Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 6 juli 2016 - Straatsburg

20. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de technische reguleringsnormen inzake clearingtoegang voor handelsplatformen en centrale tegenpartijen (C(2016)03807 - 2016/2801(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 24 juni 2016
Verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van technische reguleringsnormen voor het bijhouden van relevante gegevens met betrekking tot orders in financiële instrumenten (C(2016)03821 - 2016/2802(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 24 juni 2016
Verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten voor financiële instrumenten met technische reguleringsnormen ter specificatie van de informatie die door beleggingsondernemingen, marktexploitanten en kredietinstellingen moet worden verstrekt (C(2016)03917 - 2016/2810(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 29 juni 2016
Verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de clearingverplichting voor op gereglementeerde markten verhandelde derivaten en van het tijdstip van aanvaarding voor clearing (C(2016)03944 - 2016/2812(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 29 juni 2016
Verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr.111/2005 van de Raad teneinde bepaalde drugsprecursoren op te nemen in de lijst van geregistreerde stoffen (C(2016)03946 - 2016/2811(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 29 juni 2016
Verwezen naar ten principale: LIBE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 223/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de voorwaarden en procedures om te bepalen of oninbare bedragen door de lidstaten terugbetaald moeten worden in het kader van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (C(2016)03966 - 2016/2817(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 30 juni 2016
Verwezen naar ten principale: EMPL

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's) door de vaststelling van technische reguleringsnormen voor de presentatie, inhoud, evaluatie en herziening van essentiële-informatiedocumenten en de voorwaarden voor het voldoen aan het vereiste om dergelijke documenten te verstrekken (C(2016)03999 - 2016/2816(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 30 juni 2016
Verwezen naar ten principale: ECON

Ontwerp van gedelegeerde handelingen waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is gewijzigd van 1 naar 3 maanden op verzoek van de bevoegde commissie:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake vergunningverlening aan, organisatorische vereisten voor en publicatie van transactiemeldingen door aanbieders van datarapporteringsdiensten – (C(2016)03201 – 2016/2766(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 2 juni 2016 op verzoek van de bevoegde commissie.
Verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen met betrekking tot de specificatie van het aanbieden van gegevens voor en na de handel en het niveau van uitsplitsing van gegevens – (C(2016)03206 – 2016/2767(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 2 juni 2016 op verzoek van de bevoegde commissie.
Verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten met technische reguleringsnormen betreffende de toegang tot benchmarks – (C(2016)03203 – 2016/2765(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 2 juni 2016 op verzoek van de bevoegde commissie.
Verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten voor financiële instrumenten ten aanzien van technische reguleringsnormen met betrekking tot vereisten om voor billijke en niet-discriminerende colocatiediensten en vergoedingsstructuren te zorgen – (C(2016)03266 – 2016/2775(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 6 juni 2016 op verzoek van de bevoegde commissie.
Verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten met betrekking tot technische reguleringsnormen over het volumebeperkingsmechanisme en de verstrekking van informatie ten behoeve van de transparantie en andere berekeningen – (C(2016)02711 – 2016/2785(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 juni 2016 op verzoek van de bevoegde commissie.
Verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten met technische reguleringsnormen betreffende het rechtstreekse, substantiële en te voorziene effect van derivatencontracten binnen de Unie en het voorkomen van de ontwijking van voorschriften en verplichtingen – (C(2016)03544 – 2016/2786(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 juni 2016 op verzoek van de bevoegde commissie.
Verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten voor financiële instrumenten ten aanzien van technische reguleringsnormen tot specificering van de vereisten inzake marketmakingovereenkomsten en -regelingen – (C(2016)03523 – 2016/2784(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 juni 2016 op verzoek van de bevoegde commissie.
Verwezen naar ten principale: ECON

Ontwerp van gedelegeerde handelingen waarvoor het verzoek van de Raad om een verlenging van 1 maand is opgenomen in de periode voor de indiening van bezwaren van 3 maanden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor het accuratesseniveau van beursklokken – (C(2016)03316 – 2016/2776(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 7 juni 2016 op verzoek van de bevoegde commissie.
Verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten voor financiële instrumenten met betrekking tot technische reguleringsnormen betreffende de gegevens die door plaatsen van uitvoering over de kwaliteit van uitvoering van transacties moeten worden bekendgemaakt – (C(2016)03333 – 2016/2779(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 juni 2016 op verzoek van de bevoegde commissie.
Verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen voor de jaarlijkse openbaarmaking door beleggingsondernemingen van informatie over de identiteit van plaatsen van uitvoering en over de kwaliteit van de uitvoering – (C(2016)03337 – 2016/2778(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 juni 2016 op verzoek van de bevoegde commissie.
Verwezen naar ten principale: ECON

Juridische mededeling - Privacybeleid