Seznam 
Zápis
PDF 300kWORD 250k
Středa, 6. července 2016 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb (předložené návrhy usnesení)
 4.Představení priorit slovenského předsednictví Rady (rozprava)
 5.Příprava pracovního programu Komise na rok 2017 (rozprava)
 6.Hlasování
  
6.1.Účast Ázerbájdžánu na programech Unie *** (hlasování)
  
6.2.Návrh opravného rozpočtu č. 2/2016: přebytek z roku 2015 (hlasování)
  
6.3.Vysoká společná úroveň bezpečnosti síťových a informačních systémů v Unii ***II (hlasování)
  
6.4.Označování energetické účinnosti štítky ***I (hlasování)
  
6.5.Evropská pohraniční a pobřežní stráž ***I (hlasování)
  
6.6.Evropská agentura pro námořní bezpečnost ***I (hlasování)
  
6.7.Evropská agentura pro kontrolu rybolovu ***I (hlasování)
  
6.8.Sekretariát dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům ***I (hlasování)
  
6.9.Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející návrhu Komise (hlasování)
  
6.10.Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2) (hlasování)
  
6.11.Synergie mezi strukturálními fondy a programem Horizont 2020 (hlasování)
  
6.12.Příprava pracovního programu Komise na rok 2017 (hlasování)
  
6.13.Rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb (hlasování)
  
6.14.Námitka k aktu v přenesené pravomoci: záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky, pokud jde o Bělorusko (hlasování)
  
6.15.Námitka k aktu v přenesené pravomoci: stanovení minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 10.Globální strategie zahraniční a bezpečnostní politiky EU (rozprava)
 11.Přivítání
 12.Globální strategie zahraniční a bezpečnostní politiky EU (pokračování rozpravy)
 13.Nové iniciativy související s mírovým procesem na Blízkém východě (rozprava)
 14.Nová strategie EU pro Čínu (rozprava)
 15.Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2015 (rozprava)
 16.71. zasedání Valného shromáždění OSN (rozprava)
 17.Ochrana oznamovatelů (rozprava)
 18.Revize standardizovaného přístupu k úvěrovému riziku ze strany Basilejského výboru (rozprava)
 19.Námitka k prováděcímu aktu: schválená zdravotnická tvrzení při označování potravin (rozprava)
 20.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 21.Předložení dokumentů
 22.Převody prostředků
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání
 24.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:15.


2. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 135 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Situace osob s albinismem v Africe, zejména v Malawi (2016/2807(RSP))

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Arne Gericke, Monica Macovei, Notis Marias, Valdemar Tomaševski a Ruža Tomašić za skupinu ECR o situaci osob s albinismem v Africe, zejména v Malawi (B8-0897/2016);

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Davor Škrlec, Igor Šoltes a Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE o situaci osob s albinismem v Africe, zejména v Malawi (B8-0898/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas za skupinu EFDD o situaci osob s albinismem v Africe, zejména v Malawi (B8-0899/2016);

—   Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Ramón Luis Valcárcel Siso, Mariya Gabriel a Francisco José Millán Mon za skupinu PPE o situaci osob s albinismem v Africe, zejména v Malawi (B8-0901/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli a Edward Czesak za skupinu S&D o situaci osob s albinismem v Africe, zejména v Malawi (B8-0904/2016);

—   Hilde Vautmans, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Ivo Vajgl a Angelika Mlinar za skupinu ALDE o situaci osob s albinismem v Africe, zejména v Malawi (B8-0908/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Marina Albiol Guzmán, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli a Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL o situaci osob s albinismem v Africe, zejména v Malawi (B8-0911/2016).

II.   Bahrajn (2016/2808(RSP))

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Arne Gericke, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski a Ruža Tomašić za skupinu ECR o Bahrajnu (B8-0900/2016);

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Bodil Valero, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes a Maria Heubuch za skupinu Verts/ALE o Bahrajnu (B8-0902/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD o Bahrajnu (B8-0903/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Claude Rolin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Ramón Luis Valcárcel Siso a Francisco José Millán Mon za skupinu PPE o Bahrajnu (B8-0905/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato a Damiano Zoffoli za skupinu S&D o Bahrajnu (B8-0906/2016);

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Austrevicius Petras, De Sarnez Marielle, Deprez Gérard, Dlabajova Martina, Faria José Inacio, Gimenez Barbat Teresa, Griesbeck Nathalie, Guoga Antanas, Harkin Marian, Jakovcic Ivan, Jezek Petr, Michel Louis, Paet Urmas, Pagazaurtundua Ruiz Maite, Punset Carolina, Rochefort Robert, Selimovic Jasenko, Takkula Hannu, Telicka Pavel, Tremosa I Balcells Ramon, Van Baalen Johannes Cornelis, Vautmans Hilde a Vayrynen Paavo za skupinu ALDE o Bahrajnu (B8-0907/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Martina Michels a Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL o Bahrajnu (B8-0909/2016).

III.   Myanmar, a zejména situace Rohingyů (2016/2809(RSP))

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Monica Macovei, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski a Ruža Tomašić za skupinu ECR o Myanmaru, a zejména situaci Rohingyů (B8-0910/2016);

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes a Maria Heubuch za skupinu Verts/ALE o Myanmaru, a zejména situaci Rohingyů (B8-0912/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas za skupinu EFDD o Myanmaru, a zejména situaci Rohingyů (B8-0913/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan a Ramón Luis Valcárcel Siso za skupinu PPE o Myanmaru, a zejména situaci Rohingyů (B8-0914/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato a Damiano Zoffoli za skupinu S&D o Myanmaru, a zejména situaci Rohingyů (B8-0915/2016);

—   Urmas Paet, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen a Ivo Vajgl za skupinu ALDE o Myanmaru, a zejména situaci Rohingyů (B8-0916/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Takis Hadjigeorgiou a Josu Juaristi Abaunz za skupinu GUE/NGL o Myanmaru, a zejména situaci Rohingyů (B8-0917/2016).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 162 jednacího řádu.


3. Rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb (předložené návrhy usnesení)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000058/2016), kterou pokládají Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström a Marco Affronte za výbor ENVI Radě: Rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000059/2016), kterou pokládají Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström a Marco Affronte za výbor ENVI Komisi: Rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Rozprava se konala dne 8. června 2016 (bod 25 zápisu ze dne 8.6.2016).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Sabine Lösing, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga a Anne-Marie Mineur za skupinu GUE/NGL o rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb (2016/2600(RSP)) (B8-0853/2016);

—   Renate Sommer za skupinu PPE, Renata Briano za skupinu S&D, Julie Girling a Angel Dzhambazki za skupinu ECR, Frédérique Ries za skupinu ALDE o rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb (2016/2600(RSP)) (B8-0855/2016);

—   Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rolandas Paksas a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD o rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb (2016/2600(RSP)) (B8-0862/2016);

—   Linnéa Engström, Benedek Jávor a Bart Staes za skupinu Verts/ALE o rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb (2016/2600(RSP)) (B8-0862/2016).

Hlasování: bod 6.13 zápisu ze dne 6.7.2016.


4. Představení priorit slovenského předsednictví Rady (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Představení priorit slovenského předsednictví Rady (2016/2710(RSP))

Róbert Fico (úřadující předseda Rady) a Frans Timmermans (první místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Ashley Fox za skupinu ECR, Pavel Telička za skupinu ALDE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Petr Mach za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gilles Lebreton, a Nicolas Bay za skupinu ENF.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: Nicolas Bay, aby odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomáš Zdechovský, Diane Dodds – nezařazená poslankyně, Françoise Grossetête, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Enrique Guerrero Salom, Richard Sulík, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Gérard Deprez, Dimitrios Papadimoulis, Fabio Massimo Castaldo, Jean-François Jalkh, Krisztina Morvai, Pilar del Castillo Vera, Vladimír Maňka, Anna Elżbieta Fotyga, Fredrick Federley, Mario Borghezio, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, László Tőkés, Patrizia Toia, Branislav Škripek, Paulo Rangel, Pavel Poc, Ulrike Trebesius, Anna Záborská, Sergei Stanishev, Dubravka Šuica, Monika Flašíková Beňová, Krišjānis Kariņš, Ana Gomes, Franck Proust, Marlene Mizzi a Neena Gill.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Olga Sehnalová a Eduard Kukan.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias, Ivan Jakovčić a Jiří Maštálka.

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Grapini, Miroslav Mikolášik, Mark Demesmaeker a Juan Fernando López Aguilar.

Vystoupili: Maroš Šefčovič (místopředseda Komise) a Róbert Fico.

Rozprava skončila.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda


5. Příprava pracovního programu Komise na rok 2017 (rozprava)

Prohlášení Komise: Příprava pracovního programu Komise na rok 2017 (2016/2773(RSP))

Frans Timmermans (první místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: József Szájer za skupinu PPE, Maria João Rodrigues za skupinu S&D, Vicky Ford za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, João Pimenta Lopes za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, David Borrelli za skupinu EFDD, Florian Philippot za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Eleni Theocharous, Marielle de Sarnez, Martina Michels, Yannick Jadot, Beatrix von Storch, Zoltán Balczó, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Dimitrios Papadimoulis, Max Andersson, Tunne Kelam, Tanja Fajon, Tania González Peñas, Eduard Kukan, Jutta Steinruck, Nikolaos Chountis, Georgios Kyrtsos, Patrizia Toia, Krišjānis Kariņš, Alojz Peterle a Silvia Costa.

Vystoupil Frans Timmermans.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Sophia in 't Veld za skupinu ALDE o prioritách Parlamentu pro pracovní program Komise na rok 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0885/2016);

—   João Pimenta Lopes, Tania González Peñas, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat, Fabio De Masi, Stefan Eck, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez a Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL o prioritách Parlamentu pro pracovní program Komise na rok 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0886/2016);

—   József Szájer za skupinu PPE o pracovním programu Komise na rok 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0892/2016);

—   Enrique Guerrero Salom a Maria João Rodrigues za skupinu S&D o strategických prioritách Parlamentu pro pracovní program Komise na rok 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0893/2016);

—   Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE o strategických prioritách pro pracovní program Komise na rok 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0894/2016);

—   David Borrelli za skupinu EFDD o prioritách Evropského parlamentu pro pracovní program Komise na rok 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0895/2016);

—   Vicky Ford za skupinu ECR o pracovním programu Komise na rok 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0896/2016).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.12 zápisu ze dne 6.7.2016.


PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

6. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.

Vystoupil William (The Earl of) Dartmouth.


6.1. Účast Ázerbájdžánu na programech Unie *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou o obecných zásadách účasti Ázerbájdžánské republiky na programech Unie [05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Norica Nicolai (A8-0210/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0301)

Parlament schválil uzavření protokolu.


6.2. Návrh opravného rozpočtu č. 2/2016: přebytek z roku 2015 (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2016 Evropské unie na rozpočtový rok 2016: zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2015 [09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0302)


6.3. Vysoká společná úroveň bezpečnosti síťových a informačních systémů v Unii ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení ohledně postoje Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti síťových a informačních systémů v Unii [05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

(k zamítnutí postoje Rady požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P8_TA(2016)0303)


6.4. Označování energetické účinnosti štítky ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro označování energetické účinnosti štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2016)0304)

Dario Tamburrano (zpravodaj) v souladu s čl. 61 odst. 2 jednacího řádu navrhl, aby bylo hlasování o návrhu legislativního usnesení odloženo s cílem přímo zahájit interinstitucionální jednání na základě přijatého mandátu.

Parlament návrh schválil. Věc se tudíž považuje za vrácenou příslušnému výboru k opětovnému projednání.


6.5. Evropská pohraniční a pobřežní stráž ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení nařízení (ES) č. 2007/2004, nařízení (ES) č. 863/2007 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES [COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2016)0305)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0305)


6.6. Evropská agentura pro námořní bezpečnost ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost [COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Michael Cramer (A8-0215/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2016)0306)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0306)


6.7. Evropská agentura pro kontrolu rybolovu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 768/2005, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu [COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Alain Cadec (A8-0068/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2016)0307)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0307)


6.8. Sekretariát dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o sekretariát dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) [COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2016)0308)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0308)


6.9. Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející návrhu Komise (hlasování)

Zpráva o přípravě povolební revize VFR na období 2014–2020: náměty Parlamentu předcházející návrhu Komise [2015/2353(INI)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Jan Olbrycht a Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0309)

Vystoupení

Gabriele Zimmer předložila ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 43, který byl vzat v potaz.

Isabelle Thomas (zpravodajka), aby tento ústní pozměňovací návrh podpořila.


6.10. Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2) (hlasování)

Zpráva o daňových rozhodnutích a jiných opatřeních podobných svojí povahou nebo účinkem [2016/2038(INI)] - Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2). Zpravodajové: Jeppe Kofod a Michael Theurer (A8-0223/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0310)

Vystoupení

Před hlasováním Michael Theurer (zpravodaj).


6.11. Synergie mezi strukturálními fondy a programem Horizont 2020 (hlasování)

Prohlášení Komise: Synergie mezi strukturálními fondy a programem Horizont 2020 (2016/2695(RSP))

Návrhy usnesení B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016 a B8-0861/2016

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0851/2016

(nahrazující B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016 a B8-0860/2016):

předložen těmito poslanci:

—   Christian Ehler a Lambert van Nistelrooij za skupinu PPE

—   Constanze Krehl, Soledad Cabezón Ruiz a Derek Vaughan za skupinu S&D;

—   Evžen Tošenovský, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Raffaele Fitto a Angel Dzhambazki za skupinu ECR;

—   Matthijs van Miltenburg, Lieve Wierinck, Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić a Fredrick Federley za skupinu ALDE;

—   Bronis Ropė, Davor Škrlec a Ernest Maragall za skupinu Verts/ALE;

—   Rosa D’Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi, Marco Zullo a Rolandas Paksas za skupinu EFDD;

—   Barbara Kappel.

přijat (P8_TA(2016)0311)

(Návrh usnesení B8-0861/2016 se nebere v potaz.)


6.12. Příprava pracovního programu Komise na rok 2017 (hlasování)

Prohlášení Komise: Příprava pracovního programu Komise na rok 2017 (2016/2773(RSP))

Návrhy usnesení B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016 a B8-0896/2016

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0885/2016

(nahrazující B8-0885/2016, B8-0892/2016 a B8-0893/2016):

předložen těmito poslanci:

—   József Szájer za skupinu PPE;

—   Enrique Guerrero Salom a Maria João Rodrigues za skupinu S&D;

—   Sophia in 't Veld za skupinu ALDE.

přijat (P8_TA(2016)0312)

(Návrhy usnesení B8-0886/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016 a B8-0896/2016 se neberou v potaz.)

Vystoupení

James Nicholson k anglickému znění pozměňovacího návrhu 38.


6.13. Rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb (hlasování)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000058/2016), kterou pokládají Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström a Marco Affronte za výbor ENVI Radě: Rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000059/2016), kterou pokládají Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström a Marco Affronte za výbor ENVI Komisi: Rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Rozprava se konala dne 8. června 2016 (bod 25 zápisu ze dne 8.6.2016).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 6. července 2016 (bod 5 zápisu ze dne 6.7.2016).

Návrhy usnesení B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016 a B8-0863/2016

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0853/2016

(nahrazující B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016 a B8-0863/2016):

předložen těmito poslanci:

—   Renate Sommer za skupinu PPE;

—   Renata Briano a Doru-Claudian Frunzulică za skupinu S&D;

—   Julie Girling za skupinu ECR;

—   Frédérique Ries za skupinu ALDE;

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Malin Björk, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey a Xabier Benito Ziluaga za skupinu GUE/NGL;

—   Linnéa Engström, Benedek Jávor a Bart Staes za skupinu Verts/ALE;

—   Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2016)0313)


6.14. Námitka k aktu v přenesené pravomoci: záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky, pokud jde o Bělorusko (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 105 odst. 4 jednacího řádu předložili Marco Zanni a Marco Valli za skupinu EFDD, o rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci ze dne 15. dubna 2016 o změně přílohy III rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 466/2014/EU, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii, pokud jde o Bělorusko (C(2016)02164 - 2016/2669(DEA)) (B8-0869/2016)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 105 odst. 4 jednacího řádu předložili Anna Elżbieta Fotyga a Charles Tannock za skupinu ECR, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Jean Arthuis a Pavel Telička za skupinu ALDE, Heidi Hautala, Indrek Tarand a Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, o rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci ze dne 15. dubna 2016 o změně přílohy III rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 466/2014/EU, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii, pokud jde o Bělorusko (C(2016)2164 - 2016/2669(DEA)) (B8-0870/2016)

(požadovaná kvalifikovaná většina pro přijetí návrhu usnesení)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ B8-0869/2016

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B8-0870/2016

zamítnut

Vystoupení

Před hlasováním Petras Auštrevičius.


6.15. Námitka k aktu v přenesené pravomoci: stanovení minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 105 odst. 4 jednacího řádu předložil Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 23. května 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující kritéria týkající se metodiky pro stanovení minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky (C(2016)2976 - 2016/2743(DEA)) (B8-0868/2016)

NÁVRH USNESENÍ

(požadovaná kvalifikovaná většina pro přijetí návrhu usnesení)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

zamítnut


7. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

doporučení pro druhé čtení Andreas Schwab - A8-0211/2016
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Peter Jahr

zpráva Dario Tamburrano - A8-0213/2016
Monica Macovei, Xabier Benito Ziluaga, Peter Jahr, Seán Kelly

zpráva Artis Pabriks - A8-0200/2016
Miguel Urbán Crespo, Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Stanislav Polčák, Filiz Hyusmenova, Peter Jahr

zpráva Alain Cadec - A8-0068/2016
Krisztina Morvai

zpráva Ingeborg Gräßle - A8-0188/2016
Krisztina Morvai, Peter Jahr

zpráva Jan Olbrycht a Isabelle Thomas - A8-0224/2016
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Diane Dodds, Peter Jahr

zpráva Jeppe Kofod a Michael Theurer - A8-0223/2016
Monica Macovei, Thomas Mann, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Janusz Korwin-Mikke

Synergie mezi strukturálními fondy a programem Horizont 2020 - (2016/2695(RSP)) - RC-B8-0851/2016
Ángela Vallina, Krisztina Morvai

Příprava pracovního programu Komise na rok 2017 - (2016/2773(RSP)) - RC-B8-0885/2016
Krisztina Morvai, Marc Tarabella, Momchil Nekov

Rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb - (2016/2600(RSP)) - RC-B8-0853/2016
Jiří Pospíšil.


8. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:30, pokračovalo v 15:05.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

9. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


10. Globální strategie zahraniční a bezpečnostní politiky EU (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Globální strategie zahraniční a bezpečnostní politiky EU (2016/2813(RSP))

Vystoupil Arnaud Danjean k organizaci rozpravy.

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Sandra Kalniete za skupinu PPE, Knut Fleckenstein za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Elmar Brok, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Tibor Szanyi a Andi Cristea, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Alexander Graf Lambsdorff, Javier Couso Permuy, Tamás Meszerics, Eleftherios Synadinos, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Janusz Korwin-Mikke, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Zdzisław Krasnodębski, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bruno Gollnisch, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, Enrique Guerrero Salom, Angel Dzhambazki, Petras Auštrevičius, Krisztina Morvai, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Francisco José Millán Mon a Pier Antonio Panzeri.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander Graf LAMBSDORFF
místopředseda

Vystoupili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Linda McAvan, Georgios Kyrtsos, Kati Piri a Jaromír Štětina, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Liisa Jaakonsaari.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Eduard Kukan, Eugen Freund, Ruža Tomašić, Csaba Sógor, Afzal Khan a Notis Marias.

(pokračování rozpravy: viz bod 12 zápisu ze dne 6.7.2016)


11. Přivítání

Předseda jménem Parlamentu přivítal aktivistku v oblasti lidských práv v Ázerbájdžánu a kandidátku na Sacharovovu cenu za rok Lejlu Junosovou, jejího mažela Arifa a její dceru Dinara, kteří ji doprovází a kteří usedli na vyhrazená místa na galerii pro hosty.


12. Globální strategie zahraniční a bezpečnostní politiky EU (pokračování rozpravy)

(začátek rozpravy: viz bod 10 zápisu ze dne 6.7.2016)

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Rozprava skončila.


13. Nové iniciativy související s mírovým procesem na Blízkém východě (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Nové iniciativy související s mírovým procesem na Blízkém východě (2016/2818(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Mariya Gabriel za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Hilde Vautmans za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Margrete Auken, Ángela Vallina za skupinu GUE/NGL, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Afzal Khan, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Elmar Brok, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Beatriz Becerra Basterrechea, Sofia Sakorafa, Rosa D'Amato, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Arne Gericke, Ivo Vajgl, Martina Michels, Ana Gomes, Eleni Theocharous, Javier Nart, Neoklis Sylikiotis, Gilles Pargneaux, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Julie Ward, Notis Marias a Richard Howitt.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupil Mirosław Piotrowski.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Javi López, Javier Couso Permuy, Igor Šoltes a Georgios Epitideios.

Vystoupila Federica Mogherini.

Rozprava skončila.


14. Nová strategie EU pro Čínu (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Nová strategie EU pro Čínu (2016/2803(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Frank Engel za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini,Victor Boştinaru za skupinu S&D, Bas Belder za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, Gerard Batten, Mario Borghezio za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Francisco José Millán Mon, Jo Leinen, Charles Tannock, Tunne Kelam, Alessia Maria Mosca, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Bernd Lange a Evžen Tošenovský.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Viorica Dăncilă.

Vystoupila Federica Mogherini.

Rozprava skončila.


15. Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2015 (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2015 (2016/2796(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Andrzej Grzyb za skupinu PPE, Elena Valenciano za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Petras Auštrevičius za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Vystoupili: Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat s osobním prohlášením v návaznosti na vystoupení, které učinil Cristian Dan Preda, Cristian Dan Preda k výrokům, které pronesla Marie-Christine Vergiat, Pier Antonio Panzeri, Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, Ulrike Lunacek, James Carver, Lampros Fountoulis, Andrey Kovatchev, Ana Gomes, Josep-Maria Terricabras, Beatrix von Storch, György Hölvényi, Andi Cristea, Jiří Pospíšil, Bogusław Liberadzki, Richard Howitt a Francisco Assis.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sergio Gaetano Cofferati, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Angel Dzhambazki.

Vystoupila Federica Mogherini.

Rozprava skončila.


16. 71. zasedání Valného shromáždění OSN (rozprava)

Zpráva s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k 71. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů [2016/2020(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

Andrey Kovatchev uvedl zprávu.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Soraya Post za skupinu S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski za skupinu ECR, Ilhan Kyuchyuk za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, James Carver za skupinu EFDD, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, který odmítl otázku, kterou zvednutím modré karty položil Cristian Dan Preda, Francisco José Millán Mon, Eugen Freund a Notis Marias.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Ivan Jakovčić.

Vystoupili: Federica Mogherini a Andrey Kovatchev.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.4 zápisu ze dne 7.7.2016.


17. Ochrana oznamovatelů (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Ochrana oznamovatelů (2016/2806(RSP))

Ivan Korčok (úřadující předseda Rady) a Jyrki Katainen (místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupila Julia Pitera za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda

Vystoupili: Evelyn Regner za skupinu S&D, Monica Macovei za skupinu ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz za skupinu ALDE, Fabio De Masi za skupinu GUE/NGL, Pascal Durand za skupinu Verts/ALE, Laura Ferrara za skupinu EFDD, Constance Le Grip, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Miguel Urbán Crespo, Julia Reda, Marco Valli, Marita Ulvskog, Sven Giegold, Virginie Rozière, Benedek Jávor, Jeppe Kofod, Dietmar Köster a Inés Ayala Sender.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias, Ivan Jakovčić a Georgios Epitideios.

Vystoupili: Jyrki Katainen a Ivan Korčok.

Rozprava skončila.


18. Revize standardizovaného přístupu k úvěrovému riziku ze strany Basilejského výboru (rozprava)

Prohlášení Komise: Revize standardizovaného přístupu k úvěrovému riziku ze strany Basilejského výboru (2016/2804(RSP))

Jyrki Katainen (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Markus Ferber za skupinu PPE, Roberto Gualtieri za skupinu S&D, Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL, Antonio Tajani, Jonás Fernández, Othmar Karas, Bendt Bendtsen a Massimiliano Salini.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias a Ivan Jakovčić.

Vystoupil Jyrki Katainen.

Rozprava skončila.


19. Námitka k prováděcímu aktu: schválená zdravotnická tvrzení při označování potravin (rozprava)

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. c) jednacího řádu o návrhu nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 432/2012, kterým se zřizuje seznam jiných schválených zdravotních tvrzení při označování potravin než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí (D44599/02 - 2016/2708(RPS)) (B8-0842/2016)

Christel Schaldemose (zpravodajka) uvedla návrh usnesení.

Vystoupil Jyrki Katainen (místopředseda Komise).

Vystoupili: Renate Sommer za skupinu PPE, Biljana Borzan za skupinu S&D, José Inácio Faria za skupinu ALDE, Lynn Boylan za skupinu GUE/NGL, Marijana Petir a Damiano Zoffoli.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias a Ivan Jakovčić.

Vystoupil: Jyrki Katainen.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.6 zápisu ze dne 7.7.2016.


20. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy týkající se přístupu ke clearingu prostřednictvím obchodních systémů a ústředních protistran (C(2016)03807 - 2016/2801(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 24. června 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro uchovávání příslušných údajů o pokynech týkajících se finančních nástrojů (C(2016)03821 - 2016/2802(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 24. června 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace, jež mají oznamovat investiční podniky, organizátoři trhu a úvěrové instituce (C(2016)03917 - 2016/2810(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 29. června 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy upřesňující povinnost provádět clearing derivátů obchodovaných na regulovaných trzích a lhůty k přijímání obchodů ke clearingu (C(2016)03944 - 2016/2812(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 29. června 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a nařízení Rady (ES) č. 111/2005, pokud jde o zařazení určitých prekursorů drog na seznam uvedených látek (C(2016)03946 - 2016/2811(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 29. června 2016
předáno příslušnému výboru: LIBE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014 s ohledem na Fond evropské pomoci nejchudším osobám, pokud jde o podmínky a postupy k rozhodnutí o tom, zda mají částky, které nelze získat zpět, uhradit členské státy (C(2016)03966 - 2016/2817(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 30. června 2016
předáno příslušnému výboru: EMPL

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou stanovením regulačních technických norem týkajících se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací a podmínek pro splnění požadavků na poskytnutí těchto sdělení (C(2016)03999 - 2016/2816(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 30. června 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, jejichž lhůta byla prodloužena z 1 na 3 měsíce na žádost příslušného výboru:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se povolování, organizačních požadavků a uveřejňování obchodů pro poskytovatele služeb hlášení údajů (C(2016)03201 – 2016/2766(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 2. června 2016, na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy upřesňující nabízené předobchodní a poobchodní údaje a úroveň členění údajů (C(2016)03206 – 2016/2767(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 2. června 2016, na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy přístupu ve vztahu k referenčním hodnotám (C(2016)03203 – 2016/2765(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 2. června 2016, na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro požadavky na zajištění spravedlivých a nediskriminačních služeb společného umístění a struktur poplatků (C(2016)03266 – 2016/2775(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 6. června 2016, na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se mechanismu objemového stropu a poskytování informací pro účely transparentnosti a jiných výpočtů (C(2016)02711 – 2016/2785(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 13. června 2016, na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se derivátových smluv s přímým, podstatným a předvídatelným dopadem v Unii a předcházení vyhýbání se pravidlům a povinnostem (C(2016)03544 – 2016/2786(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 13. června 2016, na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy stanovující požadavky na dohody o tvorbě trhu a režimy tvorby trhu (C(2016)03523 – 2016/2784(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 13. června 2016, na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u kterých je žádost Rady o prodloužení lhůty o 1 měsíc zahrnuta ve tříměsíční lhůtě pro předložení námitek:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se míry přesnosti obchodních hodin (C(2016)03316 – 2016/2776(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 7. června 2016, na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se údajů o kvalitě provádění obchodů, které mají zveřejňovat místa provádění (C(2016)03333 – 2016/2779(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 8. června 2016, na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se každoročního zveřejňování informací o totožnosti míst provádění a kvalitě provádění investičními podniky (C(2016)03337 – 2016/2778(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 8. června 2016, na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON


21. Předložení dokumentů

Rada a Komise předložily tyto dokumenty:

- Návrh na převod prostředků DEC 12/2016 - Oddíl III - Komise (N8-0045/2016 - C8-0240/2016 - 2016/2116(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 13/2016 – Oddíl III – Komise (N8-0046/2016 - C8-0241/2016 - 2016/2117(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 15/2016 - Oddíl III - Komise (N8-0047/2016 - C8-0254/2016 - 2016/2122(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 16/2016 - Oddíl III - Komise (N8-0048/2016 - C8-0255/2016 - 2016/2123(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 17/2016 - Oddíl III - Komise (N8-0049/2016 - C8-0256/2016 - 2016/2124(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 18/2016 - Oddíl III - Komise (N8-0050/2016 - C8-0257/2016 - 2016/2125(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 19/2016 - Oddíl III - Komise (N8-0051/2016 - C8-0258/2016 - 2016/2126(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 14/2016 - Oddíl III - Komise (N8-0052/2016 - C8-0259/2016 - 2016/2127(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 3/2016 – Evropský hospodářský a sociální výbor (N8-0053/2016 - C8-0261/2016 - 2016/2128(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 4/2016 – Evropský hospodářský a sociální výbor (N8-0054/2016 - C8-0262/2016 - 2016/2129(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 20/2016 - Oddíl III - Komise (N8-0055/2016 - C8-0263/2016 - 2016/2130(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG


22. Převody prostředků

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 25 finančního nařízení rozhodl nevydat námitky k převodu prostředků Evropské služby pro vnější činnost INF 1/2016.

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 25 finančního nařízení rozhodl nevydat námitky k převodům prostředků Evropského účetního dvora V/AB-03/C/16, V/AB-04/T/16, V/AB-05/A/16 a V/AB-06/T/16.

Rozpočtový výbor se v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení rozhodl schválit převody prostředků Evropské komise DEC 08/2016, DEC 09/2016, DEC 10/2016 a DEC 11/2016.

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodů prostředků DEC 08/2016 a DEC 10/2016 - oddíl III – Komise.


23. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 585.204/OJJE).


24. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 22:50.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Lope Fontagné, Maeijer, Marusik

Právní upozornění - Ochrana soukromí