Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 6 юли 2016 г. - Страсбург

13. Нови инициативи, свързани с близкоизточния мирен процес (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Нови инициативи, свързани с близкоизточния мирен процес (2016/2818(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Мария Габриел, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Margrete Auken, Ángela Vallina, от името на групата GUE/NGL, Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Afzal Khan, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Elmar Brok, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Beatriz Becerra Basterrechea, Sofia Sakorafa, Rosa D'Amato, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Arne Gericke, Ivo Vajgl, Martina Michels, Ana Gomes, Eleni Theocharous, Javier Nart, Neoklis Sylikiotis, Gilles Pargneaux, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Julie Ward, Notis Marias и Richard Howitt.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказа се Mirosław Piotrowski.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Javi López, Javier Couso Permuy, Igor Šoltes и Georgios Epitideios.

Изказа се Federica Mogherini.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност