Index 
Protokoll
PDF 239kWORD 157k
Tisdagen den 5 juli 2016 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Sammanfattning av det nederländska rådsordförandeskapet (debatt)
 3.Slutsatser från Europeiska rådets möte (28–29 juni 2016) (debatt)
 4.Omröstning
  4.1.Avtal mellan EU och Peru om undantag från viseringskravet för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  4.2.Utsläppsgränser för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg ***I (omröstning)
  4.3.Flyktingars sociala delaktighet och integration på arbetsmarknaden (omröstning)
  4.4.Sociala och miljömässiga normer, mänskliga rättigheter och företagens ansvar (omröstning)
  4.5.En ny framåtblickande och innovativ strategi för handel och investeringar (omröstning)
  4.6.Kampen mot människohandel i EU:s yttre förbindelser (omröstning)
 5.Röstförklaringar
 6.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 8.Inkomna dokument
 9.Förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag (debatt)
 10.Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2) (debatt)
 11.Europeisk gräns- och kustbevakning ***I (debatt)
 12.Utskottens sammansättning
 13.Hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen ***II (debatt)
 14.Synergier mellan strukturfonderna och Horisont 2020 (debatt)
 15.Europeiska sjösäkerhetsbyrån ***I - Gemenskapens kontrollorgan för fiske ***I (debatt)
 16.Sekretariatet för övervakningskommittén för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) ***I (debatt)
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde
 18.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.40.


2. Sammanfattning av det nederländska rådsordförandeskapet (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Sammanfattning av det nederländska rådsordförandeskapet (2016/2709(RSP))

Mark Rutte (rådets tjänstgörande ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Esther de Lange för PPE-gruppen, Paul Tang för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Dennis de Jong för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Bill Etheridge för EFDD-gruppen, Olaf Stuger för ENF-gruppen, och Zoltán Balczó, grupplös.

Talare: Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) och Mark Rutte.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)


3. Slutsatser från Europeiska rådets möte (28–29 juni 2016) (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Slutsatser från Europeiska rådets möte (28–29 juni 2016) (2016/2711(RSP))

Donald Tusk (Europeiska rådets ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gerard Batten, Paul Nuttall för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari, Marine Le Pen för ENF-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Herbert Reul, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernd Lucke, Richard Corbett och Luke Ming Flanagan ställde en fråga ("blått kort") till Richard Corbett.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Richard Corbett, som besvarade en fråga ("blått kort") från Luke Ming Flanagan, Ryszard Czarnecki, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Catherine Bearder, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Victor Boştinaru, Barbara Spinelli, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lefteris Christoforou, Ian Hudghton, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Janusz Korwin-Mikke, Andrzej Grzyb, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Barbara Spinelli, Enrique Guerrero Salom, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kazimierz Michał Ujazdowski, Bernd Lucke, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Zigmantas Balčytis, Pavel Telička, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Vicky Ford, Martina Anderson, Molly Scott Cato, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Richard Corbett, Petr Mach, Marcel de Graaff, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hilde Vautmans, Udo Voigt, Alain Lamassoure, Tanja Fajon, Sander Loones, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Luke Ming Flanagan, Pascal Durand, Piernicola Pedicini, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, Knut Fleckenstein, James Nicholson, Marielle de Sarnez, Rina Ronja Kari, Laurenţiu Rebega, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Izaskun Bilbao Barandica, György Schöpflin, Isabelle Thomas, Roberts Zīle, Mariya Gabriel, Péter Niedermüller, Nikolay Barekov, Luděk Niedermayer, Ana Gomes, Paulo Rangel, Iratxe García Pérez, Othmar Karas, Birgit Sippel, Dubravka Šuica, Pervenche Berès, Milan Zver, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Josef Weidenholzer, Lefteris Christoforou, Cécile Kashetu Kyenge, Tunne Kelam, Peter Simon och Janusz Lewandowski.

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

Talare: Jo Leinen, Angelika Niebler och Elly Schlein.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Ulrike Lunacek, Notis Marias, Laima Liucija Andrikienė, Karin Kadenbach och Ivan Jakovčić.

Talare: Jean-Claude Juncker och Donald Tusk.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

4. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


4.1. Avtal mellan EU och Peru om undantag från viseringskravet för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Peru om undantag från viseringskravet för kortare vistelser [12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA-PROV(2016)0295)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


4.2. Utsläppsgränser för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om krav för utsläppsgränser och typgodkännande för förbränningsmotorer i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg [COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA-PROV(2016)0296)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA-PROV(2016)0296)


4.3. Flyktingars sociala delaktighet och integration på arbetsmarknaden (omröstning)

Betänkande om flyktingars sociala delaktighet och integration på arbetsmarknaden [2015/2321(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Brando Benifei (A8-0204/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (från ENF-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG (från utskottet EMPL)

Antogs (P8_TA-PROV(2016)0297)


4.4. Sociala och miljömässiga normer, mänskliga rättigheter och företagens ansvar (omröstning)

Betänkande om genomförande av parlamentets rekommendationer från 2010 om sociala och miljömässiga normer, mänskliga rättigheter och företagens ansvar [2015/2038(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2016)0298)

Inlägg:

Reinhard Bütikofer och Monika Hohlmeier, före omröstningen om skäl C.


4.5. En ny framåtblickande och innovativ strategi för handel och investeringar (omröstning)

Betänkande om en ny framåtblickande och innovativ strategi för handel och investeringar [2015/2105(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (från Verts/ALE-gruppen)

Förkastades

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (från GUE/NGL-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG (från utskottet INTA)

Antogs (P8_TA-PROV(2016)0299)


4.6. Kampen mot människohandel i EU:s yttre förbindelser (omröstning)

Betänkande om kampen mot människohandel i EU:s yttre förbindelser [2015/2340(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2016)0300)


5. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

(Omröstning: tisdagen den 28 juni 2016)

Resultatet av folkomröstningen i Förenade kungariket - (2016/2800(RSP)) - B8-0838/2016
Michela Giuffrida, Marek Jurek, Constance Le Grip, Notis Marias, Mairead McGuinness, Jiří Pospíšil, Jean-Luc Mélenchon, Marian Harkin, Daniel Hannan, Krisztina Morvai, Monica Macovei

(Omröstning: tisdagen den 5 juli 2016)

Betänkande Elisabetta Gardini - A8-0276/2015
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Seán Kelly

Betänkande Brando Benifei - A8-0204/2016
Michela Giuffrida, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Seán Kelly, Anna Maria Corazza Bildt, Gabriel Mato

Betänkande Eleonora Forenza - A8-0217/2016
Michela Giuffrida, Krisztina Morvai, Anna Záborská, Marian Harkin, Jean-Luc Mélenchon, Gabriel Mato

Betänkande Tiziana Beghin - A8-0220/2016
Michela Giuffrida, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Anna Záborská, Seán Kelly, Marian Harkin, Gabriel Mato

Betänkande Barbara Lochbihler - A8-0205/2016
Krisztina Morvai, Branislav Škripek, Monica Macovei, Marek Jurek, Anna Záborská, Seán Kelly, Gabriel Mato.


6. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.35 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

7. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


8. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande betänkanden från parlamentets utskott:

- Betänkande om skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (2016/2038(INI)) - utskottet TAX2 - Föredragande: Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)

- Betänkande om förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag (2015/2353(INI)) - utskottet BUDG - Föredragande: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)


9. Förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag (debatt)

Betänkande om förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag [2015/2353(INI)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jan Olbrycht och Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

Jan Olbrycht och Isabelle Thomas redogjorde för betänkandet.

Talare: Kristalina Georgieva (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Neena Gill (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Paul Rübig (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Georgi Pirinski (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Janusz Lewandowski (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Marian-Jean Marinescu (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Kerstin Westphal (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Peter Jahr (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Bogdan Andrzej Zdrojewski (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Laura Agea (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Pedro Silva Pereira (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Clare Moody (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), José Manuel Fernandes för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial för S&D-gruppen, Bernd Kölmel för ECR-gruppen, Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, Ernest Maragall för Verts/ALE-gruppen, Marco Zanni för EFDD-gruppen, Auke Zijlstra för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Alain Lamassoure, Jens Geier, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Liadh Ní Riada, Helga Trüpel, Jonathan Arnott, Siegfried Mureşan, Vladimír Maňka, Xabier Benito Ziluaga, Inese Vaidere, Jean-Paul Denanot, Daniele Viotti, Derek Vaughan, Mercedes Bresso och Inés Ayala Sender.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Victor Negrescu, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Clara Eugenia Aguilera García, Andrey Novakov och Ivana Maletić.

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Talare: Kristalina Georgieva, Jan Olbrycht och Isabelle Thomas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.9 i protokollet av den 6.7.2016.


10. Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2) (debatt)

Betänkande om skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt [2016/2038(INI)] - Särskilt utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2). Föredragande: Jeppe Kofod och Michael Theurer (A8-0223/2016)

Jeppe Kofod och Michael Theurer redogjorde för betänkandet.

Talare: Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen).

Talare: Danuta Maria Hübner för PPE-gruppen, Peter Simon för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lefteris Christoforou, Bernd Lucke för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Miguel Viegas för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bruno Gollnisch, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Marco Zanni för EFDD-gruppen, Bernard Monot för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Alain Lamassoure, Ana Gomes, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marisa Matias, Eva Joly, Steven Woolfe, Barbara Kappel, Luděk Niedermayer, Emmanuel Maurel, Fabio De Masi, Ernest Urtasun, Markus Ferber, Ramón Jáuregui Atondo, Rina Ronja Kari, Ernest Maragall, Othmar Karas, Paul Tang, Paloma López Bermejo, Theodor Dumitru Stolojan, Neena Gill, Frank Engel, Tibor Szanyi och Gunnar Hökmark.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Tom Vandenkendelaere och Burkhard Balz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lefteris Christoforou, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes och Franc Bogovič.

Talare: Pierre Moscovici, Jeppe Kofod och Michael Theurer.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.10 i protokollet av den 6.7.2016.


11. Europeisk gräns- och kustbevakning ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning och om upphävande av förordning (EG) nr 2007/2004, förordning (EG) nr 863/2007 och rådets beslut 2005/267/EG [COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

Artis Pabriks redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) och Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Ilhan Kyuchyuk (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Eider Gardiazabal Rubial (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Alain Cadec (föredragande av yttrande från utskottet PECH), Monika Hohlmeier för PPE-gruppen, Péter Niedermüller för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, Marina Albiol Guzmán för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Gerard Batten för EFDD-gruppen, Gerolf Annemans för ENF-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, Jaromír Štětina, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Josef Weidenholzer, Timothy Kirkhope, Cecilia Wikström, Malin Björk, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Georgios Epitideios, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylvie Guillaume, Monica Macovei, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Bodil Valero, Diane James, Udo Voigt, Salvatore Domenico Pogliese och Victor Boştinaru.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Kazimierz Michał Ujazdowski, Gérard Deprez, Sofia Sakorafa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Notis Marias, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Milan Zver, Tonino Picula, Nikolay Barekov, Heinz K. Becker, Lucy Anderson, Peter van Dalen, Dubravka Šuica, Cécile Kashetu Kyenge, Anna Maria Corazza Bildt, Miltiadis Kyrkos, Kinga Gál, Alessandra Mussolini och Barbara Matera.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Igor Šoltes, Gilles Lebreton och Eleftherios Synadinos.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Artis Pabriks.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.5 i protokollet av den 6.7.2016.


12. Utskottens sammansättning

ECR-gruppen hade begärt att följande utnämning skulle godkännas:

AGRI-utskottet: Urszula Krupa.

Denna utnämning skulle betraktas som godkänd om det inte framställdes några invändningar mot den före justeringen av detta protokoll.


13. Hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att säkerställa en hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen [05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

Andreas Schwab redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Pilar del Castillo Vera för PPE-gruppen, Nicola Danti för S&D-gruppen, Vicky Ford för ECR-gruppen, Antanas Guoga för ALDE-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria Grapini, Lara Comi, Henna Virkkunen och Michał Boni.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Notis Marias, Ivan Jakovčić och Christian Ehler.

Talare: Günther Oettinger och Andreas Schwab.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.3 i protokollet av den 6.7.2016.


ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

14. Synergier mellan strukturfonderna och Horisont 2020 (debatt)

Uttalande av kommissionen: Synergier mellan strukturfonderna och Horisont 2020 (2016/2695(RSP))

Carlos Moedas (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Christian Ehler för PPE-gruppen, Soledad Cabezón Ruiz för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Matthijs van Miltenburg för ALDE-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, Ernest Maragall för Verts/ALE-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Zdzisław Krasnodębski, Lieve Wierinck, Jerzy Buzek, Patrizia Toia, Iskra Mihaylova, Ramón Luis Valcárcel Siso, Victor Boştinaru, Paul Rübig, Miapetra Kumpula-Natri, Franc Bogovič, Liliana Rodrigues, Janusz Lewandowski och Daniel Buda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira och Andrey Novakov.

Talare: Carlos Moedas.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Ernest Maragall, Davor Škrlec och Bronis Ropė, för Verts/ALE-gruppen, om synergier för innovation: Europeiska struktur- och investeringsfonderna, Horisont 2020 och andra europeiska innovationsfonder och EU-program (2016/2695(RSP)) (B8-0851/2016);

—   Ruža Tomašić, Evžen Tošenovský och Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, om synergieffekter för innovation mellan Europeiska struktur- och investeringsfonderna, Horisont 2020 och andra europeiska innovationsfonder (2016/2695(RSP)) (B8-0852/2016);

—   Rosa D’Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, om synergieffekter mellan strukturfonderna och Horisont 2020 (2016/2695(RSP)) (B8-0857/2016);

—   Matthijs van Miltenburg, Lieve Wierinck, Iskra Mihaylova och Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, om synergieffekter för innovation mellan Europeiska struktur- och investeringsfonderna, Horisont 2020 och andra europeiska innovationsfonder (2016/2695(RSP)) (B8-0858/2016);

—   Christian Ehler och Lambert van Nistelrooij för PPE-gruppen, Constanze Krehl, Soledad Cabezón Ruiz och Derek Vaughan för S&D-gruppen, om synergier för innovation: Europeiska struktur- och investeringsfonderna, Horisont 2020 och andra europeiska innovationsfonder och EU-program (2016/2695(RSP)) (B8-0860/2016);

—   Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Ángela Vallina och Martina Michels för GUE/NGL-gruppen, om synergieffekter för innovation mellan Europeiska struktur- och investeringsfonderna, Horisont 2020 och andra europeiska innovationsfonder (2016/2695(RSP)) (B8-0861/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.11 i protokollet av den 6.7.2016.


15. Europeiska sjösäkerhetsbyrån ***I - Gemenskapens kontrollorgan för fiske ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå [COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Michael Cramer (A8-0215/2016)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 768/2005 om inrättande av Gemenskapens kontrollorgan för fiske [COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Alain Cadec (A8-0068/2016)

Michael Cramer och Alain Cadec redogjorde för betänkandena.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Dieter-Lebrecht Koch för PPE-gruppen, Czesław Hoc för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Tania González Peñas för GUE/NGL-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Marie-Christine Arnautu för ENF-gruppen, Henna Virkkunen, Renata Briano, Norica Nicolai, João Ferreira, Georg Mayer och Clara Eugenia Aguilera García.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ricardo Serrão Santos, Inés Ayala Sender, Notis Marias och Georgios Epitideios.

Talare: Violeta Bulc, Michael Cramer och Alain Cadec.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.6 i protokollet av den 6.7.2016 och punkt 6.7 i protokollet av den 6.7.2016.


16. Sekretariatet för övervakningskommittén för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 vad gäller sekretariatet för övervakningskommittén för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) [COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

Ingeborg Gräßle redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Kristalina Georgieva (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Petri Sarvamaa för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, Tomáš Zdechovský och Julia Pitera.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil och Notis Marias.

Talare: Kristalina Georgieva och Ingeborg Gräßle.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.8 i protokollet av den 6.7.2016.


17. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 585.204/OJME).


18. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.00.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Lope Fontagné, Maeijer, Marusik

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy