Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 6. julij 2016 - Strasbourg

20. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov :

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede dostopa do kliringa, kar zadeva mesta trgovanja in centralne nasprotne stranke (C(2016)03807 - 2016/2801(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 24. junija 2016
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede hranjenja pomembnih podatkov o naročilih za finančne instrumente (C(2016)03821 - 2016/2802(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 24. junija 2016
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov glede regulativnih tehničnih standardov, ki določajo informacije, ki jih morajo priglasiti investicijska podjetja, upravljavci trga in kreditne institucije (C(2016)03917 - 2016/2810(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 29. junija 2016
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega Parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje določajo obveznost kliringa za izvedene finančne instrumente, s katerimi se trguje na reguliranih trgih, in časovni okvir sprejetja za kliring (C(2016)03944 - 2016/2812(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 29. junija 2016
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 273/2004 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (ES) št. 111/2005 zaradi vključitve nekaterih predhodnih sestavin za prepovedane droge na seznam (C(2016)03946 - 2016/2811(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 29. junija 2016
Posredovano pristojnemu odboru: LIBE

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 223/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede pogojev in postopkov za določanje, ali države članice povrnejo neizterljive zneske v zvezi s Skladom za evropsko pomoč najbolj ogroženim (C(2016)03966 - 2016/2817(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 30. junija 2016
Posredovano pristojnemu odboru: EMPL

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP) z določitvijo regulativnih tehničnih standardov glede prikaza, vsebine, pregleda in revizije dokumentov s ključnimi informacijami ter pogojev za izpolnitev zahteve po posredovanju takih dokumentov (C(2016)03999 - 2016/2816(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 30. junija 2016
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

Osnutki delegiranih aktov za katere je bil rok na prošnjo pristojnega odbora spremenjen z enega na tri mesece:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o dovoljenju, organizacijskih zahtevah in objavi poslov za izvajalce storitev sporočanja podatkov – (C(2016)03201 – 2016/2766(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 2. junija 2016 na zahtevo pristojnega odbora.
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega Parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o podrobni določitvi zagotavljanja podatkov o preglednosti pred trgovanjem in po njem ter ravni razdruževanja podatkov za objavo – (C(2016)03206 – 2016/2767(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 2. junija 2016 na zahtevo pristojnega odbora.
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za dostop glede referenčnih meril – (C(2016)03203 – 2016/2765(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 2. junija 2016 na zahtevo pristojnega odbora.
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede zahtev za zagotovitev poštenih in nediskriminatornih storitev kolokacije in struktur pristojbin – (C(2016)03266 – 2016/2775(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 6. junija 2016 na zahtevo pristojnega odbora.
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za mehanizem največjega obsega in zagotavljanje informacij za izračune za preglednost in druge namene – (C(2016)02711 – 2016/2785(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 13. junija 2016 na zahtevo pristojnega odbora.
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov glede regulativnih tehničnih standardov v zvezi z neposrednim, znatnim in predvidljivim učinkom pogodb o izvedenih finančnih instrumentih v Uniji ter preprečevanjem izogibanja predpisom in obveznostim – (C(2016)03544 – 2016/2786(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 13. junija 2016 na zahtevo pristojnega odbora.
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo zahteve za sporazume o vzdrževanju trga in sheme za vzdrževanje trga – (C(2016)03523 – 2016/2784(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 13. junija 2016 na zahtevo pristojnega odbora.
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

Osnutki delegiranih aktov, za katere je zahteva Sveta za podaljšanje za en mesec vključena v trimesečno obdobje za vložitev ugovora:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za stopnjo natančnosti poslovnih ur – (C(2016)03316 – 2016/2776(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 7. junija 2016 na zahtevo pristojnega odbora.
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za podatke, ki jih morajo mesta izvrševanja objaviti o kakovosti izvrševanja poslov – (C(2016)03333 – 2016/2779(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 8. junija 2016 na zahtevo pristojnega odbora.
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za informacije, ki jih morajo investicijska podjetja letno objaviti o identiteti mest izvrševanja in o kakovosti izvrševanja – (C(2016)03337 – 2016/2778(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 8. junija 2016 na zahtevo pristojnega odbora.
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov