Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0308(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0068/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0068/2016

Συζήτηση :

PV 05/07/2016 - 15
CRE 05/07/2016 - 15

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2016 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0307

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο

6.7. Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου για την ίδρυση Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας [COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Alain Cadec (A8-0068/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2016)0307)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0307)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου