Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 6 juli 2016 - Strasbourg

20. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller tillträde till handelsplatsers och centrala motparters clearingsystem (C(2016)03807 - 2016/2801(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 24 juni 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller bevarande av relevanta uppgifter om order som avser finansiella instrument (C(2016)03821 - 2016/2802(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 24 juni 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument med avseende på tekniska standarder för tillsyn med angivande av information som ska meddelas av värdepappersföretag, marknadsoperatörer och kreditinstitut (C(2016)03917 - 2016/2810(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 29 juni 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska tillsynsstandarder som närmare fastställer clearingkravet för derivat som handlas på reglerade marknader samt tidsramar för godkännande av clearing (C(2016)03944 - 2016/2812(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 29 juni 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 och rådets förordning (EG) nr 111/2005 vad gäller införande av vissa narkotikaprekursorer i förteckningen över förtecknade ämnen (C(2016)03946 - 2016/2811(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 29 juni 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 vad gäller villkor och förfaranden för att avgöra om medlemsstaterna ska återbetala belopp som inte kan återkrävas när det gäller fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (C(2016)03966 - 2016/2817(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 30 juni 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) genom fastställande av tekniska tillsynsstandarder för faktabladens utformning, innehåll, översyn och revidering samt av villkor för uppfyllande av kravet att tillhandahålla sådana faktablad (C(2016)03999 - 2016/2816(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 30 juni 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Förslag till delegerade akter för vilka tidsfristen för invändningar förlängts från 1 till 3 månader på det ansvariga utskottets begäran:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller auktorisation, organisatoriska krav och publicering av transaktioner för leverantörer av datarapporteringstjänster (C(2016)03201 – 2016/2766(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 2 juni 2016 på det ansvariga utskottets begäran.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument med avseende på tekniska standarder för tillsyn av specificeringen av uppgifter före och efter handel och detaljnivån för uppgifterna (C(2016)03206 – 2016/2767(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 2 juni 2016 på det ansvariga utskottets begäran.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument med avseende på tekniska standarder för tillsyn av tillträde till referensvärden (C(2016)03203 – 2016/2765(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 2 juni 2016 på det ansvariga utskottets begäran.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument gällande tekniska standarder för tillsyn avseende krav för att säkerställa rättvisa och icke-diskriminerande samlokaliseringstjänster och avgiftsstrukturer (C(2016)03266 – 2016/2775(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 6 juni 2016 på det ansvariga utskottets begäran.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument avseende tekniska standarder för tillsyn för volymtaksmekanismen och tillhandahållande av information för säkerställande av transparens samt andra beräkningar (C(2016)02711 – 2016/2785(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 13 juni 2016 på det ansvariga utskottets begäran.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller direkt, väsentlig och förutsebar effekt av derivatavtal inom unionen och förhindrande av att regler och skyldigheter kringgås (C(2016)03544 – 2016/2786(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 13 juni 2016 på det ansvariga utskottets begäran.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument med avseende på tekniska standarder för tillsyn som specificerar kraven för marknadsgarantavtal och marknadsgarantsystem (C(2016)03523 – 2016/2784(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 13 juni 2016 på det ansvariga utskottets begäran.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Förslag till delegerade akter för vilka rådets begäran om förlängning av tidsfristen med 1 månad är medräknad i tidsfristen för invändningar på 3 månader:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller noggrannhetsnivån för klockor (C(2016)03316 – 2016/2776(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 7 juni 2016 på det ansvariga utskottets begäran.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller data som ska offentliggöras av handelsplatser om kvaliteten på utförandet av transaktioner (C(2016)03333 – 2016/2779(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 8 juni 2016 på det ansvariga utskottets begäran.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller värdepappersföretags årliga offentliggörande av information om handelsplatser och utförandets kvalitet (C(2016)03337 – 2016/2778(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 8 juni 2016 på det ansvariga utskottets begäran.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy