Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 6. julij 2016 - Strasbourg

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

6. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.

Govoril je William (The Earl of) Dartmouth.


6.1. Sodelovanje Azerbajdžana v programih Unije *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Azerbajdžansko republiko na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Azerbajdžansko republiko o splošnih načelih za sodelovanje Azerbajdžanske republike v programih Unije [05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Norica Nicolai (A8-0210/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0301)

Parlament je odobril sklenitev protokola.


6.2. Predlog spremembe proračuna št. 2/2016: presežek iz proračunskega leta 2015 (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 2/2016 za proračunsko leto 2016: vključitev presežka iz proračunskega leta 2015 [09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0302)


6.3. Visoka skupna raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje visoke skupne ravni varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji [05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

(potrebna kvalificirana večina za zavrnitev stališča Sveta)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P8_TA(2016)0303)


6.4. Označevanje energijske učinkovitosti ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za označevanje energijske učinkovitosti in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2016)0304)

Dario Tamburrano (poročevalec) je predlagal prestavitev glasovanja o predlogu zakonodajne resolucije v skladu s členom 61(2) Poslovnika, da bi prešli neposredno na medinsitucionalna pogajanja na podlagi sprejetega mandata.

Parlament je odobril predlog. Zadeva je posredovana pristojnemu odboru v ponovno obravnavo.


6.5. Evropska mejna in obalna straža ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni straži ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2007/2004, Uredbe (ES) št. 863/2007 in Odločbe Sveta 2005/267/ES [COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2016)0305)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0305)


6.6. Evropska agencija za pomorsko varnost ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1406/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost [COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Michael Cramer (A8-0215/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2016)0306)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0306)


6.7. Agencija Skupnosti za nadzor ribištva ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 768/2005 o ustanovitvi Agencije Skupnosti za nadzor ribištva [COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Alain Cadec (A8-0068/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2016)0307)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0307)


6.8. Sekretariat nadzornega odbora Evropskega urada za boj proti goljufijam ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 glede sekretariata nadzornega odbora Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) [COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2016)0308)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0308)


6.9. Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije (glasovanje)

Poročilo o pripravah na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije [2015/2353(INI)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Jan Olbrycht in Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0309)

Govori

Gabriele Zimmer je vložila ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 43, ki je bil upoštevan.

Isabelle Thomas (poročevalka) je podprla ta ustni predlog spremembe.


6.10. Davčna stališča in drugi ukrepi podobne narave ali s podobnim učinkom (TAXE 2) (glasovanje)

Poročilo o davčnih stališčih in drugih ukrepih podobne narave ali s podobnim učinkom [2016/2038(INI)] - Posebni odbor za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom (TAXE 2). Soporočevalca: Jeppe Kofod in Michael Theurer (A8-0223/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0310)

Govori

Michael Theurer (poročevalec), pred glasovanjem.


6.11. Sinergije med strukturnimi skladi in programom Obzorje 2020 (glasovanje)

Izjava Komisije: Sinergije med strukturnimi skladi in programom Obzorje 2020 (2016/2695(RSP))

predlogi resolucij B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016 in B8-0861/2016

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0851/2016

(ki nadomešča B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016 in B8-0860/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Christian Ehler in Lambert van Nistelrooij v imenu skupine PPE

—   Constanze Krehl, Soledad Cabezón Ruiz in Derek Vaughan v imenu skupine S&D;

—   Evžen Tošenovský, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Raffaele Fitto in Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR;

—   Matthijs van Miltenburg, Lieve Wierinck, Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić in Fredrick Federley v imenu skupine ALDE;

—   Bronis Ropė, Davor Škrlec in Ernest Maragall v imenu skupine Verts/ALE;

—   Rosa D’Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi, Marco Zullo in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD;

—   Barbara Kappel.

Sprejeto (P8_TA(2016)0311)

(Predlog resolucije B8-0861/2016 je brezpredmeten.)


6.12. Priprava delovnega programa Komisije za leto 2017 (glasovanje)

Izjava Komisije: Priprava delovnega programa Komisije za leto 2017 (2016/2773(RSP))

predlogi resolucij B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016 in B8-0896/2016

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0885/2016

(ki nadomešča B8-0885/2016, B8-0892/2016 in B8-0893/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   József Szájer v imenu skupine PPE;

—   Enrique Guerrero Salom in Maria João Rodrigues v imenu skupine S&D;

—   Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE.

Sprejeto (P8_TA(2016)0312)

(Predlogi resolucij B8-0886/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016 in B8-0896/2016 so brezpredmetni.)

Govori

James Nicholson o angleški različici predloga spremembe 38.


6.13. Odločitev Japonske o obnovi kitolova v sezoni 2015–2016 (glasovanje)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000058/2016), ki so ga postavili Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström in Marco Affronte v imenu odbora ENVI Svetu: Odločitev Japonske o obnovi kitolova v sezoni 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000059/2016), ki so ga postavili Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström in Marco Affronte v imenu odbora ENVI Komisiji: Odločitev Japonske o obnovi kitolova v sezoni 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Razprava je potekala dne 8. junija 2016 (točka 25 zapisnika z dne 8.6.2016).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 6. julija 2016 (točka 5 zapisnika z dne 6.7.2016).

predlogi resolucij B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016 in B8-0863/2016

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0853/2016

(ki nadomešča B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016 in B8-0863/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Renate Sommer v imenu skupine PPE;

—   Renata Briano in Doru-Claudian Frunzulică v imenu skupine S&D;

—   Julie Girling v imenu skupine ECR;

—   Frédérique Ries v imenu skupine ALDE;

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Malin Björk, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey in Xabier Benito Ziluaga v imenu skupine GUE/NGL;

—   Linnéa Engström, Benedek Jávor in Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE;

—   Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2016)0313)


6.14. Ugovor v skladu s členom 105(4) Poslovnika: jamstvo EU Evropski investicijski banki za izgube, kar zadeva Belorusijo (glasovanje)

Predlog resolucije v skladu s členom 105(4) Poslovnika, ki sta ga vložila Marco Zanni in Marco Valli v imenu skupine EFDD, o delegiranem sklepu Komisije z dne 15. aprila 2016 o spremembi Priloge III k Sklepu št. 466/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije, kar zadeva Belorusijo (C(2016)02164 - 2016/2669(DEA)) (B8-0869/2016)

Predlog resolucije v skladu s členom 105(4) Poslovnika, ki so ga vložili Anna Elżbieta Fotyga in Charles Tannock v imenu skupine ECR, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Jean Arthuis in Pavel Telička v imenu skupine ALDE, Heidi Hautala, Indrek Tarand in Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, o delegiranem sklepu Komisije z dne 15. aprila 2016 o spremembi Priloge III k Sklepu št. 466/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije, kar zadeva Belorusijo (C(2016)2164 - 2016/2669(DEA)) (B8-0870/2016)

(Potrebna kvalificirana večina za sprejetje predloga resolucije)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0869/2016

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0870/2016

Zavrnjeno

Govori

Petras Auštrevičius, pred glasovanjem.


6.15. Ugovor v skladu s členom 105(4) Poslovnika: določitev minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti (glasovanje)

Predlog resolucije v skladu s členom 105(4) Poslovnika, ki ga je vložil Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, o delegirani uredbi Komisije z dne 23. maja 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov, ki določajo merila v zvezi z metodologijo za določitev minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti (C(2016)2976 - 2016/2743(DEA)) (B8-0868/2016)

PREDLOG RESOLUCIJE

(Potrebna kvalificirana večina za sprejetje predloga resolucije)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

Zavrnjeno

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov