Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2695(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0851/2016

Συζήτηση :

PV 05/07/2016 - 14
CRE 05/07/2016 - 14

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2016 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0311

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο

6.11. Συνέργιες μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (ψηφοφορία)

Δήλωση της Επιτροπής: Συνέργιες μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (2016/2695(RSP))

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016 και B8-0861/2016

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0851/2016

(αντικαθιστά τις B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016 και B8-0860/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Christian Ehler και Lambert van Nistelrooij, εξ ονόματος της Ομάδας PPE

—   Constanze Krehl, Soledad Cabezón Ruiz και Derek Vaughan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D;

—   Evžen Tošenovský, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Raffaele Fitto και Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR;

—   Matthijs van Miltenburg, Lieve Wierinck, Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić και Fredrick Federley, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE;

—   Bronis Ropė, Davor Škrlec και Ernest Maragall, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE;

—   Rosa D’Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi, Marco Zullo και Rolandas Paksas,εξ ονόματος της Ομάδας EFDD;

—   Barbara Kappel.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0311)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0861/2016 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου