rebega, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Izaskun Bilbao Barandica, György Schöpflin, Isabelle Thomas, Roberts Zīle, Mariya Gabriel, Péter Niedermüller, Nikolay Barekov, Luděk Niedermayer, Ana Gomes, Paulo Rangel, Iratxe García Pérez, Othmar Karas, Birgit Sippel, Dubravka Šuica, Pervenche Berès, Milan Zver, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Josef Weidenholzer, Lefteris Christoforou, Cécile Kashetu Kyenge, Tunne Kelam, Peter Simon a Janusz Lewandowski.

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

Vystúpili títo poslanci: Jo Leinen, Angelika Niebler a Elly Schlein.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Ulrike Lunacek, Notis Marias, Laima Liucija Andrikienė, Karin Kadenbach a Ivan Jakovčić.

Vystúpili: Jean-Claude Juncker a Donald Tusk.

Rozprava sa skončila.


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

4. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


4.1. Dohoda medzi EÚ a Peru o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie dohody medzi Európskou úniou a Peruánskou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch [12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA-PROV(2016)0295)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


4.2. Emisné limity necestných pojazdných strojov ***I (hlasovanie)

Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o požiadavkách na emisné limity a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov [COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA-PROV(2016)0296)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2016)0296)


4.3. Utečenci: sociálne začleňovanie a integrácia na trhu práce (hlasovanie)

Správa o utečencoch: sociálne začleňovanie a integrácia na trhu práce [2015/2321(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Brando Benifei (A8-0204/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou ENF)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA (predložený výborom EMPL)

Prijatý (P8_TA-PROV(2016)0297)


4.4. Sociálne a environmentálne normy, ľudské práva a sociálna zodpovednosť podnikov (hlasovanie)

Správa o vykonávaní odporúčaní Parlamentu z roku 2010 o sociálnych a environmentálnych normách, ľudských právach a sociálnej zodpovednosti podnikov [2015/2038(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2016)0298)

Vystúpenia:

Reinhard Bütikofer a Monika Hohlmeier pred hlasovaním o odôvodnení C.


4.5. Nová inovatívna stratégia v oblasti obchodu a investícií orientovaná na budúcnosť (hlasovanie)

Správa o novej inovatívnej stratégii v oblasti obchodu a investícií orientovanej na budúcnosť [2015/2105(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou Verts/ALE)

Zamietnutý

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou GUE/NGL)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA (predložený výborom INTA)

Prijatý (P8_TA-PROV(2016)0299)


4.6. Boj proti obchodovaniu s ľuďmi vo vonkajších vzťahoch EÚ (hlasovanie)

Správa o boji proti obchodovaniu s ľuďmi vo vonkajších vzťahoch EÚ [2015/2340(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2016)0300)


5. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

(Hlasovanie: utorok 28. júna 2016)

Výsledok referenda vo Veľkej Británii - (2016/2800(RSP)) - B8-0838/2016
Michela Giuffrida, Marek Jurek, Constance Le Grip, Notis Marias, Mairead McGuinness, Jiří Pospíšil, Jean-Luc Mélenchon, Marian Harkin, Daniel Hannan, Krisztina Morvai, Monica Macovei

(Hlasovanie: utorok 5. júla 2016)

Správa: Elisabetta Gardini - A8-0276/2015
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Seán Kelly

Správa: Brando Benifei - A8-0204/2016
Michela Giuffrida, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Seán Kelly, Anna Maria Corazza Bildt, Gabriel Mato

Správa: Eleonora Forenza - A8-0217/2016
Michela Giuffrida, Krisztina Morvai, Anna Záborská, Marian Harkin, Jean-Luc Mélenchon, Gabriel Mato

Správa: Tiziana Beghin - A8-0220/2016
Michela Giuffrida, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Anna Záborská, Seán Kelly, Marian Harkin, Gabriel Mato

Správa: Barbara Lochbihler - A8-0205/2016
Krisztina Morvai, Branislav Škripek, Monica Macovei, Marek Jurek, Anna Záborská, Seán Kelly, Gabriel Mato.


6. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 14.35 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.05 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

7. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


8. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto správy parlamentných výborov:

- Správa o daňových rozhodnutiach a ďalších opatreniach podobného charakteru alebo účinku (2016/2038(INI)) - výbor TAX2 - Spravodajcovia: Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)

- Správa o príprave povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pwred predložením návrhu Komisie (2015/2353(INI)) - výbor BUDG - Spravodajcovia: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)


9. Príprava povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred predložením návrhu Komisie (rozprava)

Správa o príprave povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred predložením návrhu Komisie [2015/2353(INI)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Jan Olbrycht a Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

Jan Olbrycht a Isabelle Thomas predstavili správu.

V rozprave vystúpila Kristalina Georgieva (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Neena Gill (spravodajkyňa výboru AFET požiadaného o stanovisko), Paul Rübig (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Georgi Pirinski (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Janusz Lewandowski (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Marian-Jean Marinescu (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Kerstin Westphal (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Peter Jahr (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Bogdan Andrzej Zdrojewski (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Laura Agea (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Pedro Silva Pereira (spravodajca výboru AFCO požiadaného o stanovisko), Clare Moody (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), José Manuel Fernandes v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial v mene skupiny S&D, Bernd Kölmel v mene skupiny ECR, Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Maragall v mene skupiny Verts/ALE, Marco Zanni v mene skupiny EFDD, Auke Zijlstra v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Alain Lamassoure, Jens Geier, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Liadh Ní Riada, Helga Trüpel, Jonathan Arnott, Siegfried Mureşan, Vladimír Maňka, Xabier Benito Ziluaga, Inese Vaidere, Jean-Paul Denanot, Daniele Viotti, Derek Vaughan, Mercedes Bresso a Inés Ayala Sender.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Victor Negrescu, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Clara Eugenia Aguilera García, Andrey Novakov a Ivana Maletić.

PREDSEDNÍCTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsedníčka

Vystúpili: Kristalina Georgieva, Jan Olbrycht a Isabelle Thomas.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.9 zápisnice zo dňa 6.7.2016.


10. Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (TAXE 2) (rozprava)

Správa o daňových rozhodnutiach a ďalších opatreniach podobného charakteru alebo účinku [2016/2038(INI)] - Osobitný výbor pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (TAXE 2). Spravodajcovia: Jeppe Kofod a Michael Theurer (A8-0223/2016)

Jeppe Kofod a Michael Theurer predstavili správu.

V rozprave vystúpil Pierre Moscovici (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Danuta Maria Hübner v mene skupiny PPE, Peter Simon v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lefteris Christoforou, Bernd Lucke v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Miguel Viegas v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bruno Gollnisch, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Marco Zanni v mene skupiny EFDD, Bernard Monot v mene skupiny ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Alain Lamassoure, Ana Gomes, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marisa Matias, Eva Joly, Steven Woolfe, Barbara Kappel, Luděk Niedermayer, Emmanuel Maurel, Fabio De Masi, Ernest Urtasun, Markus Ferber, Ramón Jáuregui Atondo, Rina Ronja Kari, Ernest Maragall, Othmar Karas, Paul Tang, Paloma López Bermejo, Theodor Dumitru Stolojan, Neena Gill, Frank Engel, Tibor Szanyi a Gunnar Hökmark.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Tom Vandenkendelaere a Burkhard Balz.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Lefteris Christoforou, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes a Franc Bogovič.

Vystúpili: Pierre Moscovici, Jeppe Kofod a Michael Theurer.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.10 zápisnice zo dňa 6.7.2016.


11. Európska pohraničná a pobrežná stráž ***I (rozprava)

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2007/2004, nariadenie (ES) č. 863/2007 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES [COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

Artis Pabriks uviedol správu.

V rozprave vystúpili: Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) a Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ilhan Kyuchyuk (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Eider Gardiazabal Rubial (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Alain Cadec (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko), Monika Hohlmeier v mene skupiny PPE, Péter Niedermüller v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Nathalie Griesbeck v mene skupiny ALDE, Marina Albiol Guzmán v mene skupiny GUE/NGL, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Gerard Batten v mene skupiny EFDD, Gerolf Annemans v mene skupiny ENF, Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec, Jaromír Štětina, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Josef Weidenholzer, Timothy Kirkhope, Cecilia Wikström, Malin Björk, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Georgios Epitideios, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylvie Guillaume, Monica Macovei, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Bodil Valero, Diane James, Udo Voigt, Salvatore Domenico Pogliese a Victor Boştinaru.

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Kazimierz Michał Ujazdowski, Gérard Deprez, Sofia Sakorafa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Notis Marias, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Milan Zver, Tonino Picula, Nikolay Barekov, Heinz K. Becker, Lucy Anderson, Peter van Dalen, Dubravka Šuica, Cécile Kashetu Kyenge, Anna Maria Corazza Bildt, Miltiadis Kyrkos, Kinga Gál, Alessandra Mussolini a Barbara Matera.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Igor Šoltes, Gilles Lebreton a Eleftherios Synadinos.

Vystúpili: Dimitris Avramopoulos a Artis Pabriks.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.5 zápisnice zo dňa 6.7.2016.


12. Zloženie výborov

Predseda dostal od skupiny ECR túto žiadosť o menovanie:

výbor AGRI: Urszula Krupa.

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené nijaké námietky, toto menovanie sa bude považovať za schválené.


13. Vysoká spoločná úroveň bezpečnosti sieťových a informačných systémov v celej Únii ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sieťových a informačných systémov v celej Únii [05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

Andreas Schwab uviedol odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Pilar del Castillo Vera v mene skupiny PPE, Nicola Danti v mene skupiny S&D, Vicky Ford v mene skupiny ECR, Antanas Guoga v mene skupiny ALDE, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria Grapini, Lara Comi, Henna Virkkunen a Michał Boni.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Franc Bogovič, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Christian Ehler.

Vystúpili: Günther Oettinger a Andreas Schwab.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.3 zápisnice zo dňa 6.7.2016.


PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

14. Synergie medzi štrukturálnymi fondmi a programom Horizont 2020 (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Synergie medzi štrukturálnymi fondmi a programom Horizont 2020 (2016/2695(RSP))

Carlos Moedas (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Christian Ehler v mene skupiny PPE, Soledad Cabezón Ruiz v mene skupiny S&D, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, Matthijs van Miltenburg v mene skupiny ALDE, Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Maragall v mene skupiny Verts/ALE, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Zdzisław Krasnodębski, Lieve Wierinck, Jerzy Buzek, Patrizia Toia, Iskra Mihaylova, Ramón Luis Valcárcel Siso, Victor Boştinaru, Paul Rübig, Miapetra Kumpula-Natri, Franc Bogovič, Liliana Rodrigues, Janusz Lewandowski a Daniel Buda.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira a Andrey Novakov.

V rozprave vystúpil Carlos Moedas.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Ernest Maragall, Davor Škrlec a Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE o synergiách v záujme inovácie: európske štrukturálne a investičné fondy, Horizont 2020 a iné európske inovačné fondy a programy EÚ (2016/2695(RSP)) (B8-0851/2016);

—   Ruža Tomašić, Evžen Tošenovský a Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, o synergiách medzi európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi, programom Horizont 2020 a inými európskymi inovačnými fondmi v záujme inovácií (2016/2695(RSP)) (B8-0852/2016);

—   Rosa D’Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD o synergiách medzi štrukturálnymi fondmi a programom Horizont 2020 (2016/2695(RSP)) (B8-0857/2016);

—   Matthijs van Miltenburg, Lieve Wierinck, Iskra Mihaylova a Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE o súčinnosti medzi európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi, iniciatívou Horizont 2020 a inými európskymi fondmi v záujme inovácií (2016/2695(RSP)) (B8-0858/2016);

—   Christian Ehler a Lambert van Nistelrooij v mene skupiny PPE Constanze Krehl, Soledad Cabezón Ruiz a Derek Vaughan v mene skupiny S&D o súčinnosti medzi európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi, iniciatívou Horizont 2020 a inými európskymi inovačnými fondmi v záujme inovácií (2016/2695(RSP)) (B8-0860/2016);

—   Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Ángela Vallina a Martina Michels v mene skupiny GUE/NGL o synergiách medzi európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi, programom Horizont 2020 a inými európskymi inovačnými fondmi v záujme inovácií (2016/2695(RSP)) (B8-0861/2016).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.11 zápisnice zo dňa 6.7.2016.


15. Európska námorná bezpečnostná agentúra ***I - Európska agentúra pre kontrolu rybárstva ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1406/2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra [COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Michael Cramer (A8-0215/2016)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 768/2005 o zriadení Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva [COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Alain Cadec (A8-0068/2016)

Michael Cramer a Alain Cadec uviedli svoje správy

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Dieter-Lebrecht Koch v mene skupiny PPE, Czesław Hoc v mene skupiny ECR, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Tania González Peñas v mene skupiny GUE/NGL, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Marie-Christine Arnautu v mene skupiny ENF, Henna Virkkunen, Renata Briano, Norica Nicolai, João Ferreira, Georg Mayer a Clara Eugenia Aguilera García.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ricardo Serrão Santos, Inés Ayala Sender, Notis Marias a Georgios Epitideios.

Vystúpili: Violeta Bulc, Michael Cramer a Alain Cadec.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.6 zápisnice zo dňa 6.7.2016 a bod 6.7 zápisnice zo dňa 6.7.2016.


16. Sekretariát dozorného výboru úradu OLAF ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013, pokiaľ ide o sekretariát dozorného výboru Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) [COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

Ingeborg Gräßle uviedla správu.

V rozprave vystúpila Kristalina Georgieva (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Petri Sarvamaa v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Janusz Korwin-Mikke – nezaradený poslanec, Tomáš Zdechovský a Julia Pitera.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil a Notis Marias.

Vystúpili: Kristalina Georgieva a Ingeborg Gräßle.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.8 zápisnice zo dňa 6.7.2016.


17. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 585.204/OJME).


18. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.00 h.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Lope Fontagné, Maeijer, Marusik

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia