Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 6 juli 2016 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

6. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.

Inlägg: William (The Earl of) Dartmouth.


6.1. Azerbajdzjans deltagande i unionsprogram *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Azerbajdzjan, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Azerbajdzjan om de allmänna principerna för Republiken Azerbajdzjans deltagande i unionsprogram [05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Norica Nicolai (A8-0210/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0301)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


6.2. Förslag till ändringsbudget nr 2/2016: Överskott från 2015 (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2016 för budgetåret 2016: Införande av överskottet från budgetåret 2015 [09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0302)


6.3. Hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att säkerställa en hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen [05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

(Kvalificerad majoritet erfordrades för förkastande av rådets ståndpunkt.)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P8_TA(2016)0303)


6.4. Energieffektivitetsmärkning ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en ram för energieffektivitetsmärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0304)

Dario Tamburrano (föredragande) föreslog att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp i enlighet med artikel 61.2 i arbetsordningen, för att gå direkt till interinstitutionella förhandlingar på grundval av det antagna mandatet.

Parlamentet godkände förslaget. Ärendet ansågs återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.


6.5. Europeisk gräns- och kustbevakning ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning och om upphävande av förordning (EG) nr 2007/2004, förordning (EG) nr 863/2007 och rådets beslut 2005/267/EG [COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0305)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0305)


6.6. Europeiska sjösäkerhetsbyrån ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå [COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Michael Cramer (A8-0215/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0306)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0306)


6.7. Gemenskapens kontrollorgan för fiske ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 768/2005 om inrättande av Gemenskapens kontrollorgan för fiske [COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Alain Cadec (A8-0068/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0307)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0307)


6.8. Sekretariatet för övervakningskommittén för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 vad gäller sekretariatet för övervakningskommittén för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) [COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0308)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0308)


6.9. Förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag (omröstning)

Betänkande om förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag [2015/2353(INI)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jan Olbrycht och Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0309)

Inlägg:

Gabriele Zimmer lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 43. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.

Isabelle Thomas (föredragande), som talade för det muntliga ändringsförslaget.


6.10. Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2) (omröstning)

Betänkande om skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt [2016/2038(INI)] - Särskilt utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2). Föredragande: Jeppe Kofod och Michael Theurer (A8-0223/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0310)

Inlägg:

Michael Theurer (föredragande), före omröstningen.


6.11. Synergier mellan strukturfonderna och Horisont 2020 (omröstning)

Uttalande av kommissionen: Synergier mellan strukturfonderna och Horisont 2020 (2016/2695(RSP))

Resolutionsförslag B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016 och B8-0861/2016

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0851/2016

(ersätter B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016 och B8-0860/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Christian Ehler och Lambert van Nistelrooij, för PPE-gruppen

—   Constanze Krehl, Soledad Cabezón Ruiz och Derek Vaughan, för S&D-gruppen;

—   Evžen Tošenovský, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Raffaele Fitto och Angel Dzhambazki, för ECR-gruppen;

—   Matthijs van Miltenburg, Lieve Wierinck, Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić och Fredrick Federley, för ALDE-gruppen;

—   Bronis Ropė, Davor Škrlec och Ernest Maragall, för Verts/ALE-gruppen;

—   Rosa D’Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi, Marco Zullo och Rolandas Paksas,för EFDD-gruppen;

—   Barbara Kappel.

Antogs (P8_TA(2016)0311)

(Resolutionsförslag B8-0861/2016 bortföll.)


6.12. Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2017 (omröstning)

Uttalande av kommissionen: Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2017 (2016/2773(RSP))

Resolutionsförslag B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016 och B8-0896/2016

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0885/2016

(ersätter B8-0885/2016, B8-0892/2016 och B8-0893/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   József Szájer för PPE-gruppen;

—   Enrique Guerrero Salom och Maria João Rodrigues för S&D-gruppen;

—   Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0312)

(Resolutionsförslagen B8-0886/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016 och B8-0896/2016 bortföll.)

Inlägg:

James Nicholson, om den engelska versionen av ändringsförslag 38.


6.13. Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015–2016 (omröstning)

Fråga för muntligt besvarande (O-000058/2016) från Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström och Marco Affronte, för utskottet ENVI, till rådet: Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Fråga för muntligt besvarande (O-000059/2016) från Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström och Marco Affronte, för utskottet ENVI, till kommissionen: Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Debatten hade ägt rum den 8 juni 2016 (punkt 25 i protokollet av den 8.6.2016).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 6 juli 2016 (punkt 5 i protokollet av den 6.7.2016).

Resolutionsförslag B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016 och B8-0863/2016

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0853/2016

(ersätter B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016 och B8-0863/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Renate Sommer, för PPE-gruppen;

—   Renata Briano och Doru-Claudian Frunzulică, för S&D-gruppen;

—   Julie Girling, för ECR-gruppen;

—   Frédérique Ries, för ALDE-gruppen;

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Malin Björk, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey och Xabier Benito Ziluaga, för GUE/NGL-gruppen;

—   Linnéa Engström, Benedek Jávor och Bart Staes, för Verts/ALE-gruppen;

—   Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0313)


6.14. Invändning enligt artikel 105.4: EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vad gäller Vitryssland (omröstning)

Förslag till resolution i enlighet med artikel 105.4 i arbetsordningen från Marco Zanni och Marco Valli för EFDD-gruppen, om kommissionens delegerade beslut av den 15 april 2016 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets beslut nr 466/2014/EU om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU, vad gäller Vitryssland (C(2016)02164 - 2016/2669(DEA)) (B8-0869/2016)

Förslag till resolution i enlighet med artikel 105.4 i arbetsordningen från Anna Elżbieta Fotyga och Charles Tannock för ECR-gruppen, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Jean Arthuis och Pavel Telička för ALDE-gruppen, Heidi Hautala, Indrek Tarand och Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, om kommissionens delegerade beslut av den 15 april 2016 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets beslut nr 466/2014/EU om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU, vad gäller Vitryssland (C(2016)2164 - 2016/2669(DEA)) (B8-0870/2016)

(Kvalificerad majoritet erfordrades för antagande av resolutionsförslaget)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0869/2016

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0870/2016

Förkastades

Inlägg:

Petras Auštrevičius, före omröstningen.


6.15. Invändning enligt artikel 105.4: Att fastställa minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder (omröstning)

Förslag till resolution i enlighet med artikel 105.4 i arbetsordningen från Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, om kommissionens delegerade förordning av den 23 maj 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU vad gäller tekniska standarder för tillsyn för att specificera kriterier som avser metoden för att fastställa minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder (C(2016)2976 - 2016/2743(DEA)) (B8-0868/2016)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

(Kvalificerad majoritet erfordrades för antagande av resolutionsförslaget)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

Förkastades

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy