Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0313(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0215/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0215/2016

Συζήτηση :

PV 05/07/2016 - 15
CRE 05/07/2016 - 15

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2016 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0306

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο

6.6. Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα [COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Michael Cramer (A8-0215/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2016)0306)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0306)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου