Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο

13. Νέες πρωτοβουλίες σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Νέες πρωτοβουλίες σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή (2016/2818(RSP))

Η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Mariya Gabriel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Margrete Auken, Ángela Vallina, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Afzal Khan, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Elmar Brok, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Beatriz Becerra Basterrechea, Σοφία Σακοράφα, Rosa D'Amato, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Arne Gericke, Ivo Vajgl, Martina Michels, Ana Gomes, Ελένη Θεοχάρους, Javier Nart, Νεοκλής Συλικιώτης, Gilles Pargneaux, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Julie Ward, Νότης Μαριάς και Richard Howitt.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Mirosław Piotrowski.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Javi López, Javier Couso Permuy, Igor Šoltes και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου