Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 6 juli 2016 - Straatsburg

4. Programma van activiteiten van het Slowaakse voorzitterschap (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Programma van activiteiten van het Slowaakse voorzitterschap (2016/2710(RSP))

Róbert Fico (fungerend voorzitter van de Raad) en Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Ashley Fox, namens de ECR-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Petr Mach, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gilles Lebreton, en Nicolas Bay, namens de ENF-Fractie.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Tomáš Zdechovský om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Nicolas Bay die hierop ingaat, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, Françoise Grossetête, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Enrique Guerrero Salom, Richard Sulík, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Gérard Deprez, Dimitrios Papadimoulis, Fabio Massimo Castaldo, Jean-François Jalkh, Krisztina Morvai, Pilar del Castillo Vera, Vladimír Maňka, Anna Elżbieta Fotyga, Fredrick Federley, Mario Borghezio, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liisa Jaakonsaari, László Tőkés, Patrizia Toia, Branislav Škripek, Paulo Rangel, Pavel Poc, Ulrike Trebesius, Anna Záborská, Sergei Stanishev, Dubravka Šuica, Monika Flašíková Beňová, Krišjānis Kariņš, Ana Gomes, Franck Proust, Marlene Mizzi en Neena Gill.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Olga Sehnalová en Eduard Kukan.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, Ivan Jakovčić en Jiří Maštálka.

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Grapini, Miroslav Mikolášik, Mark Demesmaeker en Juan Fernando López Aguilar.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie) en Róbert Fico.

Het debat wordt gesloten.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

Juridische mededeling - Privacybeleid