Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 6 juli 2016 - Strasbourg

4. Det slovakiska ordförandeskapets arbetsprogram (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Det slovakiska ordförandeskapets arbetsprogram (2016/2710(RSP))

Róbert Fico (rådets tjänstgörande ordförande) och Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Ashley Fox för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Petr Mach för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gilles Lebreton, och Nicolas Bay för ENF-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Tomáš Zdechovský ställde en fråga ("blått kort") till Nicolas Bay som besvarade frågan, Diane Dodds, grupplös, Françoise Grossetête, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Enrique Guerrero Salom, Richard Sulík, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Gérard Deprez, Dimitrios Papadimoulis, Fabio Massimo Castaldo, Jean-François Jalkh, Krisztina Morvai, Pilar del Castillo Vera, Vladimír Maňka, Anna Elżbieta Fotyga, Fredrick Federley, Mario Borghezio, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari, László Tőkés, Patrizia Toia, Branislav Škripek, Paulo Rangel, Pavel Poc, Ulrike Trebesius, Anna Záborská, Sergei Stanishev, Dubravka Šuica, Monika Flašíková Beňová, Krišjānis Kariņš, Ana Gomes, Franck Proust, Marlene Mizzi och Neena Gill.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Olga Sehnalová och Eduard Kukan.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Ivan Jakovčić och Jiří Maštálka.

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Grapini, Miroslav Mikolášik, Mark Demesmaeker och Juan Fernando López Aguilar.

Talare: Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) och Róbert Fico.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy