Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 6. juli 2016 - Strasbourg

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

6. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.

Indlæg af William (The Earl of) Dartmouth.


6.1. Aserbajdsjans deltagelse i Unionens programmer *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Aserbajdsjan på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Aserbajdsjan om de generelle principper for Republikken Aserbajdsjans deltagelse i Unionens programmer [05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Norica Nicolai (A8-0210/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0301)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


6.2. Forslag til ændringsbudget nr. 2/2016: Overskud fra 2015 (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2/2016 for regnskabsåret 2016: opførelse af overskuddet fra regnskabsåret 2015 [09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0302)


6.3. Højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen [05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

(Kvalificeret flertal nødvendigt for at forkaste Rådets holdning)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt (P8_TA(2016)0303)


6.4. Energieffektivitetsmærkning ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om opstilling af rammer for energieffektivitetsmærkning og om ophævelse af direktiv 2010/30/EU [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2016)0304)

Dario Tamburrano (ordfører) foreslog at udsætte afstemningen om forslag til lovgivningsmæssig beslutning i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 61, stk. 2, med henblik på at gå direkte til de interinstitutionelle forhandlinger på grundlag af det vedtagne mandat.

Parlamentet godkendte anmodningen. Sagen betragtedes derfor som henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.


6.5. Europæisk grænse- og kystvagt ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004, forordning (EF) nr. 863/2007 og Rådets beslutning 2005/267/EF [COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2016)0305)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0305)


6.6. Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed [COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Michael Cramer (A8-0215/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2016)0306)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0306)


6.7. EU-Fiskerikontrolagenturet ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 768/2005 af 26. april 2005 om oprettelse af et EF-fiskerikontrolagentur [COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Alain Cadec (A8-0068/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2016)0307)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0307)


6.8. Sekretariatet for OLAF's Overvågningsudvalg ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 for så vidt angår sekretariatet for Overvågningsudvalget for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) [COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2016)0308)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0308)


6.9. Forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: Parlamentets input forud for Kommissionens forslag (afstemning)

Betænkning om forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: Parlamentets input forud for Kommissionens forslag [2015/2353(INI)] - Budgetudvalget. Ordførere: Jan Olbrycht og Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0309)

Indlæg

Gabriele Zimmer havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 43, som var blevet godtaget.

Isabelle Thomas (Ordfører), der støttede dette mundtlige ændringsforslag.


6.10. Afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning (TAXE 2) (afstemning)

Betænkning om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning [2016/2038(INI)] - Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning (TAXE 2). Ordførere: Jeppe Kofod og Michael Theurer (A8-0223/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0310)

Indlæg

Michael Theurer (ordfører), inden afstemningen.


6.11. Synergier mellem strukturfonde og Horisont 2020 (afstemning)

Redegørelse fra Kommissionen: Synergier mellem strukturfonde og Horisont 2020 (2016/2695(RSP))

Forslag til beslutning B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016 og B8-0861/2016

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0851/2016

(erstatter B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016 og B8-0860/2016):

stillet af:

—   Christian Ehler og Lambert van Nistelrooij, for PPE-Gruppen

—   Constanze Krehl, Soledad Cabezón Ruiz og Derek Vaughan, for S&D-Gruppen

—   Evžen Tošenovský, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Raffaele Fitto og Angel Dzhambazki, for ECR-Gruppen

—   Matthijs van Miltenburg, Lieve Wierinck, Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić og Fredrick Federley, for ALDE-Gruppen

—   Bronis Ropė, Davor Škrlec og Ernest Maragall, for Verts/ALE-Gruppen

—   Rosa D’Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi, Marco Zullo og Rolandas Paksas,for EFDD-Gruppen

—   Barbara Kappel.

Vedtaget (P8_TA(2016)0311)

(Forslag til beslutning B8-0861/2016 bortfaldt).


6.12. Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2017 (afstemning)

Redegørelse fra Kommissionen: Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2017 (2016/2773(RSP))

Forslag til beslutning B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016 og B8-0896/2016

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0885/2016

(erstatter B8-0885/2016, B8-0892/2016 og B8-0893/2016):

stillet af:

—   József Szájer for PPE-Gruppen

—   Enrique Guerrero Salom og Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen

—   Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2016)0312)

(Forslag til beslutning B8-0886/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016 og B8-0896/2016 bortfaldt).

Indlæg

James Nicholson om den engelske udgave af ændringsforslag 38.


6.13. Japans beslutning om at genoptage hvalfangst i sæsonen 2015-2016 (afstemning)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000058/2016) af Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström og Marco Affronte, for ENVI, til Rådet: Japans beslutning om at genoptage hvalfangsten i sæsonen 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000059/2016) af Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström og Marco Affronte, for ENVI, til Kommissionen: Japans beslutning om at genoptage hvalfangsten i sæsonen 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Forhandlingen fandt sted den 8. juni 2016 (punkt 25 i protokollen af 8.6.2016).

Der var givet meddelelse om beslutningsforslagene den 6. juli 2016 (punkt 5 i protokollen af 6.7.2016).

Forslag til beslutning B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016 og B8-0863/2016

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0853/2016

(erstatter B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016 og B8-0863/2016):

stillet af:

—   Renate Sommer, for PPE-Gruppen

—   Renata Briano og Doru-Claudian Frunzulică, for S&D-Gruppen

—   Julie Girling, for ECR-Gruppen

—   Frédérique Ries, for ALDE-Gruppen

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Malin Björk, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey og Xabier Benito Ziluaga, for GUE/NGL-Gruppen

—   Linnéa Engström, Benedek Jávor og Bart Staes, for Verts/ALE-Gruppen

—   Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi og Rolandas Paksas, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2016)0313)


6.14. Indsigelse i henhold til artikel 105, stk. 4: EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab for så vidt angår Hviderusland (afstemning)

Beslutningsforslag indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 105, stk. 4, af Marco Zanni og Marco Valli for EFDD-Gruppen, om Kommissionens delegerede afgørelse af 15. april 2016 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 466/2014/EU om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen, for så vidt angår Hviderusland (C(2016)02164 - 2016/2669(DEA)) (B8-0869/2016)

Beslutningsforslag indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 105, stk. 4, af Anna Elżbieta Fotyga og Charles Tannock for ECR-Gruppen, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Jean Arthuis og Pavel Telička for ALDE-Gruppen, Heidi Hautala, Indrek Tarand og Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, om Kommissionens delegerede afgørelse af 15. april 2016 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 466/2014/EU om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen, for så vidt angår Hviderusland (C(2016)2164 - 2016/2669(DEA)) (B8-0870/2016)

Kvalificeret flertal nødvendigt for vedtagelse af forslaget til beslutning
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0869/2016

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0870/2016

Forkastet

Indlæg

Petras Auštrevičius, inden afstemningen.


6.15. Indsigelse i henhold til artikel 105, stk. 4: Fastsættelse af minimumskravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver (afstemning)

Beslutningsforslag indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 105, stk. 4, af Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, om Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer kriterierne i forbindelse med metoden til fastsættelse af minimumskravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver (C(2016)2976 - 2016/2743(DEA)) (B8-0868/2016)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Kvalificeret flertal nødvendigt for vedtagelse af forslaget til beslutning
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

Forkastet

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik