Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 6. srpnja 2016. - Strasbourg

10. Globalna strategija za vanjsku i sigurnosnu politiku EU-a (rasprava)
Doslovno izvješće

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Globalna strategija za vanjsku i sigurnosnu politiku EU-a (2016/2813(RSP))

Govorio je Arnaud Danjean o organizaciji rasprave.

Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dala je izjavu.

Govorili su: Sandra Kalniete, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Knut Fleckenstein, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Johannes Cornelis van Baalen, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Sabine Lösing, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Reinhard Bütikofer, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mario Borghezio, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Elmar Brok, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Tibor Szanyi i Andi Cristea, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Alexander Graf Lambsdorff, Javier Couso Permuy, Tamás Meszerics, Eleftherios Synadinos, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Janusz Korwin-Mikke, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Zdzisław Krasnodębski, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bruno Gollnisch, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, Enrique Guerrero Salom, Angel Dzhambazki, Petras Auštrevičius, Krisztina Morvai, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Francisco José Millán Mon i Pier Antonio Panzeri.

PREDSJEDA: Alexander Graf LAMBSDORFF
potpredsjednik

Govorili su: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Linda McAvan, Georgios Kyrtsos, Kati Piri i Jaromír Štětina, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Liisa Jaakonsaari.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Eduard Kukan, Eugen Freund, Ruža Tomašić, Csaba Sógor, Afzal Khan i Notis Marias.

(Nastavak rasprave, vidi točku 12. zapisnika od 6.7.2016.)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti