Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 6 юли 2016 г. - Страсбург

10. Глобална стратегия за външната политика и политиката на сигурност на ЕС (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Глобална стратегия за външната политика и политиката на сигурност на ЕС (2016/2813(RSP))

Изказа се Arnaud Danjean относно организацията на разискванията.

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Sandra Kalniete, от името на групата PPE, Knut Fleckenstein, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Johannes Cornelis van Baalen, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Elmar Brok, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Tibor Szanyi и Andi Cristea, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Alexander Graf Lambsdorff, Javier Couso Permuy, Tamás Meszerics, Eleftherios Synadinos, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Janusz Korwin-Mikke, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Zdzisław Krasnodębski, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bruno Gollnisch, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, Enrique Guerrero Salom, Ангел Джамбазки, Petras Auštrevičius, Krisztina Morvai, Мария Габриел, Ana Gomes, Francisco José Millán Mon и Pier Antonio Panzeri.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател

Изказаха се: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Linda McAvan, Georgios Kyrtsos, Kati Piri и Jaromír Štětina, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Liisa Jaakonsaari.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Eduard Kukan, Eugen Freund, Ruža Tomašić, Csaba Sógor, Afzal Khan и Notis Marias.

(Продължение на разискването вж. точка 12 от протокола от 6.7.2016 г)

Правна информация - Политика за поверителност