Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
RCVVOTESPVTACRE
Zápisnica
Streda, 6. júla 2016 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Rozhodnutie Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 – 2016 (predložené návrhy uznesení)
 4.Program činností slovenského predsedníctva (rozprava)
 5.Príprava pracovného programu Komisie na rok 2017 (rozprava)
 6.Hlasovanie
  
6.1.Účasť Azerbajdžanu na programoch Únie *** (hlasovanie)
  
6.2.Návrh opravného rozpočtu č. 2/2016: prebytok z roku 2015 (hlasovanie)
  
6.3.Vysoká spoločná úroveň bezpečnosti sieťových a informačných systémov v celej Únii ***II (hlasovanie)
  
6.4.Označovanie energetickej účinnosti ***I (hlasovanie)
  
6.5.Európska pohraničná a pobrežná stráž ***I (hlasovanie)
  
6.6.Európska námorná bezpečnostná agentúra ***I (hlasovanie)
  
6.7.Európska agentúra pre kontrolu rybárstva ***I (hlasovanie)
  
6.8.Sekretariát dozorného výboru úradu OLAF ***I (hlasovanie)
  
6.9.Príprava povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred predložením návrhu Komisie (hlasovanie)
  
6.10.Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (TAXE 2) (hlasovanie)
  
6.11.Synergie medzi štrukturálnymi fondmi a programom Horizont 2020 (hlasovanie)
  
6.12.Príprava pracovného programu Komisie na rok 2017 (hlasovanie)
  
6.13.Rozhodnutie Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 – 2016 (hlasovanie)
  
6.14.Námietka podľa článku 106 ods. 4: záruka EÚ Európskej investičnej banke za straty, pokiaľ ide o Bielorusko (hlasovanie)
  
6.15.Námietka podľa článku 106 ods. 4: stanovovanie minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Globálna stratégia pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ (rozprava)
 11.Oficiálne privítanie
 12.Globálna stratégia pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ (pokračovanie rozpravy)
 13.Nové iniciatívy súvisiace s mierovým procesom na Blízkom východe (rozprava)
 14.Nová stratégia EÚ vo vzťahu k Číne (rozprava)
 15.Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2015 (rozprava)
 16.71. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN (rozprava)
 17.Ochrana oznamovateľov (rozprava)
 18.Revízia štandardizovaného prístupu ku kreditnému riziku Bazilejského výboru pre bankový dohľad (rozprava)
 19.Námietka podľa článku 106: povolené zdravotné tvrdenia o potravinách (rozprava)
 20.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 21.Predloženie dokumentov
 22.Presun rozpočtových prostriedkov
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (235 kb) Prezenčná listina (65 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (7354 kb) 
 
Zápisnica (253 kb) Prezenčná listina (24 kb) Výsledky hlasovania (63 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (312 kb) 
 
Zápisnica (304 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (1103 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (5840 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia