Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 6 юли 2016 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Решението на Япония да възобнови китолова през сезона 2015-2016 г. (внесени предложения за резолюция)
 4.Програма за дейността на словашкото председателство (разискване)
 5.Подготовка на работната програма на Комисията за 2017 г. (разискване)
 6.Време за гласуване
  
6.1.Участие на Азербайджан в програми на Съюза *** (гласуване)
  
6.2.Проект на коригиращ бюджет № 2/2016 г.: Излишък от финансовата 2015 година (гласуване)
  
6.3.Високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза ***II (гласуване)
  
6.4.Етикетиране на енергийната ефективност ***I (гласуване)
  
6.5.Европейска гранична и брегова охрана ***I (гласуване)
  
6.6.Европейска агенция по морска безопасност ***I (гласуване)
  
6.7.Агенция на Общността за контрол на рибарството ***I (гласуване)
  
6.8.Секретариат на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) ***I (гласуване)
  
6.9.Подготовка за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 - 2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията (гласуване)
  
6.10.Данъчни постановления и други мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2) (гласуване)
  
6.11.Взаимодействие между структурните фондове и „Хоризонт 2020“ (гласуване)
  
6.12.Подготовка на работната програма на Комисията за 2017 г. (гласуване)
  
6.13.Решението на Япония да възобнови китолова през сезона 2015-2016 г. (гласуване)
  
6.14.Възражение съгласно член 105, параграф 4: Гаранция от ЕС за Европейската инвестиционна банка в случай на загуби от операции в полза на Беларус (гласуване)
  
6.15.Възражение съгласно член 105, параграф 4: Минимални изисквания за собствени средства и приемливи пасиви (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Глобална стратегия за външната политика и политиката на сигурност на ЕС (разискване)
 11.Приветствие с добре дошли
 12.Глобална стратегия за външната политика и политиката на сигурност на ЕС (продължeние на разискването)
 13.Нови инициативи, свързани с близкоизточния мирен процес (разискване)
 14.Нова стратегия на ЕС относно Китай (разискване)
 15.Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2015 г. (разискване)
 16.Седемдесет и първа сесия на Общото събрание на ООН (разискване)
 17.Защита на лицата, подаващи сигнали за нередности (разискване)
 18.Преразглеждане на стандартизирания подход към кредитния риск от Базелския комитет (разискване)
 19.Възражение съгласно член 106: Разрешени здравни претенции за храни (разискване)
 20.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 21.Внесени документи
 22.Трансфер на бюджетни кредити
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (268 kb) Присъствен списък (65 kb)    Резултати от поименно гласуване (7354 kb) 
 
Протокол (265 kb) Присъствен списък (24 kb) Резултати от гласувания (67 kb) Резултати от поименно гласуване (314 kb) 
 
Протокол (337 kb) Присъствен списък (72 kb) Резултати от гласувания (1106 kb) Резултати от поименно гласуване (5883 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност