Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. liepos 6 d. - Strasbūras

20. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentas gavo šiuos deleguotųjų aktų projektus:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas prekybos vietų ir pagrindinių sandorio šalių tarpuskaitos prieigos techniniais reguliavimo standartais (C(2016)03807 - 2016/2801(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 24 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas finansinių priemonių pavedimų atitinkamų duomenų laikymo techniniais reguliavimo standartais (C(2016)03821 - 2016/2802(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 24 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinama investicinių įmonių, rinkos operatorių ir kredito įstaigų praneština informacija (C(2016)03917 - 2016/2810(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 29 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas pareigos atlikti išvestinių finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, tarpuskaitą ir priėmimo tarpuskaitai laiko techniniais reguliavimo standartais (C(2016)03944 - 2016/2812(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 29 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) įtraukimo į oficialų medžiagų sąrašą iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 (C(2016)03946 - 2016/2811(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 29 d.
Perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 223/2014 papildomas nuostatomis dėl sąlygų ir procedūrų, skirtų nustatyti, ar valstybės narės turi kompensuoti su Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondu susijusias nesusigrąžinamas sumas (C(2016)03966 - 2016/2817(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 30 d.
Perduota atsakingam komitetui: EMPL

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su pagrindinės informacijos pateikimu, turiniu, peržiūra ir patikslinimu ir reikalavimo pateikti tokius dokumentus įvykdymo sąlygomis (C(2016)03999 - 2016/2816(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 30 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

Deleguotųjų aktų, kuriems terminas prieštaravimams pareikšti kompetentingo komiteto prašymu buvo pratęstas nuo 1 iki 3 mėn., projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais dėl duomenų teikimo paslaugų teikėjams taikytinų veiklos leidimo išdavimo, organizacinių ir skelbimo apie sandorius reikalavimų – (C(2016)03201 – 2016/2766(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 2 d. kompetentingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, patikslinančiais teiktinus duomenis, buvusius prieš sudarant ir sudarius sandorį, bei duomenų išskaidymo lygį – (C(2016)03206 – 2016/2767(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 2 d. kompetentingo komiteto prašymu..

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas prieigos prie lyginamųjų indeksų techniniais reguliavimo standartais – (C(2016)03203 – 2016/2765(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 2 d. kompetentingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų papildoma techniniais reguliavimo standartais dėl reikalavimų, skirtų sąžiningoms ir nediskriminacinėms kolokacijos paslaugoms ir mokesčių sistemoms užtikrinti – (C(2016)03266 – 2016/2775(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 6 d. kompetentingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų papildomas apimties viršutinės ribos mechanizmo ir informacijos teikimo skaidrumo ir kitų skaičiavimų tikslams techniniais reguliavimo standartais – (C(2016)02711 – 2016/2785(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 13 d. kompetentingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su tiesioginiu, svarbiu ir iš anksto numatomu išvestinių finansinių priemonių sutarčių poveikiu Sąjungoje ir su taisyklių bei pareigų vengimo prevencija – (C(2016)03544 – 2016/2786(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 13 d. kompetentingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų papildoma techniniais reguliavimo standartais, patikslinančiais reikalavimus dėl rinkos formavimo susitarimų ir sistemų – (C(2016)03523 – 2016/2784(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 13 d. kompetentingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

Deleguotųjų aktų, kuriems Taryba prašė pratęsti terminą 1 mėn. ir kuriems atsižvelgiant į tai nustatytas 3 mėn. terminas prieštaravimams pareikšti, projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma verslo laikrodžių tikslumo lygio techniniais reguliavimo standartais – (C(2016)03316 – 2016/2776(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 7 d. kompetentingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų papildoma techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su sandorių vykdymo kokybės duomenimis, kuriuos turi skelbti vykdymo vietos – (C(2016)03333 – 2016/2779(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 8 d. kompetentingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su investicinių įmonių kasmet skelbiama informacija apie vykdymo vietų identifikavimo duomenis ir vykdymo kokybę – (C(2016)03337 – 2016/2778(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 8 d. kompetentingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

Teisinė informacija - Privatumo politika