Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο

7. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση Andreas Schwab - A8-0211/2016
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Peter Jahr

Έκθεση Dario Tamburrano - A8-0213/2016
Monica Macovei, Xabier Benito Ziluaga, Peter Jahr, Seán Kelly

Έκθεση Artis Pabriks - A8-0200/2016
Miguel Urbán Crespo, Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Stanislav Polčák, Filiz Hyusmenova, Peter Jahr

Έκθεση Alain Cadec - A8-0068/2016
Krisztina Morvai

Έκθεση Ingeborg Gräßle - A8-0188/2016
Krisztina Morvai, Peter Jahr

Έκθεση Jan Olbrycht και Isabelle Thomas - A8-0224/2016
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Diane Dodds, Peter Jahr

Έκθεση Jeppe Kofod και Michael Theurer - A8-0223/2016
Monica Macovei, Thomas Mann, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Janusz Korwin-Mikke

Συνέργιες μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» - (2016/2695(RSP)) - RC-B8-0851/2016
Ángela Vallina, Krisztina Morvai

Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2017 - (2016/2773(RSP)) - RC-B8-0885/2016
Krisztina Morvai, Marc Tarabella, Momchil Nekov

Απόφαση της Ιαπωνίας για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας κατά την περίοδο 2015-2016 - (2016/2600(RSP)) - RC-B8-0853/2016
Jiří Pospíšil.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου