Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 6. heinäkuuta 2016 - Strasbourg

20. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä kauppapaikkojen ja keskusvastapuolten määritysjärjestelmiin pääsyä koskevien teknisten sääntelystandardien osalta (C(2016)03807 - 2016/2801(DEA))
vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 24. kesäkuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä rahoitusvälineitä koskeviin toimeksiantoihin liittyvien tietojen säilyttämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)03821 - 2016/2802(DEA))
vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 24. kesäkuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä sijoituspalveluyritysten, markkinoiden ylläpitäjien ja luottolaitosten ilmoitettaviksi kuuluvia tietoja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)03917 - 2016/2810(DEA))
vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 29. kesäkuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevien johdannaisten määritysvelvollisuutta ja määritettäväksi hyväksymisen määräaikoja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)03944 - 2016/2812(DEA))
vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 29. kesäkuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 273/2004 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 111/2005 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen huumausaineiden lähtöaineiden sisällyttämisestä luokiteltujen aineiden luetteloon (C(2016)03946 - 2016/2811(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 29. kesäkuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 223/2014 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse edellytyksistä ja menettelyistä sen määrittämiseksi, onko jäsenvaltioiden korvattava vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoa koskevat määrät, joita ei saada perittyä takaisin (C(2016)03966 - 2016/2817(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 30. kesäkuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL

- Komission delegoitu asetus vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014 täydentämisestä vahvistamalla teknisiä sääntelystandardeja avaintietoasiakirjojen esittämisestä, sisällöstä, uudelleentarkastelusta ja tarkistamisesta sekä tällaisten asiakirjojen toimittamisvaatimuksen noudattamiseen liittyvien ehtojen täyttämisestä (C(2016)03999 - 2016/2816(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 30. kesäkuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Ehdotukset delegoiduiksi säädöksiksi, joiden määräaikaa on muutettu yhdestä kuukaudesta kolmeen kuukauteen asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä raportointipalvelujen tarjoajiin sovellettavilla toimiluvan myöntämistä, toiminnan järjestämistä koskevia vaatimuksia sekä liiketoimien julkistamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)03201 – 2016/2766(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 2. kesäkuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä kauppaa edeltävien ja kaupan jälkeisten tietojen tarjoamista ja tietojen jaottelun tasoa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)03206 – 2016/2767(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 2. kesäkuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä viitearvoihin pääsyä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)03203 – 2016/2765(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 2. kesäkuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä tasapuoliset ja syrjimättömät konesalipalvelut ja palkkiorakenteet varmistavia vaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)03266 – 2016/2775(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 6. kesäkuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä volyymin ylärajaa koskevaa mekanismia sekä avoimuuden vuoksi tai muita laskelmia varten toimitettavia tietoja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)02711 – 2016/2785(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. kesäkuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä unionissa olevaa johdannaissopimusten suoraa, merkittävää ja ennakoitavissa olevaa vaikutusta sekä sääntöjen ja velvollisuuksien kiertämisen estämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)03544 – 2016/2786(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. kesäkuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä markkinatakaussopimuksiin ja -järjestelmiin sovellettavia vaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)03523 – 2016/2784(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. kesäkuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Ehdotukset delegoiduiksi säädöksiksi, joiden vastustamiselle asetettuun kolmen kuukauden määräaikaan sisältyy neuvoston pyytämä määräajan jatkaminen kuukaudella:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä liiketoimintakellojen tarkkuustasoa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)03316 – 2016/2776(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 7. kesäkuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä toteuttamispaikkojen julkistettavaksi kuuluvia, liiketoimien toteutuksen laatuun liittyviä tietoja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)03333 – 2016/2779(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. kesäkuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, jotka koskevat sijoituspalveluyritysten vuosittain julkistamia tietoja toteuttamispaikkojen nimistä ja toteutusten laadusta (C(2016)03337 – 2016/2778(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. kesäkuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö