Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 6. juuli 2016 - Strasbourg

20. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile esitatud delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kauplemiskohtade ja kesksete vastaspoolte juurdepääsu kliiringule (C(2016)03807 - 2016/2801(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 24. juunist 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad finantsinstrumentidega seotud korralduste asjaomaste andmete säilitamist (C(2016)03821 - 2016/2802(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 24. juunist 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL (finantsinstrumentide turgude kohta) seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks investeerimisühingute, turukorraldajate ja krediidiasutuste esitatav teave (C(2016)03917 - 2016/2810(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 29. juunist 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega täpsustatakse reguleeritud turgudel kaubeldavate tuletisinstrumentide kliirimiskohustust ja kliirimiseks vastuvõtmise ajastust (C(2016)03944 - 2016/2812(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 29. juunist 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 273/2004 ning nõukogu määrust (EÜ) nr 111/2005 seoses teatavate narkootikumide lähteainete lisamisega nimekirjas loetletud lähteainete hulka (C(2016)03946 - 2016/2811(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 29. juunist 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: LIBE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 223/2014 seoses tingimuste ja menetlustega, mille alusel tehakse kindlaks, kas liikmesriigid peavad tagasi maksma enim puudust kannatavate isikute Euroopa abifondiga seotud summad, mida ei ole võimalik sisse nõuda (C(2016)03966 - 2016/2817(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 30. juunist 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: EMPL

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente, kehtestades regulatiivsed tehnilised standardid seoses põhiteabedokumentide esitusviisi, sisu, läbivaatamise ja muutmisega ning selliste dokumentide esitamise nõude täitmise tingimustega (C(2016)03999 - 2016/2816(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 30. juunist 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

Delegeeritud õigusaktide eelnõud, mille tähtaega on vastutava komisjoni taotlusel pikendatud 1 kuult 3 kuule:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad tegevuslubade väljastamist aruandlusteenuste pakkujatele ning neile esitatavaid organisatsioonilisi ja tehingute avaldamisega seotud nõudeid (C(2016)03201 – 2016/2766(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: vastutava komisjoni taotlusel 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 2. juunist 2016.

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kauplemiseelsete ja -järgsete andmete kättesaadavaks tegemist ja andmete lahtikirjutatuse astet (C(2016)03206 – 2016/2767(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: vastutava komisjoni taotlusel 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 2. juunist 2016.

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad juurdepääsu võrdlusalustele (C(2016)03203 – 2016/2765(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: vastutava komisjoni taotlusel 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 2. juunist 2016.

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL (finantsinstrumentide turgude kohta) seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad nõudeid, millega tagada õiglased ja mittediskrimineerivad ühispaiknemisteenused ja teenustasude struktuurid (C(2016)03266 – 2016/2775(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: vastutava komisjoni taotlusel 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 6. juunist 2016.

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad mahu ülempiiri reguleerimise korda ning teabe esitamist läbipaistvuse ja muude arvutuste eesmärgil (C(2016)02711 – 2016/2785(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: vastutava komisjoni taotlusel 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 13. juunist 2016.

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad tuletislepingute otsest, olulist ja prognoositavat mõju liidus ning normidest ja kohustustest kõrvalekaldumise ärahoidmist (C(2016)03544 – 2016/2786(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: vastutava komisjoni taotlusel 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 13. juunist 2016. Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega täpsustatakse nõudeid turutegemise lepingute ja skeemide kohta (C(2016)03523 – 2016/2784(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: vastutava komisjoni taotlusel 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 13. juunist 2016.

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

Delegeeritud õigusaktide eelnõud, mille suhtes nõukogu taotlus ühekuulise pikendamise kohta on arvestatud vastuväite esitamise tähtaja kolmekuulise pikenduse sisse:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses äritegevuses kasutatavate kellade täpsust käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega (C(2016)03316 – 2016/2776(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: vastutava komisjoni taotlusel 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 7. juunist 2016.

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad täitmiskohtade poolt tehingute täitmise kvaliteedi kohta avaldatavat teavet (C(2016)03333 – 2016/2779(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: vastutava komisjoni taotlusel 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 8. juunist 2016.

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles käsitletakse teavet, mille investeerimisühingud avaldavad igal aastal täitmiskohtade tunnusandmete ja korralduste täitmise kvaliteedi kohta (C(2016)03337 – 2016/2778(DEA))Vastuväite esitamise tähtaeg: vastutava komisjoni taotlusel 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 8. juunist 2016.

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

Õigusteave - Privaatsuspoliitika