Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 6 юли 2016 г. - Страсбург

7. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Препоръка за второ четене Andreas Schwab - A8-0211/2016
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Peter Jahr

Доклад Dario Tamburrano - A8-0213/2016
Monica Macovei, Xabier Benito Ziluaga, Peter Jahr, Seán Kelly

Доклад Artis Pabriks - A8-0200/2016
Miguel Urbán Crespo, Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Stanislav Polčák, Филиз Хюсменова, Peter Jahr

Доклад Alain Cadec - A8-0068/2016
Krisztina Morvai

Доклад Ingeborg Gräßle - A8-0188/2016
Krisztina Morvai, Peter Jahr

Доклад Jan Olbrycht и Isabelle Thomas - A8-0224/2016
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Diane Dodds, Peter Jahr

Доклад Jeppe Kofod и Michael Theurer - A8-0223/2016
Monica Macovei, Thomas Mann, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Janusz Korwin-Mikke

Взаимодействие между структурните фондове и „Хоризонт 2020“ - (2016/2695(RSP)) - RC-B8-0851/2016
Ángela Vallina, Krisztina Morvai

Подготовка на работната програма на Комисията за 2017 г. - (2016/2773(RSP)) - RC-B8-0885/2016
Krisztina Morvai, Marc Tarabella, Момчил Неков

Решението на Япония да възобнови китолова през сезона 2015-2016 г. - (2016/2600(RSP)) - RC-B8-0853/2016
Jiří Pospíšil.

Правна информация - Политика за поверителност