Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2773(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0885/2016

Συζήτηση :

PV 06/07/2016 - 5
CRE 06/07/2016 - 5

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2016 - 6.12
CRE 06/07/2016 - 6.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0312

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο

5. Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2017 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2017 (2016/2773(RSP))

Ο Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι József Szájer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Vicky Ford, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, João Pimenta Lopes, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, David Borrelli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Florian Philippot, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Ελένη Θεοχάρους, Marielle de Sarnez, Martina Michels, Yannick Jadot, Beatrix von Storch, Zoltán Balczó, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Δημήτριος Παπαδημούλης, Max Andersson, Tunne Kelam, Tanja Fajon, Tania González Peñas, Eduard Kukan, Jutta Steinruck, Νικόλαος Χουντής, Γεώργιος Κύρτσος, Patrizia Toia, Krišjānis Kariņš, Alojz Peterle και Silvia Costa.

Παρεμβαίνει ο Frans Timmermans.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου ως προς το Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0885/2016

—   João Pimenta Lopes, Tania González Peñas, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat, Fabio De Masi, Stefan Eck, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez και Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου ως προς το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0886/2016

—   József Szájer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0892/2016


—   Enrique Guerrero Salom και Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις στρατηγικές προτεραιότητες ως προς το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0893/2016

—   Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις στρατηγικές προτεραιότητες ως προς το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0894/2016

—   David Borrelli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς το Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0895/2016

—   Vicky Ford, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0896/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου