Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 299kWORD 223k
Keskiviikko 6. heinäkuuta 2016 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Japanin päätös käynnistää uudelleen valaanpyynti kaudella 2015–2016 (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Slovakian puheenjohtajakauden ohjelman esittely (keskustelu)
 5.Komission vuoden 2017 työohjelman valmistelu (keskustelu)
 6.Äänestykset
  6.1.Azerbaidžanin osallistuminen unionin ohjelmiin *** (äänestys)
  6.2.Lisätalousarvioesitys nro 2/2016: varainhoitovuoden 2015 ylijäämä (äänestys)
  6.3.Yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistaminen koko unionissa ***II (äänestys)
  6.4.Energiatehokkuusmerkintä ***I (äänestys)
  6.5.Euroopan raja- ja rannikkovartiosto ***I (äänestys)
  6.6.Euroopan meriturvallisuusvirasto ***I (äänestys)
  6.7.Yhteisön kalastuksenvalvontavirasto ***I (äänestys)
  6.8.OLAFin valvontakomitean sihteeristö ***I (äänestys)
  6.9.Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu: parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa (äänestys)
  6.10.Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet (TAXE 2) (äänestys)
  6.11.Rakennerahastojen ja Horisontti 2020 -ohjelman väliset synergiat (äänestys)
  6.12.Komission vuoden 2017 työohjelman valmistelu (äänestys)
  6.13.Japanin päätös käynnistää uudelleen valaanpyynti kaudella 2015–2016 (äänestys)
  6.14.Työjärjestyksen 105 artiklan 4 kohdan mukainen vastustaminen: EU:n takuu Euroopan investointipankille mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta Valko-Venäjän osalta (äänestys)
  6.15.Työjärjestyksen 105 artiklan 4 kohdan mukainen vastustaminen: omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskevan vähimmäisvaatimuksen asettaminen (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Kokonaisvaltainen strategia EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa varten (keskustelu)
 11.Tervetulotoivotukset
 12.Kokonaisvaltainen strategia EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa varten (jatkoa keskustelulle)
 13.Lähi-idän rauhanprosessiin liittyvät uudet aloitteet (keskustelu)
 14.EU:n uusi Kiinaa koskeva strategia (keskustelu)
 15.Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2015 (keskustelu)
 16.Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 71. istunto (keskustelu)
 17.Väärinkäytösten paljastajien suojelu (keskustelu)
 18.Baselin komitean toteuttama luottoriskin standardimenetelmän tarkistaminen (keskustelu)
 19.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen: elintarvikkeita koskevat sallitut terveysväitteet (keskustelu)
 20.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 21.Vastaanotetut asiakirjat
 22.Määrärahojen siirrot
 23.Seuraavan istunnon esityslista
 24.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.15.


2. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 135 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Henkilöiden, joilla on albinismi, tilanne Afrikassa, erityisesti Malawissa (2016/2807(RSP))

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Arne Gericke, Monica Macovei, Notis Marias, Valdemar Tomaševski ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta albiinojen tilanteesta Afrikassa, erityisesti Malawissa (B8-0897/2016)

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Davor Škrlec, Igor Šoltes ja Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta albiinojen tilanteesta Afrikassa, erityisesti Malawissa (B8-0898/2016)

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta albiinojen tilanteesta Afrikassa, erityisesti Malawissa (B8-0899/2016)

—   Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Ramón Luis Valcárcel Siso, Mariya Gabriel ja Francisco José Millán Mon PPE-ryhmän puolesta albiinojen tilanteesta Afrikassa, erityisesti Malawissa (B8-0901/2016)

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli ja Edward Czesak S&D-ryhmän puolesta albiinojen tilanteesta Afrikassa, erityisesti Malawissa (B8-0904/2016)

—   Hilde Vautmans, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Ivo Vajgl ja Angelika Mlinar ALDE-ryhmän puolesta albiinojen tilanteesta Afrikassa, erityisesti Malawissa (B8-0908/2016)

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Marina Albiol Guzmán, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli ja Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta albiinojen tilanteesta Afrikassa, erityisesti Malawissa (B8-0911/2016).

II.   Bahrain (2016/2808(RSP))

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Arne Gericke, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta Bahrainista (B8-0900/2016)

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Bodil Valero, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes ja Maria Heubuch Verts/ALE-ryhmän puolesta Bahrainista (B8-0902/2016)

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta Bahrainista (B8-0903/2016)

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Claude Rolin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Ramón Luis Valcárcel Siso ja Francisco José Millán Mon PPE-ryhmän puolesta Bahrainista (B8-0905/2016)

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato ja Damiano Zoffoli S&D-ryhmän puolesta Bahrainista (B8-0906/2016)

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Austrevicius Petras, De Sarnez Marielle, Deprez Gérard, Dlabajova Martina, Faria José Inacio, Gimenez Barbat Teresa, Griesbeck Nathalie, Guoga Antanas, Harkin Marian, Jakovcic Ivan, Jezek Petr, Michel Louis, Paet Urmas, Pagazaurtundua Ruiz Maite, Punset Carolina, Rochefort Robert, Selimovic Jasenko, Takkula Hannu, Telicka Pavel, Tremosa I Balcells Ramon, Van Baalen Johannes Cornelis, Vautmans Hilde ja Väyrynen Paavo ALDE-ryhmän puolesta Bahrainista (B8-0907/2016)

—   Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Martina Michels ja Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta Bahrainista (B8-0909/2016).

III.   Myanmar, erityisesti rohingyaväestön tilanne (2016/2809(RSP))

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Monica Macovei, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta Myanmarista, erityisesti rohingyaväestön tilanteesta (B8-0910/2016)

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes ja Maria Heubuch Verts/ALE-ryhmän puolesta Myanmarista, erityisesti rohingyaväestön tilanteesta (B8-0912/2016)

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta Myanmarista, erityisesti rohingyaväestön tilanteesta (B8-0913/2016)

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan ja Ramón Luis Valcárcel Siso PPE-ryhmän puolesta Myanmarista, erityisesti rohingyaväestön tilanteesta (B8-0914/2016)

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato ja Damiano Zoffoli S&D-ryhmän puolesta Myanmarista, erityisesti rohingyaväestön tilanteesta (B8-0915/2016)

—   Urmas Paet, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen ja Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta Myanmarista, erityisesti rohingyaväestön tilanteesta (B8-0916/2016)

—   Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Takis Hadjigeorgiou ja Josu Juaristi Abaunz GUE/NGL-ryhmän puolesta Myanmarista, erityisesti rohingyaväestön tilanteesta (B8-0917/2016).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 162 artiklan mukaisesti.


3. Japanin päätös käynnistää uudelleen valaanpyynti kaudella 2015–2016 (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000058/2016) Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström ja Marco Affronte ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Japanin päätös ryhtyä uudelleen valaanpyyntiin kaudella 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000059/2016) Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström ja Marco Affronte ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Japanin päätös ryhtyä uudelleen valaanpyyntiin kaudella 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Keskustelu käytiin 8. kesäkuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 8.6.2016, kohta 25).

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Sabine Lösing, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga ja Anne-Marie Mineur GUE/NGL-ryhmän puolesta Japanin päätöksestä käynnistää uudelleen valaanpyynti kaudella 2015–2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0853/2016)

—   Renate Sommer PPE-ryhmän puolesta, Renata Briano S&D-ryhmän puolesta, Julie Girling ja Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta Japanin päätöksestä käynnistää uudelleen valaanpyynti kaudella 2015–2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0855/2016)

—   Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rolandas Paksas ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta Japanin päätöksestä käynnistää uudelleen valaanpyynti kaudella 2015–2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0862/2016)

—   Linnéa Engström, Benedek Jávor ja Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta Japanin päätöksestä käynnistää uudelleen valaanpyynti kaudella 2015–2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0862/2016).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.7.2016, kohta 6.13.


4. Slovakian puheenjohtajakauden ohjelman esittely (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Slovakian puheenjohtajakauden ohjelman esittely (2016/2710(RSP))

Róbert Fico (neuvoston puheenjohtaja) ja Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Ashley Fox ECR-ryhmän puolesta, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Petr Mach EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gilles Lebreton, ja Nicolas Bay ENF-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Tomáš Zdechovský, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Nicolas Bay vastasi, sitoutumaton Diane Dodds, Françoise Grossetête, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Enrique Guerrero Salom, Richard Sulík, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Gérard Deprez, Dimitrios Papadimoulis, Fabio Massimo Castaldo, Jean-François Jalkh, Krisztina Morvai, Pilar del Castillo Vera, Vladimír Maňka, Anna Elżbieta Fotyga, Fredrick Federley, Mario Borghezio, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari, László Tőkés, Patrizia Toia, Branislav Škripek, Paulo Rangel, Pavel Poc, Ulrike Trebesius, Anna Záborská, Sergei Stanishev, Dubravka Šuica, Monika Flašíková Beňová, Krišjānis Kariņš, Ana Gomes, Franck Proust, Marlene Mizzi ja Neena Gill.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Olga Sehnalová ja Eduard Kukan.

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Jiří Maštálka.

Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria Grapini, Miroslav Mikolášik, Mark Demesmaeker ja Juan Fernando López Aguilar.

Puheenvuorot: Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) ja Róbert Fico.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI


5. Komission vuoden 2017 työohjelman valmistelu (keskustelu)

Komission julkilausuma: Komission vuoden 2017 työohjelman valmistelu (2016/2773(RSP))

Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: József Szájer PPE-ryhmän puolesta, Maria João Rodrigues S&D-ryhmän puolesta, Vicky Ford ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, João Pimenta Lopes GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, David Borrelli EFDD-ryhmän puolesta, Florian Philippot ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Eleni Theocharous, Marielle de Sarnez, Martina Michels, Yannick Jadot, Beatrix von Storch, Zoltán Balczó, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Dimitrios Papadimoulis, Max Andersson, Tunne Kelam, Tanja Fajon, Tania González Peñas, Eduard Kukan, Jutta Steinruck, Nikolaos Chountis, Georgios Kyrtsos, Patrizia Toia, Krišjānis Kariņš, Alojz Peterle ja Silvia Costa.

Frans Timmermans käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta komission vuoden 2017 työohjelmaa koskevista Euroopan parlamentin painopisteistä (2016/2773(RSP)) (B8-0885/2016)

—   João Pimenta Lopes, Tania González Peñas, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat, Fabio De Masi, Stefan Eck, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez ja Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta komission vuoden 2017 työohjelmaa koskevista Euroopan parlamentin painopisteistä (2016/2773(RSP)) (B8-0886/2016)

—   József Szájer PPE-ryhmän puolesta komission vuoden 2017 työohjelmasta (2016/2773(RSP)) (B8-0892/2016)

—   Enrique Guerrero Salom ja Maria João Rodrigues S&D-ryhmän puolesta komission vuoden 2017 työohjelmaa koskevista strategisista painopisteistä (2016/2773(RSP)) (B8-0893/2016)

—   Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta komission vuoden 2017 työohjelmaa koskevista strategisista painopisteistä (2016/2773(RSP)) (B8-0894/2016)

—   David Borrelli EFDD-ryhmän puolesta komission vuoden 2017 työohjelmaa koskevista Euroopan parlamentin painopisteistä (2016/2773(RSP)) (B8-0895/2016)

—   Vicky Ford ECR-ryhmän puolesta komission vuoden 2017 työohjelmasta (2016/2773(RSP)) (B8-0896/2016).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.7.2016, kohta 6.12.


Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

6. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.

William (The Earl of) Dartmouth käytti puheenvuoron.


6.1. Azerbaidžanin osallistuminen unionin ohjelmiin *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Azerbaidžanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan, joka koskee Euroopan unionin ja Azerbaidžanin tasavallan puitesopimusta Azerbaidžanin tasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, tekemisestä [05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Norica Nicolai (A8-0210/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0301)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.


6.2. Lisätalousarvioesitys nro 2/2016: varainhoitovuoden 2015 ylijäämä (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 2/2016 varainhoitovuodeksi 2016: varainhoitovuoden 2015 ylijäämän ottaminen talousarvioon [09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0302)


6.3. Yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistaminen koko unionissa ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa [05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

(neuvoston kannan hylkäämiseen vaaditaan määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P8_TA(2016)0303)


6.4. Energiatehokkuusmerkintä ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi energiatehokkuusmerkintää koskevan kehyksen vahvistamisesta ja direktiivin 2010/30/EU kumoamisesta [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2016)0304)

Dario Tamburrano (esittelijä) ehdotti luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi toimitettavan äänestyksen lykkäämistä työjärjestyksen 61 artiklan 2 kohdan mukaisesti, jotta voitaisiin käynnistää suoraan toimielinten väliset neuvottelut hyväksytyn valtuutuksen perusteella.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen. Asia katsotaan palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.


6.5. Euroopan raja- ja rannikkovartiosto ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan raja- ja rannikkovartiostosta sekä asetuksen (EY) N:o 2007/2004, asetuksen (EY) N:o 863/2007 ja neuvoston päätöksen 2005/267/EY kumoamisesta [COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2016)0305)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0305)


6.6. Euroopan meriturvallisuusvirasto ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1406/2002 muuttamisesta [COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Michael Cramer (A8-0215/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2016)0306)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0306)


6.7. Yhteisön kalastuksenvalvontavirasto ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön kalastuksenvalvontaviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 768/2005 muuttamisesta [COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Alain Cadec (A8-0068/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2016)0307)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0307)


6.8. OLAFin valvontakomitean sihteeristö ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) valvontakomitean sihteeristön osalta [COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2016)0308)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0308)


6.9. Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu: parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa (äänestys)

Mietintö monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelusta: parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa [2015/2353(INI)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0309)

Puheenvuorot:

Gabriele Zimmer esitti tarkistukseen 43 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Isabelle Thomas (esittelijä) kannattaakseen tätä suullista tarkistusta.


6.10. Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet (TAXE 2) (äänestys)

Mietintö veropäätöksistä ja muista luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisista toimenpiteistä [2016/2038(INI)] - Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevä erityisvaliokunta (TAXE 2). Esittelijät: Jeppe Kofod ja Michael Theurer (A8-0223/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0310)

Puheenvuoro:

Michael Theurer (esittelijä) ennen äänestystä.


6.11. Rakennerahastojen ja Horisontti 2020 -ohjelman väliset synergiat (äänestys)

Komission julkilausuma: Rakennerahastojen ja Horisontti 2020 -ohjelman väliset synergiat (2016/2695(RSP))

Päätöslauselmaesitykset B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016 ja B8-0861/2016

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0851/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016 ja B8-0860/2016)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Christian Ehler ja Lambert van Nistelrooij PPE-ryhmän puolesta

—   Constanze Krehl, Soledad Cabezón Ruiz ja Derek Vaughan S&D-ryhmän puolesta

—   Evžen Tošenovský, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Raffaele Fitto ja Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta

—   Matthijs van Miltenburg, Lieve Wierinck, Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić ja Fredrick Federley ALDE-ryhmän puolesta

—   Bronis Ropė, Davor Škrlec ja Ernest Maragall Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Rosa D’Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi, Marco Zullo ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta

—   Barbara Kappel.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0311)

(Päätöslauselmaesitys B8-0861/2016 raukesi.)


6.12. Komission vuoden 2017 työohjelman valmistelu (äänestys)

Komission julkilausuma: Komission vuoden 2017 työohjelman valmistelu (2016/2773(RSP))

Päätöslauselmaesitykset B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016 ja B8-0896/2016

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0885/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0885/2016, B8-0892/2016 ja B8-0893/2016)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   József Szájer PPE-ryhmän puolesta

—   Enrique Guerrero Salom ja Maria João Rodrigues S&D-ryhmän puolesta

—   Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0312)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0886/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016 ja B8-0896/2016 raukesivat.)

Puheenvuoro:

James Nicholson tarkistuksen 38 englanninkielisestä versiosta.


6.13. Japanin päätös käynnistää uudelleen valaanpyynti kaudella 2015–2016 (äänestys)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000058/2016) Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström ja Marco Affronte ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Japanin päätös ryhtyä uudelleen valaanpyyntiin kaudella 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000059/2016) Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström ja Marco Affronte ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Japanin päätös ryhtyä uudelleen valaanpyyntiin kaudella 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Keskustelu käytiin 8. kesäkuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 8.6.2016, kohta 25).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 6. heinäkuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 6.7.2016, kohta 5).

Päätöslauselmaesitykset B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016 ja B8-0863/2016

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0853/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016 ja B8-0863/2016)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Renate Sommer PPE-ryhmän puolesta

—   Renata Briano ja Doru-Claudian Frunzulică S&D-ryhmän puolesta

—   Julie Girling ECR-ryhmän puolesta

—   Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Malin Björk, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey ja Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Linnéa Engström, Benedek Jávor ja Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0313)


6.14. Työjärjestyksen 105 artiklan 4 kohdan mukainen vastustaminen: EU:n takuu Euroopan investointipankille mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta Valko-Venäjän osalta (äänestys)

Työjärjestyksen 105 artiklan 4 kohdan mukainen päätöslauselmaesitys Marco Zanni ja Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta EU:n takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 466/2014/EU liitteen III muuttamisesta Valko-Venäjän osalta 15. huhtikuuta 2016 annetusta komission delegoidusta päätöksestä (C(2016)02164 - 2016/2669(DEA)) (B8-0869/2016)

Työjärjestyksen 105 artiklan 4 kohdan mukainen päätöslauselmaesitys Anna Elżbieta Fotyga ja Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Jean Arthuis ja Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, Heidi Hautala, Indrek Tarand ja Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta EU:n takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 466/2014/EU liitteen III muuttamisesta Valko-Venäjän osalta 15. huhtikuuta 2016 annetusta komission delegoidusta päätöksestä (C(2016)2164 - 2016/2669(DEA)) (B8-0870/2016)

(päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen vaaditaan määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0869/2016

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0870/2016

Hylättiin

Puheenvuoro:

Petras Auštrevičius ennen äänestystä.


6.15. Työjärjestyksen 105 artiklan 4 kohdan mukainen vastustaminen: omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskevan vähimmäisvaatimuksen asettaminen (äänestys)

Työjärjestyksen 105 artiklan 4 kohdan mukainen päätöslauselmaesitys Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU täydentämisestä niiden teknisten sääntelystandardien osalta, joissa täsmennetään arviointiperusteet liittyen menetelmiin, joilla asetetaan omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskeva vähimmäisvaatimus, 23. toukokuuta 2016 annetusta komission delegoidusta asetuksesta (C(2016)2976 - 2016/2743(DEA)) (B8-0868/2016)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

(päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen vaaditaan määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

Hylättiin


7. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Suositus toiseen käsittelyyn Andreas Schwab - A8-0211/2016
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Peter Jahr

Mietintö Dario Tamburrano - A8-0213/2016
Monica Macovei, Xabier Benito Ziluaga, Peter Jahr, Seán Kelly

Mietintö Artis Pabriks - A8-0200/2016
Miguel Urbán Crespo, Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Stanislav Polčák, Filiz Hyusmenova, Peter Jahr

Mietintö Alain Cadec - A8-0068/2016
Krisztina Morvai

Mietintö Ingeborg Gräßle - A8-0188/2016
Krisztina Morvai, Peter Jahr

Mietintö Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas - A8-0224/2016
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Diane Dodds, Peter Jahr

Mietintö Jeppe Kofod ja Michael Theurer - A8-0223/2016
Monica Macovei, Thomas Mann, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Janusz Korwin-Mikke

Rakennerahastojen ja Horisontti 2020 -ohjelman väliset synergiat - (2016/2695(RSP)) - RC-B8-0851/2016
Ángela Vallina, Krisztina Morvai

Komission vuoden 2017 työohjelman valmistelu - (2016/2773(RSP)) - RC-B8-0885/2016
Krisztina Morvai, Marc Tarabella, Momchil Nekov

Japanin päätös käynnistää uudelleen valaanpyynti kaudella 2015–2016 - (2016/2600(RSP)) - RC-B8-0853/2016
Jiří Pospíšil.


8. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 14.30 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

9. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


10. Kokonaisvaltainen strategia EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa varten (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Kokonaisvaltainen strategia EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa varten (2016/2813(RSP))

Arnaud Danjean käytti puheenvuoron keskustelun järjestämisestä.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Sandra Kalniete PPE-ryhmän puolesta, Knut Fleckenstein S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, Elmar Brok, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi ja Andi Cristea, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Alexander Graf Lambsdorff, Javier Couso Permuy, Tamás Meszerics, Eleftherios Synadinos, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Janusz Korwin-Mikke, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Zdzisław Krasnodębski, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bruno Gollnisch, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, Enrique Guerrero Salom, Angel Dzhambazki, Petras Auštrevičius, Krisztina Morvai, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Francisco José Millán Mon ja Pier Antonio Panzeri.

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF

Puheenvuorot: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Linda McAvan, Georgios Kyrtsos, Kati Piri ja Jaromír Štětina, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Eduard Kukan, Eugen Freund, Ruža Tomašić, Csaba Sógor, Afzal Khan ja Notis Marias.

(Keskustelun jatko, katso istunnon pöytäkirja 6.7.2016, kohta 12)


11. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleiksi viralliselle lehterille saapuneen azerbaidžanilaisen ihmisoikeuksien puolustajan ja vuoden 2014 Saharov-palkinnon saajaehdokkaan Leyla Yunusin sekä hänen puolisonsa Arifin ja tyttärensä Dinaran.


12. Kokonaisvaltainen strategia EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa varten (jatkoa keskustelulle)

(Keskustelun alku: katso istunnon pöytäkirja 6.7.2016, kohta 10)

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


13. Lähi-idän rauhanprosessiin liittyvät uudet aloitteet (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Lähi-idän rauhanprosessiin liittyvät uudet aloitteet (2016/2818(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Mariya Gabriel PPE-ryhmän puolesta, Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Margrete Auken, Ángela Vallina GUE/NGL-ryhmän puolesta, Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Afzal Khan, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, Elmar Brok, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Beatriz Becerra Basterrechea, Sofia Sakorafa, Rosa D'Amato, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Arne Gericke, Ivo Vajgl, Martina Michels, Ana Gomes, Eleni Theocharous, Javier Nart, Neoklis Sylikiotis, Gilles Pargneaux, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Julie Ward, Notis Marias ja Richard Howitt.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Mirosław Piotrowski käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Javi López, Javier Couso Permuy, Igor Šoltes ja Georgios Epitideios.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


14. EU:n uusi Kiinaa koskeva strategia (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: EU:n uusi Kiinaa koskeva strategia (2016/2803(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Frank Engel PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, Bas Belder ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer, Gerard Batten, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Francisco José Millán Mon, Jo Leinen, Charles Tannock, Tunne Kelam, Alessia Maria Mosca, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Bernd Lange ja Evžen Tošenovský.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Viorica Dăncilă.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


15. Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2015 (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2015 (2016/2796(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Andrzej Grzyb PPE-ryhmän puolesta, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Petras Auštrevičius ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Puheenvuorot: Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat antaakseen henkilökohtaisen lausuman Cristian Dan Predan puheenvuoron johdosta, Cristian Dan Preda Marie-Christine Vergiat'n puheenvuorosta, Pier Antonio Panzeri, Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, Ulrike Lunacek, James Carver, Lampros Fountoulis, Andrey Kovatchev, Ana Gomes, Josep-Maria Terricabras, Beatrix von Storch, György Hölvényi, Andi Cristea, Jiří Pospíšil, Bogusław Liberadzki, Richard Howitt ja Francisco Assis.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sergio Gaetano Cofferati, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Angel Dzhambazki.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


16. Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 71. istunto (keskustelu)

Mietintö, johon sisältyy ehdotus Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 71. istunnosta [2016/2020(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

Andrey Kovatchev esitteli mietinnön.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Soraya Post S&D-ryhmän puolesta, Kazimierz Michał Ujazdowski ECR-ryhmän puolesta, Ilhan Kyuchyuk ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, James Carver EFDD-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Cristian Dan Preda, Francisco José Millán Mon, Eugen Freund ja Notis Marias.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivan Jakovčić.

Puheenvuorot: Federica Mogherini ja Andrey Kovatchev.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.7.2016, kohta 9.4.


17. Väärinkäytösten paljastajien suojelu (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Väärinkäytösten paljastajien suojelu (2016/2806(RSP))

Ivan Korčok (neuvoston puheenjohtaja) ja Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Julia Pitera PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Puheenvuorot: Evelyn Regner S&D-ryhmän puolesta, Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE-ryhmän puolesta, Fabio De Masi GUE/NGL-ryhmän puolesta, Pascal Durand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Constance Le Grip, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Miguel Urbán Crespo, Julia Reda, Marco Valli, Marita Ulvskog, Sven Giegold, Virginie Rozière, Benedek Jávor, Jeppe Kofod, Dietmar Köster ja Inés Ayala Sender.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Georgios Epitideios.

Puheenvuorot: Jyrki Katainen ja Ivan Korčok.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


18. Baselin komitean toteuttama luottoriskin standardimenetelmän tarkistaminen (keskustelu)

Komission julkilausuma: Baselin komitean toteuttama luottoriskin standardimenetelmän tarkistaminen (2016/2804(RSP))

Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Markus Ferber PPE-ryhmän puolesta, Roberto Gualtieri S&D-ryhmän puolesta, Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Antonio Tajani, Jonás Fernández, Othmar Karas, Bendt Bendtsen ja Massimiliano Salini.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Jyrki Katainen käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


19. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen: elintarvikkeita koskevat sallitut terveysväitteet (keskustelu)

Työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 4 kohdan c alakohdan mukainen päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission asetukseksi muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien sallittujen terveysväitteiden luettelosta annetun asetuksen (EU) N:o 432/2012 muuttamisesta (D44599/02 - 2016/2708(RPS)) (B8-0842/2016)

Christel Schaldemose (esittelijä) esitteli päätöslauselmaesityksen.

Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Renate Sommer PPE-ryhmän puolesta, Biljana Borzan S&D-ryhmän puolesta, José Inácio Faria ALDE-ryhmän puolesta, Lynn Boylan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marijana Petir ja Damiano Zoffoli.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Jyrki Katainen käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.7.2016, kohta 9.6.


20. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä kauppapaikkojen ja keskusvastapuolten määritysjärjestelmiin pääsyä koskevien teknisten sääntelystandardien osalta (C(2016)03807 - 2016/2801(DEA))
vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 24. kesäkuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä rahoitusvälineitä koskeviin toimeksiantoihin liittyvien tietojen säilyttämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)03821 - 2016/2802(DEA))
vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 24. kesäkuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä sijoituspalveluyritysten, markkinoiden ylläpitäjien ja luottolaitosten ilmoitettaviksi kuuluvia tietoja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)03917 - 2016/2810(DEA))
vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 29. kesäkuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevien johdannaisten määritysvelvollisuutta ja määritettäväksi hyväksymisen määräaikoja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)03944 - 2016/2812(DEA))
vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 29. kesäkuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 273/2004 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 111/2005 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen huumausaineiden lähtöaineiden sisällyttämisestä luokiteltujen aineiden luetteloon (C(2016)03946 - 2016/2811(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 29. kesäkuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 223/2014 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse edellytyksistä ja menettelyistä sen määrittämiseksi, onko jäsenvaltioiden korvattava vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoa koskevat määrät, joita ei saada perittyä takaisin (C(2016)03966 - 2016/2817(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 30. kesäkuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL

- Komission delegoitu asetus vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014 täydentämisestä vahvistamalla teknisiä sääntelystandardeja avaintietoasiakirjojen esittämisestä, sisällöstä, uudelleentarkastelusta ja tarkistamisesta sekä tällaisten asiakirjojen toimittamisvaatimuksen noudattamiseen liittyvien ehtojen täyttämisestä (C(2016)03999 - 2016/2816(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 30. kesäkuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Ehdotukset delegoiduiksi säädöksiksi, joiden määräaikaa on muutettu yhdestä kuukaudesta kolmeen kuukauteen asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä raportointipalvelujen tarjoajiin sovellettavilla toimiluvan myöntämistä, toiminnan järjestämistä koskevia vaatimuksia sekä liiketoimien julkistamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)03201 – 2016/2766(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 2. kesäkuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä kauppaa edeltävien ja kaupan jälkeisten tietojen tarjoamista ja tietojen jaottelun tasoa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)03206 – 2016/2767(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 2. kesäkuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä viitearvoihin pääsyä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)03203 – 2016/2765(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 2. kesäkuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä tasapuoliset ja syrjimättömät konesalipalvelut ja palkkiorakenteet varmistavia vaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)03266 – 2016/2775(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 6. kesäkuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä volyymin ylärajaa koskevaa mekanismia sekä avoimuuden vuoksi tai muita laskelmia varten toimitettavia tietoja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)02711 – 2016/2785(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. kesäkuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä unionissa olevaa johdannaissopimusten suoraa, merkittävää ja ennakoitavissa olevaa vaikutusta sekä sääntöjen ja velvollisuuksien kiertämisen estämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)03544 – 2016/2786(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. kesäkuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä markkinatakaussopimuksiin ja -järjestelmiin sovellettavia vaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)03523 – 2016/2784(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. kesäkuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Ehdotukset delegoiduiksi säädöksiksi, joiden vastustamiselle asetettuun kolmen kuukauden määräaikaan sisältyy neuvoston pyytämä määräajan jatkaminen kuukaudella:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä liiketoimintakellojen tarkkuustasoa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)03316 – 2016/2776(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 7. kesäkuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä toteuttamispaikkojen julkistettavaksi kuuluvia, liiketoimien toteutuksen laatuun liittyviä tietoja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)03333 – 2016/2779(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. kesäkuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, jotka koskevat sijoituspalveluyritysten vuosittain julkistamia tietoja toteuttamispaikkojen nimistä ja toteutusten laadusta (C(2016)03337 – 2016/2778(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. kesäkuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON


21. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

- Määrärahasiirtoesitys DEC 12/2016 – Pääluokka III – Komissio (N8-0045/2016 - C8-0240/2016 - 2016/2116(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 13/2016 – Pääluokka III – Komissio (N8-0046/2016 - C8-0241/2016 - 2016/2117(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 15/2016 – Pääluokka III – Komissio (N8-0047/2016 - C8-0254/2016 - 2016/2122(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 16/2016 – Pääluokka III – Komissio (N8-0048/2016 - C8-0255/2016 - 2016/2123(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 17/2016 – Pääluokka III – Komissio (N8-0049/2016 - C8-0256/2016 - 2016/2124(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 18/2016 – Pääluokka III – Komissio (N8-0050/2016 - C8-0257/2016 - 2016/2125(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 19/2016 – Pääluokka III – Komissio (N8-0051/2016 - C8-0258/2016 - 2016/2126(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 14/2016 – Pääluokka III – Komissio (N8-0052/2016 - C8-0259/2016 - 2016/2127(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 3/2016 – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (N8-0053/2016 - C8-0261/2016 - 2016/2128(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 4/2016 – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (N8-0054/2016 - C8-0262/2016 - 2016/2129(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 20/2016 – Pääluokka III – Komissio (N8-0055/2016 - C8-0263/2016 - 2016/2130(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG


22. Määrärahojen siirrot

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta Euroopan ulkosuhdehallinnon määrärahasiirtoa INF 1/2016.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta Euroopan tilintarkastustuomioistuimen määrärahasiirtoja V/AB-03/C/16, V/AB-04/T/16, V/AB-05/A/16 ja V/AB-06/T/16.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on ilmoittanut hyväksyneensä Euroopan komission määrärahasiirrot DEC 08/2016, DEC 09/2016, DEC 10/2016 ja DEC 11/2016.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 4 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle hyväksyneensä määrärahasiirrot DEC 08/2016 ja DEC 10/2016 - Pääluokka III – Komissio.


23. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 585.204/OJJE).


24. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.50.

Klaus Welle

Rainer Wieland

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Lope Fontagné, Maeijer, Marusik

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö