Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 6. júla 2016 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

6. Hlasovanie
Doslovný zápis

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

V rozprave vystúpil William (The Earl of) Dartmouth.


6.1. Účasť Azerbajdžanu na programoch Únie *** (hlasovanie)

6.2. Návrh opravného rozpočtu č. 2/2016: prebytok z roku 2015 (hlasovanie)

6.3. Vysoká spoločná úroveň bezpečnosti sieťových a informačných systémov v celej Únii ***II (hlasovanie)

6.4. Označovanie energetickej účinnosti ***I (hlasovanie)

6.5. Európska pohraničná a pobrežná stráž ***I (hlasovanie)

6.6. Európska námorná bezpečnostná agentúra ***I (hlasovanie)

6.7. Európska agentúra pre kontrolu rybárstva ***I (hlasovanie)

6.8. Sekretariát dozorného výboru úradu OLAF ***I (hlasovanie)

6.9. Príprava povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred predložením návrhu Komisie (hlasovanie)

6.10. Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (TAXE 2) (hlasovanie)

6.11. Synergie medzi štrukturálnymi fondmi a programom Horizont 2020 (hlasovanie)

6.12. Príprava pracovného programu Komisie na rok 2017 (hlasovanie)

6.13. Rozhodnutie Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 – 2016 (hlasovanie)

6.14. Námietka podľa článku 106 ods. 4: záruka EÚ Európskej investičnej banke za straty, pokiaľ ide o Bielorusko (hlasovanie)

6.15. Námietka podľa článku 106 ods. 4: stanovovanie minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky (hlasovanie)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia