Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2016. gada 6. jūlijs - Strasbūra

20. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par tīrvērtes piekļuvi tirdzniecības vietām un centrālajiem darījumu partneriem (C(2016)03807 – 2016/2801(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 24. jūniju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz regulatīviem tehniskajiem standartiem par attiecīgu datu, kuri saistīti ar finanšu instrumentu rīkojumiem, saglabāšanu (C(2016)03821 – 2016/2802(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 24. jūniju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar kuriem precizē informāciju, kas ieguldījumu brokeru sabiedrībām, tirgus operatoriem un kredītiestādēm ir jāpaziņo (C(2016)03917 – 2016/2810(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 29. jūniju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar kuriem precizē pienākumu veikt tīrvērti darījumiem ar regulētos tirgos tirgotiem atvasinātajiem instrumentiem un termiņus, kādos darījumus pieņem tīrvērtei (C(2016)03944 – 2016/2812(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 29. jūniju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 273/2004 un Padomes Regulu (EK) Nr. 111/2005 groza attiecībā uz konkrētu narkotisko vielu prekursoru iekļaušanu klasificēto vielu sarakstā (C(2016)03946 – 2016/2811(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 29. jūniju.

Nodots atbildīgajai komitejai: LIBE.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 223/2014 attiecībā uz nosacījumiem un procedūrām, kas jāpiemēro, lai noteiktu, vai dalībvalstīm ir jāatlīdzina neatgūstamās summas attiecībā uz Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām (C(2016)03966 – 2016/2817(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 30. jūniju.

Nodots atbildīgajai komitejai: EMPL.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem, nosakot regulatīvos tehniskos standartus attiecībā uz pamatinformācijas dokumentu noformējumu, saturu, pārskatīšanu un pārstrādāšanu un šādu dokumentu iesniegšanas prasību izpildes nosacījumiem (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 30. jūniju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

Deleģēto aktu projekti, kuriem pēc kompetentās komitejas pieprasījuma termiņš mainīts no 1 mēneša uz 3 mēnešiem

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par atļauju izsniegšanu, organizatoriskām prasībām un darījumu publicēšanu attiecībā uz datu ziņošanas pakalpojumu sniedzējiem (C(2016)03201 – 2016/2766(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši no saņemšanas datuma, t. i., 2016. gada 2. jūnija, pamatojoties uz kompetentās komitejas pieprasījumu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par specifikāciju attiecībā uz pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības datu piedāvājumu un līmeni, kādā dati sniegti neapkopotā veidā, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 (C(2016)03206 – 2016/2767(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši no saņemšanas datuma, t. i., 2016. gada 2. jūnija, pamatojoties uz kompetentās komitejas pieprasījumu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par piekļuvi attiecībā uz etaloniem papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem (C(2016)03203 – 2016/2765(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši no saņemšanas datuma, t. i., 2016. gada 2. jūnija, pamatojoties uz kompetentās komitejas pieprasījumu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par prasībām nodrošināt taisnīgus un nediskriminējošus līdzāsatrašanās pakalpojumus un maksas struktūras papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem (C(2016)03266 – 2016/2775(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši no saņemšanas datuma, t. i., 2016. gada 6. jūnija, pamatojoties uz kompetentās komitejas pieprasījumu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par apjoma ierobežošanas mehānismu un informācijas sniegšanu pārredzamības un citu aprēķinu nolūkā (C(2016)02711 – 2016/2785(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši no saņemšanas datuma, t. i., 2016. gada 13. jūnija, pamatojoties uz kompetentās komitejas pieprasījumu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par atvasināto instrumentu līgumu tiešu, būtisku un paredzamu ietekmi Savienībā un attiecībā uz to, kā novērst izvairīšanos no noteikumiem un pienākumiem (C(2016)03544 – 2016/2786(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši no saņemšanas datuma, t. i., 2016. gada 13. jūnija, pamatojoties uz kompetentās komitejas pieprasījumu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē prasības par tirgus veidošanas līgumiem un shēmām (C(2016)03523 – 2016/2784(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši no saņemšanas datuma, t. i., 2016. gada 13. jūnija, pamatojoties uz kompetentās komitejas pieprasījumu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

Deleģēto aktu projekti, attiecībā uz kuriem Padome prasījusi pagarināt termiņu par 1 mēnesi, tam ietilpstot 3 mēnešu termiņā iebildumu izteikšanai

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par uzņēmumu pulksteņu precizitātes līmeni (C(2016)03316 – 2016/2776(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši no saņemšanas datuma, t. i., 2016. gada 7. jūnija, pamatojoties uz kompetentās komitejas pieprasījumu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem saistībā ar darījumu izpildes kvalitātes datiem, kas jāpublicē izpildes vietām (C(2016)03333 – 2016/2779(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši no saņemšanas datuma, t. i., 2016. gada 8. jūnija, pamatojoties uz kompetentās komitejas pieprasījumu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuri attiecas uz ieguldījumu brokeru sabiedrību veikto ikgadējo informācijas publicēšanu par izpildes vietu identitāti un izpildes kvalitāti (C(2016)03337 – 2016/2778(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši no saņemšanas datuma, t. i., 2016. gada 8. jūnija, pamatojoties uz kompetentās komitejas pieprasījumu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika