Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 6. júla 2016 - Štrasburg

10. Globálna stratégia pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Globálna stratégia pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ (2016/2813(RSP))

V rozprave vystúpil Arnaud Danjean k organizácii rozpravy.

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Sandra Kalniete v mene skupiny PPE, Knut Fleckenstein v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Elmar Brok, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Tibor Szanyi a Andi Cristea, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Alexander Graf Lambsdorff, Javier Couso Permuy, Tamás Meszerics, Eleftherios Synadinos, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Janusz Korwin-Mikke, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Zdzisław Krasnodębski, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bruno Gollnisch, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, Enrique Guerrero Salom, Angel Dzhambazki, Petras Auštrevičius, Krisztina Morvai, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Francisco José Millán Mon a Pier Antonio Panzeri.

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Linda McAvan, Georgios Kyrtsos, Kati Piri a Jaromír Štětina, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Liisa Jaakonsaari.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Eduard Kukan, Eugen Freund, Ruža Tomašić, Csaba Sógor, Afzal Khan a Notis Marias.

(Pokračovanie rozpravy pozri bod 12 zápisnice zo dňa 6.7.2016)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia