Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο

10. Παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας (2016/2813(RSP))

Παρεμβαίνει ο Arnaud Danjean σχετικά με τη διοργάνωση της συζήτησης.

Η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Sandra Kalniete, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Elmar Brok, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Tibor Szanyi και Andi Cristea, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Alexander Graf Lambsdorff, Javier Couso Permuy, Tamás Meszerics, Ελευθέριος Συναδινός, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Janusz Korwin-Mikke, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Zdzisław Krasnodębski, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bruno Gollnisch, Hilde Vautmans, Τάκης Χατζηγεωργίου, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Arnaud Danjean, Enrique Guerrero Salom, Angel Dzhambazki, Petras Auštrevičius, Krisztina Morvai, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Francisco José Millán Mon και Pier Antonio Panzeri.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Linda McAvan, Γεώργιος Κύρτσος, Kati Piri και Jaromír Štětina, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Liisa Jaakonsaari.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Eduard Kukan, Eugen Freund, Ruža Tomašić, Csaba Sógor, Afzal Khan και Νότης Μαριάς.

(Συνέχεια της συζητήσεως βλέπε σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2016)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου