Index 
Jegyzőkönyv
PDF 309kWORD 86k
2016. július 6., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.Japán döntése a bálnavadászat újrakezdéséről a 2015–2016-os szezonban (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 4.A Tanács szlovák elnökségének cselekvési programja (vita)
 5.A Bizottság 2017. évi munkaprogramjának előkészítése (vita)
 6.Szavazások órája
  
6.1.Azerbajdzsán részvétele az uniós programokban *** (szavazás)
  
6.2.2/2016. számú költségvetés-módosítási tervezet: a 2015-ös pénzügyi év többlete (szavazás)
  
6.3.A hálózati és információs rendszerek biztonságnak az egész Unióban egységesen magas szintje ***II (szavazás)
  
6.4.Az energiahatékonyságot jelölő címkézés ***I (szavazás)
  
6.5.Európai Határ- és Parti Őrség ***I (szavazás)
  
6.6.Európai Tengerbiztonsági Ügynökség ***I (szavazás)
  
6.7.Európai Halászati Ellenőrző Hivatal ***I (szavazás)
  
6.8.Az OLAF Felügyelő Bizottságának titkársága ***I (szavazás)
  
6.9.A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret választások utáni felülvizsgálatának előkészítése: a Parlament észrevételei a Bizottság javaslatát megelőzően (szavazás)
  
6.10.A feltételes adómegállapítások és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedések (TAXE 2) (szavazás)
  
6.11.A strukturális alapok és a Horizont 2020 közötti szinergiák (szavazás)
  
6.12.A Bizottság 2017. évi munkaprogramjának előkészítése (szavazás)
  
6.13.Japán döntése a bálnavadászat újrakezdéséről a 2015–2016-os szezonban (szavazás)
  
6.14.Végrehajtási jogi aktussal szembeni kifogás: Az Európai Beruházási Banknak Belarusz tekintetében nyújtott uniós garancia (szavazás)
  
6.15.Végrehajtási jogi aktussal szembeni kifogás: A szavatoló tőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelmény megállapítása (szavazás)
 7.A szavazáshoz fűzött indokolások
 8.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 9.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 10.Az uniós kül- és biztonságpolitika globális stratégiája (vita)
 11.Köszöntés
 12.Az uniós kül- és biztonságpolitika globális stratégiája (a vita folytatása)
 13.A közel-keleti békefolyamathoz kapcsolódó új kezdeményezések (vita)
 14.A Kínával kapcsolatos új uniós stratégia (vita)
 15.2015. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban (vita)
 16.Az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének 71. ülésszaka (vita)
 17.A visszaélést bejelentő személyek védelme (vita)
 18.A sztenderd hitelkockázati módszer felülvizsgálata a Bázeli Bizottság által (vita)
 19.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások (vita)
 20.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 21.Dokumentumok benyújtása
 22.Előirányzatok átcsoportosítása
 23.A következő ülésnap napirendje
 24.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.15-kor nyitják meg.


2. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 135. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Az albínó személyek helyzete Afrikában és különösen Malawiban (2016/2807(RSP))

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Arne Gericke, Monica Macovei, Notis Marias, Valdemar Tomaševski és Ruža Tomašić, az ECR képviselőcsoport nevében, az albínó személyek helyzetéről Afrikában és különösen Malawiban (B8-0897/2016);

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Davor Škrlec, Igor Šoltes és Bronis Ropė, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az albínó személyek helyzetéről Afrikában és különösen Malawiban (B8-0898/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi és Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében, az albínó személyek helyzetéről Afrikában és különösen Malawiban (B8-0899/2016);

—   Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Maydell, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Ramón Luis Valcárcel Siso, Mariya Gabriel és Francisco José Millán Mon, a PPE képviselőcsoport nevében, az albínó személyek helyzetéről Afrikában és különösen Malawiban (B8-0901/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli és Edward Czesak, az S&D képviselőcsoport nevében, az albínó személyek helyzetéről Afrikában és különösen Malawiban (B8-0904/2016);

—   Hilde Vautmans, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Ivo Vajgl és Angelika Mlinar, az ALDE képviselőcsoport nevében, az albínó személyek helyzetéről Afrikában és különösen Malawiban (B8-0908/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Marina Albiol Guzmán, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli és Younous Omarjee, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az albínó személyek helyzetéről Afrikában és különösen Malawiban (B8-0911/2016).

II.   Bahrein (2016/2808(RSP))

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Arne Gericke, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski és Ruža Tomašić, az ECR képviselőcsoport nevében, Bahreinről (B8-0900/2016);

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Bodil Valero, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes és Maria Heubuch, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Bahreinről (B8-0902/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo és Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében, Bahreinről (B8-0903/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Claude Rolin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Maydell, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Ramón Luis Valcárcel Siso és Francisco José Millán Mon, a PPE képviselőcsoport nevében, Bahreinről (B8-0905/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato és Damiano Zoffoli, az S&D képviselőcsoport nevében, Bahreinről (B8-0906/2016);

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Austrevicius Petras, De Sarnez Marielle, Deprez Gérard, Dlabajova Martina, Faria José Inacio, Gimenez Barbat Teresa, Griesbeck Nathalie, Guoga Antanas, Harkin Marian, Jakovcic Ivan, Jezek Petr, Michel Louis, Paet Urmas, Pagazaurtundua Ruiz Maite, Punset Carolina, Rochefort Robert, Selimovic Jasenko, Takkula Hannu, Telicka Pavel, Tremosa I Balcells Ramon, Van Baalen Johannes Cornelis, Vautmans Hilde és Vayrynen Paavo, az ALDE képviselőcsoport nevében, Bahreinről (B8-0907/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Martina Michels és Takis Hadjigeorgiou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bahreinről (B8-0909/2016).

III.   Mianmar és különösen a rohingyák helyzete (2016/2809(RSP))

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Monica Macovei, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski és Ruža Tomašić, az ECR képviselőcsoport nevében, Mianmarról és különösen a rohingyák helyzetéről (B8-0910/2016);

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes és Maria Heubuch, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Mianmarról és különösen a rohingyák helyzetéről (B8-0912/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi és Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében, Mianmarról és különösen a rohingyák helyzetéről (B8-0913/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Maydell, Ivan Štefanec, Eduard Kukan és Ramón Luis Valcárcel Siso, a PPE képviselőcsoport nevében, Mianmarról és különösen a rohingyák helyzetéről (B8-0914/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato és Damiano Zoffoli, az S&D képviselőcsoport nevében, Mianmarról és különösen a rohingyák helyzetéről (B8-0915/2016);

—   Urmas Paet, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen és Ivo Vajgl, az ALDE képviselőcsoport nevében, Mianmarról és különösen a rohingyák megkülönböztetéséről (B8-0916/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Takis Hadjigeorgiou és Josu Juaristi Abaunz, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mianmarról: a rohingyák helyzetéről (B8-0917/2016).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 162. cikkének megfelelően osztják fel.


3. Japán döntése a bálnavadászat újrakezdéséről a 2015–2016-os szezonban (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000058/2016) felteszi: Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström és Marco Affronte, az ENVI bizottság nevében, a Tanácshoz: Japán döntése a bálnavadászat újrakezdéséről a 2015-2016-os szezonban (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000059/2016) felteszi: Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström és Marco Affronte, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Japán döntése a bálnavadászat újrakezdéséről a 2015-2016-os szezonban (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

A vita időpontja: 2016. június 8 (2016.6.8-i jegyzőkönyv, 25. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Sabine Lösing, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga és Anne-Marie Mineur, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a bálnavadászat 2015–2016-os szezonban történő újrakezdésére vonatkozó japán döntésről (2016/2600(RSP)) (B8-0853/2016);

—   Renate Sommer, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Renata Briano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Julie Girling és Angel Dzhambazki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Frédérique Ries, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a bálnavadászat 2015–2016-os szezonban történő újrakezdésére vonatkozó japán döntésről (2016/2600(RSP)) (B8-0855/2016);

—   Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rolandas Paksas és Isabella Adinolfi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a bálnavadászat 2015–2016-os szezonban történő újrakezdésére vonatkozó japán döntésről (2016/2600(RSP)) (B8-0862/2016);

—   Linnéa Engström, Benedek Jávor és Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a bálnavadászat 2015–2016-os szezonban történő újrakezdésére vonatkozó japán döntésről (2016/2600(RSP)) (B8-0862/2016).

Szavazás: 2016.7.6-i jegyzőkönyv, 6.13. pont .


4. A Tanács szlovák elnökségének cselekvési programja (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A Tanács szlovák elnökségének cselekvési programja (2016/2710(RSP))

Robert Fico (a Tanács soros elnöke) és Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ashley Fox, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Pavel Telička, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Petr Mach, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gilles Lebreton, és Nicolas Bay, a(z) ENF képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Felszólal: Tomáš Zdechovský aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Nicolas Bay aki válaszol arra, Diane Dodds, független, Françoise Grossetête, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Enrique Guerrero Salom, Richard Sulík, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Gérard Deprez, Dimitrios Papadimoulis, Fabio Massimo Castaldo, Jean-François Jalkh, Krisztina Morvai, Pilar del Castillo Vera, Vladimír Maňka, Anna Elżbieta Fotyga, Fredrick Federley, Mario Borghezio, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, László Tőkés, Patrizia Toia, Branislav Škripek, Paulo Rangel, Pavel Poc, Ulrike Trebesius, Anna Záborská, Sergei Stanishev, Dubravka Šuica, Monika Flašíková Beňová, Krišjānis Kariņš, Ana Gomes, Franck Proust, Marlene Mizzi és Neena Gill.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Olga Sehnalová és Eduard Kukan.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias, Ivan Jakovčić és Jiří Maštálka.

ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Grapini, Miroslav Mikolášik, Mark Demesmaeker és Juan Fernando López Aguilar.

Felszólal: Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke) és Robert Fico.

A vitát berekesztik.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök


5. A Bizottság 2017. évi munkaprogramjának előkészítése (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A Bizottság 2017. évi munkaprogramjának előkészítése (2016/2773(RSP))

Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: József Szájer, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Vicky Ford, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, João Pimenta Lopes, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, David Borrelli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Florian Philippot, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Eleni Theocharous, Marielle de Sarnez, Martina Michels, Yannick Jadot, Beatrix von Storch, Zoltán Balczó, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Dimitrios Papadimoulis, Max Andersson, Tunne Kelam, Tanja Fajon, Tania González Peñas, Eduard Kukan, Jutta Steinruck, Nikolaos Chountis, Georgios Kyrtsos, Patrizia Toia, Krišjānis Kariņš, Alojz Peterle és Silvia Costa.

Felszólal: Frans Timmermans.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Parlament prioritásairól a Bizottság 2017. évi munkaprogramjára vonatkozóan (2016/2773(RSP)) (B8-0885/2016);

—   João Pimenta Lopes, Tania González Peñas, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat, Fabio De Masi, Stefan Eck, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez és Miguel Urbán Crespo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Parlament prioritásairól a Bizottság 2017. évi munkaprogramjára vonatkozóan (2016/2773(RSP)) (B8-0886/2016);

—   József Szájer, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a Bizottság 2017. évi munkaprogramjáról (2016/2773(RSP)) (B8-0892/2016);

—   Enrique Guerrero Salom és Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a Bizottság 2017. évi munkaprogramjára vonatkozó stratégiai prioritásokról (2016/2773(RSP)) (B8-0893/2016);

—   Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Bizottság 2017. évi munkaprogramjára vonatkozó stratégiai prioritásokról (2016/2773(RSP)) (B8-0894/2016);

—   David Borrelli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, az Európai Parlament 2017. évi bizottsági munkaprogrammal kapcsolatos prioritásairól (2016/2773(RSP)) (B8-0895/2016);

—   Vicky Ford, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a Bizottság 2017. évi munkaprogramjáról (2016/2773(RSP)) (B8-0896/2016).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.7.6-i jegyzőkönyv, 6.12. pont .


ELNÖKÖL: Mairead McGUINNESS alelnök

6. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.

Felszólal: William Dartmouth (Dartmouth grófja).


6.1. Azerbajdzsán részvétele az uniós programokban *** (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Azerbajdzsán Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, az Európai Unió és az Azerbajdzsán Köztársaság közötti, az Azerbajdzsán Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Norica Nicolai (A8-0210/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0301)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


6.2. 2/2016. számú költségvetés-módosítási tervezet: a 2015-ös pénzügyi év többlete (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó, 2/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetéről: a 2015-ös pénzügyi év többletének bevitele [09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0302)


6.3. A hálózati és információs rendszerek biztonságnak az egész Unióban egységesen magas szintje ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

(A Tanács álláspontjának elutasításához minősített többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P8_TA(2016)0303)


6.4. Az energiahatékonyságot jelölő címkézés ***I (szavazás)

Jelentés az energiahatékonyságot jelölő címkézés keretének meghatározásáról és a 2010/30/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA(2016)0304)

Dario Tamburrano (előadó) az eljárási szabályzat 61. cikke (2) bekezdésével összhangban javasolja a jogalkotási állásfoglalás-tervezetről tartandó szavazás elnapolását, hogy az elfogadott felhatalmazás alapján közvetlenül megkezdődhessenek az intézményközi tárgyalások.

A Parlament elfogadja a javaslatot. Így az ügy ismételt vizsgálat céljából az illetékes bizottsághoz visszautaltnak tekintendő.


6.5. Európai Határ- és Parti Őrség ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Határ- és Parti Őrségről és a 2007/2004/EK rendelet, a 863/2007/EK rendelet, valamint a 2005/267/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA(2016)0305)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2016)0305)


6.6. Európai Tengerbiztonsági Ügynökség ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 1406/2002/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Michael Cramer (A8-0215/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA(2016)0306)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2016)0306)


6.7. Európai Halászati Ellenőrző Hivatal ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal létrehozásáról szóló 768/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Alain Cadec (A8-0068/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA(2016)0307)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2016)0307)


6.8. Az OLAF Felügyelő Bizottságának titkársága ***I (szavazás)

Jelentés a 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) Felügyelő Bizottságának titkársága tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA(2016)0308)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2016)0308)


6.9. A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret választások utáni felülvizsgálatának előkészítése: a Parlament észrevételei a Bizottság javaslatát megelőzően (szavazás)

Jelentés a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret választások utáni felülvizsgálatának előkészítéséről: a Parlament észrevételei a Bizottság javaslatát megelőzően [2015/2353(INI)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Jan Olbrycht és Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0309)

Felszólalások

Gabriele Zimmer a 43. módosításhoz szóbeli módosítást terjeszt elő, amelyet elfogadnak.

Isabelle Thomas (előadó), aki támogatja ezt a szóbeli módosítást.


6.10. A feltételes adómegállapítások és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedések (TAXE 2) (szavazás)

Jelentés a feltételes adómegállapításokról és a jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekről [2016/2038(INI)] - . Előadók: Jeppe Kofod és Michael Theurer (A8-0223/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0310)

Felszólalások

Michael Theurer (előadó), a szavazás előtt.


6.11. A strukturális alapok és a Horizont 2020 közötti szinergiák (szavazás)

A Bizottság nyilatkozata: A strukturális alapok és a Horizont 2020 közötti szinergiák (2016/2695(RSP))

Állásfoglalási indítványok B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016 és B8-0861/2016

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0851/2016

(amely a B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016 és B8-0860/2016):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Christian Ehler és Lambert van Nistelrooij, a PPE képviselőcsoport nevében

—   Constanze Krehl, Soledad Cabezón Ruiz és Derek Vaughan, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Evžen Tošenovský, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Raffaele Fitto és Angel Dzhambazki, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Matthijs van Miltenburg, Lieve Wierinck, Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić és Fredrick Federley, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Bronis Ropė, Davor Škrlec és Ernest Maragall, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Rosa D’Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi, Marco Zullo és Rolandas Paksas,az EFDD képviselőcsoport nevében;

—   Barbara Kappel.

Elfogadva (P8_TA(2016)0311)

(A B8-0861/2016 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


6.12. A Bizottság 2017. évi munkaprogramjának előkészítése (szavazás)

A Bizottság nyilatkozata: A Bizottság 2017. évi munkaprogramjának előkészítése (2016/2773(RSP))

Állásfoglalási indítványok B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016 és B8-0896/2016

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0885/2016

(amely a B8-0885/2016, B8-0892/2016 és B8-0893/2016):

előterjesztették a következő képviselők:

—   József Szájer, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

—   Enrique Guerrero Salom és Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

—   Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2016)0312)

(A B8-0886/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016 és B8-0896/2016 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

Felszólalások

James Nicholson sur la version anglaise de l'módosítás 38.


6.13. Japán döntése a bálnavadászat újrakezdéséről a 2015–2016-os szezonban (szavazás)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000058/2016) felteszi: Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström és Marco Affronte, az ENVI bizottság nevében, a Tanácshoz: Japán döntése a bálnavadászat újrakezdéséről a 2015-2016-os szezonban (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000059/2016) felteszi: Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström és Marco Affronte, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Japán döntése a bálnavadászat újrakezdéséről a 2015-2016-os szezonban (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

A vita időpontja: 2016. június 8. (2016.6.8-i jegyzőkönyv, 25. pont ).

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2016. július 6. (2016.7.6-i jegyzőkönyv, 5. pont ).

Állásfoglalási indítványok B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016 és B8-0863/2016

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0853/2016

(amely a B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016 és B8-0863/2016):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Renate Sommer, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Renata Briano és Doru-Claudian Frunzulică, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Julie Girling, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Frédérique Ries, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Malin Björk, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey és Xabier Benito Ziluaga, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Linnéa Engström, Benedek Jávor és Bart Staes, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi és Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2016)0313)


6.14. Végrehajtási jogi aktussal szembeni kifogás: Az Európai Beruházási Banknak Belarusz tekintetében nyújtott uniós garancia (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány az eljárási szabályzat 105. cikkének (4) bekezdése alapján, előterjesztette: Marco Zanni és Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garanciáról szóló 466/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat III. mellékletének Belarusz tekintetében történő módosításáról szóló, felhatalmazáson alapuló, 2016. április 15-i bizottsági határozatról (C(2016)02164 - 2016/2669(DEA)) (B8-0869/2016)

Állásfoglalásra irányuló indítvány az eljárási szabályzat 105. cikkének (4) bekezdése alapján, előterjesztette: Anna Elżbieta Fotyga és Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Jean Arthuis és Pavel Telička, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Heidi Hautala, Indrek Tarand és Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garanciáról szóló 466/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat III. mellékletének Belarusz tekintetében történő módosításáról szóló, felhatalmazáson alapuló, 2016. április 15-i bizottsági határozatról (C(2016)2164 - 2016/2669(DEA)) (B8-0870/2016)

(minősített többség szükséges a határozatra irányuló javaslat elfogadásához)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0869/2016

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0870/2016

Elutasítva

Felszólalások

Petras Auštrevičius, a szavazás előtt.


6.15. Végrehajtási jogi aktussal szembeni kifogás: A szavatoló tőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelmény megállapítása (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány az eljárási szabályzat 105. cikkének (4) bekezdése alapján, előterjesztette: Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szavatoló tőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelmény megállapításának módjával kapcsolatos kritériumokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, felhatalmazáson alapuló, 2016. május 23-i bizottsági rendeletről (C(2016)2976 - 2016/2743(DEA)) (B8-0868/2016)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

(minősített többség szükséges a határozatra irányuló javaslat elfogadásához)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

Elutasítva


7. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Ajánlás második olvasatra Andreas Schwab - A8-0211/2016
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Peter Jahr

Dario Tamburrano -jelentés - A8-0213/2016
Monica Macovei, Xabier Benito Ziluaga, Peter Jahr, Seán Kelly

Artis Pabriks -jelentés - A8-0200/2016
Miguel Urbán Crespo, Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Stanislav Polčák, Filiz Hyusmenova, Peter Jahr

Alain Cadec -jelentés - A8-0068/2016
Krisztina Morvai

Ingeborg Gräßle -jelentés - A8-0188/2016
Krisztina Morvai, Peter Jahr

Jan Olbrycht és Isabelle Thomas -jelentés - A8-0224/2016
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Diane Dodds, Peter Jahr

Jeppe Kofod és Michael Theurer -jelentés - A8-0223/2016
Monica Macovei, Thomas Mann, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Janusz Korwin-Mikke

A strukturális alapok és a Horizont 2020 közötti szinergiák - (2016/2695(RSP)) - RC-B8-0851/2016
Ángela Vallina, Krisztina Morvai

A Bizottság 2017. évi munkaprogramjának előkészítése - (2016/2773(RSP)) - RC-B8-0885/2016
Krisztina Morvai, Marc Tarabella, Momchil Nekov

Japán döntése a bálnavadászat újrakezdéséről a 2015–2016-os idényben - (2016/2600(RSP)) - RC-B8-0853/2016
Jiří Pospíšil.


8. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 14.30-kor megszakított ülést 15.05-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

9. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


10. Az uniós kül- és biztonságpolitika globális stratégiája (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az uniós kül- és biztonságpolitika globális stratégiája (2016/2813(RSP))

Felszólal: Arnaud Danjean a vita lefolytatásáról.

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Sandra Kalniete, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Knut Fleckenstein, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Sabine Lösing, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Reinhard Bütikofer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Elmar Brok, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi és Andi Cristea, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Alexander Graf Lambsdorff, Javier Couso Permuy, Tamás Meszerics, Eleftherios Synadinos, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Janusz Korwin-Mikke, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Zdzisław Krasnodębski, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bruno Gollnisch, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, Enrique Guerrero Salom, Angel Dzhambazki, Petras Auštrevičius, Krisztina Morvai, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Francisco José Millán Mon és Pier Antonio Panzeri.

ELNÖKÖL:
Alexander Graf LAMBSDORFF alelnök

Felszólal: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Linda McAvan, Georgios Kyrtsos, Kati Piri és Jaromír Štětina, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Eduard Kukan, Eugen Freund, Ruža Tomašić, Csaba Sógor, Afzal Khan és Notis Marias.

(A vita folytatása: lásd 2016.7.6-i jegyzőkönyv, 12. pont )


11. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti a hivatalos karzaton férje, Arif és lánya, Dinara társaságában helyet foglaló Leyla Yunus azerbajdzsáni emberijogi aktivistát és a 2014. évi Szaharov-díj jelöltjét.


12. Az uniós kül- és biztonságpolitika globális stratégiája (a vita folytatása)

(A vita kezdete: lásd 2016.7.6-i jegyzőkönyv, 10. pont )

Felszólal: Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője).

A vitát berekesztik.


13. A közel-keleti békefolyamathoz kapcsolódó új kezdeményezések (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A közel-keleti békefolyamathoz kapcsolódó új kezdeményezések (2016/2818(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Mariya Gabriel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Hilde Vautmans, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Margrete Auken, Ángela Vallina, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Margrete Auken, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Afzal Khan, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Elmar Brok, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Beatriz Becerra Basterrechea, Sofia Sakorafa, Rosa D'Amato, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Arne Gericke, Ivo Vajgl, Martina Michels, Ana Gomes, Eleni Theocharous, Javier Nart, Neoklis Sylikiotis, Gilles Pargneaux, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Julie Ward, Notis Marias és Richard Howitt.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Mirosław Piotrowski.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Javi López, Javier Couso Permuy, Igor Šoltes és Georgios Epitideios.

Felszólal: Federica Mogherini.

A vitát berekesztik.


14. A Kínával kapcsolatos új uniós stratégia (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A Kínával kapcsolatos új uniós stratégia (2016/2803(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Frank Engel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini,Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bas Belder, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Reinhard Bütikofer, Gerard Batten, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Francisco José Millán Mon, Jo Leinen, Charles Tannock, Tunne Kelam, Alessia Maria Mosca, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Bernd Lange és Evžen Tošenovský.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić és Viorica Dăncilă.

Felszólal: Federica Mogherini.

A vitát berekesztik.


15. 2015. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: 2015. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban (2016/2796(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Andrzej Grzyb, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elena Valenciano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petras Auštrevičius, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi és Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

Felszólal: Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat személyes ügyben Cristian Dan Preda felszólalását követően, Cristian Dan Preda Marie-Christine Vergiat felszólalására reagálva, Pier Antonio Panzeri, Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, Ulrike Lunacek, James Carver, Lampros Fountoulis, Andrey Kovatchev, Ana Gomes, Josep-Maria Terricabras, Beatrix von Storch, György Hölvényi, Andi Cristea, Jiří Pospíšil, Bogusław Liberadzki, Richard Howitt és Francisco Assis.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sergio Gaetano Cofferati, Notis Marias, Ivan Jakovčić és Angel Dzhambazki.

Felszólal: Federica Mogherini.

A vitát berekesztik.


16. Az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének 71. ülésszaka (vita)

Jelentés az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének 71. ülésszaka kapcsán megfogalmazott európai parlamenti ajánlásra irányuló javaslattal [2016/2020(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

Andrey Kovatchev előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője);

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Soraya Post, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kazimierz Michał Ujazdowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ilhan Kyuchyuk, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, James Carver, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Cristian Dan Preda, Francisco José Millán Mon, Eugen Freund és Notis Marias.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ivan Jakovčić.

Felszólal: Federica Mogherini és Andrey Kovatchev.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.7.7-i jegyzőkönyv, 9.4. pont .


17. A visszaélést bejelentő személyek védelme (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A visszaélést bejelentő személyek védelme (2016/2806(RSP))

Ivan Korčok (a Tanács soros elnöke)Ivan Korčok és Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Julia Pitera, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO alelnök

Felszólal: Evelyn Regner, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Monica Macovei, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Fabio De Masi, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Pascal Durand, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Ferrara, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Constance Le Grip, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Miguel Urbán Crespo, Julia Reda, Marco Valli, Marita Ulvskog, Sven Giegold, Virginie Rozière, Benedek Jávor, Jeppe Kofod, Dietmar Köster és Inés Ayala Sender.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias, Ivan Jakovčić és Georgios Epitideios.

Felszólal: Jyrki Katainen és Ivan KorčokIvan Korčok.

A vitát berekesztik.


18. A sztenderd hitelkockázati módszer felülvizsgálata a Bázeli Bizottság által (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A sztenderd hitelkockázati módszer felülvizsgálata a Bázeli Bizottság által (2016/2804(RSP))

Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Markus Ferber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Roberto Gualtieri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Paloma López Bermejo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Antonio Tajani, Jonás Fernández, Othmar Karas, Bendt Bendtsen és Massimiliano Salini.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias és Ivan Jakovčić.

Felszólal: Jyrki Katainen.

A vitát berekesztik.


19. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások (vita)

Állásfoglalási indítvány, benyújtva az eljárási szbályzat 106. cikke (2) és (3)bekezdése és (4) bekezdése c) pontjának megfelelően, a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékének megállapításáról szóló 432/2012/EU rendeletet módosító bizottsági rendelet tervezetéről (D44599/02 – 2016/2708(RPS)) (B8-0842/2016)

Christel Schaldemose (előadó) bemutatja az állásfoglalásra irányuló indítványt.

Felszólal: Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Renate Sommer, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Biljana Borzan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, José Inácio Faria, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Lynn Boylan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marijana Petir és Damiano Zoffoli.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias és Ivan Jakovčić.

Felszólal: Jyrki Katainen.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.7.7-i jegyzőkönyv, 9.6. pont .


20. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

A Parlamenthez eljuttatott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetei:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési helyszínek és a központi szerződő felek tekintetében az elszámoláshoz való hozzáférésre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)03807 - 2016/2801(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. június 24.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízások lényeges adatainak megőrzésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)03821 - 2016/2802(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. június 24.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások, piacműködtetők és hitelintézetek által bejelentendő információkat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)03917 - 2016/2810(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. június 29.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozott piacon kereskedett származtatott termékekre vonatkozó elszámolási kötelezettség és az elszámolásra történő befogadás ütemezésének meghatározására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)03944 - 2016/2812(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. június 29.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és a 111/2005/EK tanácsi rendeletnek bizonyos kábítószer-prekurzoroknak a jegyzékben szereplő anyagok listájára való felvétele tekintetében történő módosításáról (C(2016)03946 - 2016/2811(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. június 29.

Utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 223/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap kapcsán a nem visszafizettethető összegek tagállamok általi megtérítésének előírására vonatkozó feltételek és eljárások tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)03966 - 2016/2817(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. június 30.

Utalva az illetékes bizottsághoz: EMPL

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló 1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok megjelenítése, tartalma, felülvizsgálata és módosítása, valamint az ilyen dokumentumok rendelkezésre bocsátására vonatkozó kötelezettség teljesítése tekintetében meghatározott szabályozástechnikai standardok megállapítása révén történő kiegészítéséről (C(2016)03999 - 2016/2816(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. június 30.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetei, amelyek határidejét az illetékes bizottság kérésére 1–3 hónappal módosították:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az adatszolgáltatók engedélyezésére, szervezeti követelményeire és az ügyletek általuk történő közzétételére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről – (C(2016)03201 – 2016/2766(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. június 2., az illetékes bizottság kérésére.

Utalva illetékes: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedés előtti és a kereskedés utáni adatok rendelkezésre bocsátásának és az adatok bontási szintjének meghatározására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről – (C(2016)03206 – 2016/2767(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. június 2., az illetékes bizottság kérésére.

Utalva illetékes: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a referenciaértékekhez való hozzáférésre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről – (C(2016)03203 – 2016/2765(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. június 2., az illetékes bizottság kérésére.

Utalva illetékes: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közös ügyintézési helyről végzett szolgáltatások szabályai és díjstruktúrái tisztességességének és megkülönböztetésmentességének biztosítását célzó követelményekre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről – (C(2016)03266 – 2016/2775(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. június 6., az illetékes bizottság kérésére.

Utalva illetékes: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a volumenkorlátozási mechanizmusra, továbbá az átláthatósági és egyéb számítások céljából történő információszolgáltatásra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről – (C(2016)02711 – 2016/2785(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. június 13., az illetékes bizottság kérésére.

Utalva illetékes: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Unióban közvetlen, jelentős és előre látható hatást kifejtő származtatott ügyletekre, valamint a szabályok és kötelezettségek megkerülésének megakadályozására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)03544 - 2016/2786(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. június 13., az illetékes bizottság kérésére.

Utalva illetékes: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az árjegyzési megállapodásokkal és rendszerekkel kapcsolatos követelmények meghatározására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről – (C(2016)03523 – 2016/2784(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. június 13., az illetékes bizottság kérésére.

Utalva illetékes: ECON

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetei, amelyek esetében a Tanács egy hónapos meghosszabbításra irányuló kérése szerepel a kifogás benyújtásának 3 hónapos idejében:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az üzleti órák összehangolásának mértékét meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről – (C(2016)03316 – 2016/2776(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. június 7., az illetékes bizottság kérésére.

Utalva illetékes: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a végrehajtási helyszínek által az ügyletek végrehajtásának minőségére vonatkozóan közzéteendő adatokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről – (C(2016)03333 – 2016/2779(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. június 8., az illetékes bizottság kérésére.

Utalva illetékes: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a végrehajtási helyszínek azonosításához és a végrehajtás minőségéhez kapcsolódó információk befektetési vállalkozások általi éves nyilvánosságra hozatalára vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről – (C(2016)03337 – 2016/2778(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. június 8., az illetékes bizottság kérésére.

Utalva illetékes: ECON


21. Dokumentumok benyújtása

A Tanács és a Bizottság az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

- Javaslat a DEC 12/2016. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0045/2016 - C8-0240/2016 - 2016/2116(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 13/2016. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0046/2016 - C8-0241/2016 - 2016/2117(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 15/2016. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0047/2016 - C8-0254/2016 - 2016/2122(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 16/2016. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0048/2016 - C8-0255/2016 - 2016/2123(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 17/2016. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0049/2016 - C8-0256/2016 - 2016/2124(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 18/2016. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0050/2016 - C8-0257/2016 - 2016/2125(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 19/2016. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0051/2016 - C8-0258/2016 - 2016/2126(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 14/2016. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0052/2016 - C8-0259/2016 - 2016/2127(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az INF 3/2016. sz. előirányzat-átcsoportosításra – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (N8-0053/2016 - C8-0261/2016 - 2016/2128(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a INF 4/2016. számú előirányzat-átcsoportosításra – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (N8-0054/2016 - C8-0262/2016 - 2016/2129(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 20/2016. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0055/2016 - C8-0263/2016 - 2016/2130(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG


22. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 25. cikkével összhangban a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem emel kifogást az Európai Külügyi Szolgálat alábbi előirányzat-átcsoportosítása ellen: INF 1/2016.

A költségvetési rendelet 25. cikkével összhangban a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem emel kifogást a Számvevőszék alábbi előirányzat-átcsoportosítása ellen: V/AB-03/C/16, V/AB-04/T/16, V/AB-05/A/16 és V/AB-06/T/16.

A költségvetési rendelet 27. cikkének (3) bekezdésével összhangban a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja az Európai Bizottság alábbi előirányzat-átcsoportosításait: DEC 08/2016, DEC 09/2016, DEC 10/2016 és DEC 11/2016.

A költségvetési rendelet 27. cikkének (4) bekezdésével összhangban a Tanács tájékoztatta a költségvetési hatóságot az alábbi előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyásáról: DEC 08/2016 és DEC 10/2016 – III. szakasz – Bizottság.


23. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 585.204/OJJE).


24. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.50-kor berekesztik.

Klaus Welle

Rainer Wieland

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Dodds, Drăghici, Guteland, Lope Fontagné, Maeijer, Marusik

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat