Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 6. júla 2016 - Štrasburg

13. Nové iniciatívy súvisiace s mierovým procesom na Blízkom východe (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Nové iniciatívy súvisiace s mierovým procesom na Blízkom východe (2016/2818(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Mariya Gabriel v mene skupiny PPE, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Margrete Auken, Ángela Vallina v mene skupiny GUE/NGL, Margrete Auken v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Afzal Khan, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Elmar Brok, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Beatriz Becerra Basterrechea, Sofia Sakorafa, Rosa D'Amato, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Arne Gericke, Ivo Vajgl, Martina Michels, Ana Gomes, Eleni Theocharous, Javier Nart, Neoklis Sylikiotis, Gilles Pargneaux, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Julie Ward, Notis Marias a Richard Howitt.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Mirosław Piotrowski.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Javi López, Javier Couso Permuy, Igor Šoltes a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia