Rodyklė 
Protokolas
PDF 311kWORD 258k
Trečiadienis, 2016 m. liepos 6 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Japonijos sprendimas atnaujinti banginių medžioklę per 2015–2016 m. sezoną (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Slovakijos pirmininkavimo Tarybai prioritetų pristatymas (diskusijos)
 5.Komisijos 2017 m. darbo programos rengimas (diskusijos)
 6.Balsuoti skirtas laikas
  
6.1.Azerbaidžano dalyvavimas Sąjungos programose *** (balsavimas)
  
6.2.Taisomojo biudžeto Nr. 2/2016 projektas: 2015 finansinių metų pertekliaus įtraukimas (balsavimas)
  
6.3.Aukštas bendras tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygis visoje Sąjungoje ***II (balsavimas)
  
6.4.Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas ***I (balsavimas)
  
6.5.Europos sienų ir pakrančių apsaugos tarnyba ***I (balsavimas)
  
6.6.Europos jūrų saugumo agentūra ***I (balsavimas)
  
6.7.Europos žuvininkystės kontrolės agentūra ***I (balsavimas)
  
6.8.Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) priežiūros komiteto sekretoriatas ***I (balsavimas)
  
6.9.Pasirengimas porinkiminei 2014–2020 m. DFP peržiūrai. Parlamento indėlis prieš Komisijai pateikiant pasiūlymą (balsavimas)
  
6.10.Sprendimai dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių (TAXE 2) (balsavimas)
  
6.11.Struktūrinių fondų ir programos „Horizontas 2020“ sąveika (balsavimas)
  
6.12.Komisijos 2017 m. darbo programos rengimas (balsavimas)
  
6.13.Japonijos sprendimas atnaujinti banginių medžioklę per 2015–2016 m. sezoną (balsavimas)
  
6.14.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 4 dalį: Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija nuostoliams, susijusiems su Baltarusija, atlyginti (balsavimas)
  
6.15.Prieštaravimas pagl Darbo tvarkos taisyklų 105 straipsnio 4 dalį: minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimo nustatymas (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10.Visuotinė Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politikos strategija (diskusijos)
 11.Oficialus pasveikinimas
 12.Visuotinė Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politikos strategija (diskusijų tęsinys)
 13.Naujos iniciatyvos, susijusios su Artimųjų Rytų taikos procesu (diskusijos)
 14.Nauja ES strategija dėl Kinijos (diskusijos)
 15.Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2015 m. (diskusijos)
 16.Rekomendacija dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 71-osios sesijos (diskusijos)
 17.Informatorių apsauga (diskusijos)
 18.Bazelio komiteto atliekamas standartizuoto kredito rizikos vertinimo metodo persvarstymas (diskusijos)
 19.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidžiami vartoti teiginiai apie maisto produktų sveikumą (diskusijos)
 20.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 21.Gauti dokumentai
 22.Asignavimų perkėlimas
 23.Kito posėdžio darbotvarkė
 24.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.15 val.


2. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Albinizmu sergančių asmenų padėtis Afrikoje, ypač Malavyje (2016/2807(RSP))

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Arne Gericke, Monica Macovei, Notis Marias, Valdemar Tomaševski ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu dėl albinizmu sergančių asmenų padėties Afrikoje, ypač Malavyje (B8-0897/2016);

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Davor Škrlec, Igor Šoltes ir Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu dėl albinizmu sergančių asmenų padėties Afrikoje, ypač Malavyje (B8-0898/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu dėl albinizmu sergančių asmenų padėties Afrikoje, ypač Malavyje (B8-0899/2016);

—   Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Ramón Luis Valcárcel Siso, Mariya Gabriel ir Francisco José Millán Mon PPE frakcijos vardu dėl albinizmu sergančių asmenų padėties Afrikoje, ypač Malavyje (B8-0901/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli ir Edward Czesak S&D frakcijos vardu dėl albinizmu sergančių asmenų padėties Afrikoje, ypač Malavyje (B8-0904/2016);

—   Hilde Vautmans, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Ivo Vajgl ir Angelika Mlinar ALDE frakcijos vardu dėl albinizmu sergančių asmenų padėties Afrikoje, ypač Malavyje (B8-0908/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Marina Albiol Guzmán, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli ir Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu dėl albinizmu sergančių asmenų padėties Afrikoje, ypač Malavyje (B8-0911/2016).

II.   Bahreinas (2016/2808(RSP))

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Arne Gericke, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu dėl Bahreino (B8-0900/2016);

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Bodil Valero, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes ir Maria Heubuch Verts/ALE frakcijos vardu dėl Bahreino (B8-0902/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu dėl Bahreino (B8-0903/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Claude Rolin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Ramón Luis Valcárcel Siso ir Francisco José Millán Mon PPE frakcijos vardu dėl Bahreino (B8-0905/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato ir Damiano Zoffoli S&D frakcijos vardu dėl Bahreino (B8-0906/2016);

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Austrevicius Petras, De Sarnez Marielle, Deprez Gérard, Dlabajova Martina, Faria José Inacio, Gimenez Barbat Teresa, Griesbeck Nathalie, Guoga Antanas, Harkin Marian, Jakovcic Ivan, Jezek Petr, Michel Louis, Paet Urmas, Pagazaurtundua Ruiz Maite, Punset Carolina, Rochefort Robert, Selimovic Jasenko, Takkula Hannu, Telicka Pavel, Tremosa I Balcells Ramon, Van Baalen Johannes Cornelis, Vautmans Hilde ir Vayrynen Paavo ALDE frakcijos vardu dėl Bahreino (B8-0907/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Martina Michels ir Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu dėl Bahreino (B8-0909/2016).

III.   Mianmaras, ypač rohinjų padėtis (2016/2809(RSP))

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Monica Macovei, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu dėl Mianmaro, ypač rohinjų padėties (B8-0910/2016);

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes ir Maria Heubuch Verts/ALE frakcijos vardu dėl Mianmaro, ypač rohinjų padėties (B8-0912/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu dėl Mianmaro, ypač rohinjų padėties (B8-0913/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan ir Ramón Luis Valcárcel Siso PPE frakcijos vardu dėl Mianmaro, ypač rohinjų padėties (B8-0914/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato ir Damiano Zoffoli S&D frakcijos vardu dėl Mianmaro, ypač rohinjų padėties (B8-0915/2016);

—   Urmas Paet, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen ir Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu dėl Mianmaro ir rohinjų diskriminacijos (B8-0916/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Takis Hadjigeorgiou ir Josu Juaristi Abaunz GUE/NGL frakcijos vardu pavadinimu „Mianmaras: rohinjų padėtis“ (B8-0917/2016).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnį.


3. Japonijos sprendimas atnaujinti banginių medžioklę per 2015–2016 m. sezoną (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000058/2016), kurį pateikė Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström ir Marco Affronte ENVI komiteto vardu Tarybai: Japonijos sprendimas atnaujinti banginių medžioklę per 2015-2016 m. sezoną (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000059/2016), kurį pateikė Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström ir Marco Affronte ENVI komiteto vardu Komisijai: Japonijos sprendimas atnaujinti banginių medžioklę per 2015-2016 m. sezoną (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Diskusijos buvo surengtos 2016 m. birželio 8 d. (2016 06 08 protokolo 25 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Sabine Lösing, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga ir Anne-Marie Mineur GUE/NGL frakcijos vardu dėl Japonijos sprendimo atnaujinti banginių medžioklę per 2015–2016 m. sezoną (2016/2600(RSP)) (B8-0853/2016);

—   Renate Sommer PPE frakcijos vardu Renata Briano S&D frakcijos vardu, Julie Girling ir Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu, Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu dėl Japonijos sprendimo atnaujinti banginių medžioklę per 2015–2016 m. sezoną (2016/2600(RSP)) (B8-0855/2016);

—   Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rolandas Paksas ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu dėl Japonijos sprendimo atnaujinti banginių medžioklę per 2015–2016 m. sezoną (2016/2600(RSP)) (B8-0862/2016);

—   Linnéa Engström, Benedek Jávor ir Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu dėl Japonijos sprendimo atnaujinti banginių medžioklę per 2015–2016 m. sezoną (2016/2600(RSP)) (B8-0862/2016).

Balsavimas: 2016 07 06 protokolo 6.13 punktas.


4. Slovakijos pirmininkavimo Tarybai prioritetų pristatymas (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Slovakijos pirmininkavimo Tarybai prioritetų pristatymas (2016/2710(RSP))

Róbert Fico (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Ashley Fox ECR frakcijos vardu, Pavel Telička ALDE frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Petr Mach EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gilles Lebreton) ir Nicolas Bay ENF frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Tomáš Zdechovský (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Nicolas Bay pastarasis į jį atsakė), nepriklausoma Parlamento narė Diane Dodds, Françoise Grossetête (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Enrique Guerrero Salom, Richard Sulík (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Gérard Deprez, Dimitrios Papadimoulis, Fabio Massimo Castaldo, Jean-François Jalkh, Krisztina Morvai, Pilar del Castillo Vera, Vladimír Maňka, Anna Elżbieta Fotyga, Fredrick Federley, Mario Borghezio (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Liisa Jaakonsaari), László Tőkés, Patrizia Toia, Branislav Škripek, Paulo Rangel, Pavel Poc, Ulrike Trebesius, Anna Záborská, Sergei Stanishev, Dubravka Šuica, Monika Flašíková Beňová, Krišjānis Kariņš, Ana Gomes, Franck Proust, Marlene Mizzi ir Neena Gill.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Olga Sehnalová ir Eduard Kukan.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias, Ivan Jakovčić ir Jiří Maštálka.

PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Grapini, Miroslav Mikolášik, Mark Demesmaeker ir Juan Fernando López Aguilar.

Kalbėjo: Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininko pavaduotojas) ir Róbert Fico.

Diskusijos baigtos.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas


5. Komisijos 2017 m. darbo programos rengimas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Komisijos 2017 m. darbo programos rengimas (2016/2773(RSP))

Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: József Szájer PPE frakcijos vardu, Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu, Vicky Ford ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, João Pimenta Lopes GUE/NGL frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, David Borrelli EFDD frakcijos vardu, Florian Philippot ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Eleftherios Synadinos, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Eleni Theocharous, Marielle de Sarnez, Martina Michels, Yannick Jadot, Beatrix von Storch, Zoltán Balczó, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Dimitrios Papadimoulis, Max Andersson, Tunne Kelam, Tanja Fajon, Tania González Peñas, Eduard Kukan, Jutta Steinruck, Nikolaos Chountis, Georgios Kyrtsos, Patrizia Toia, Krišjānis Kariņš, Alojz Peterle ir Silvia Costa.

Kalbėjo Frans Timmermans.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu dėl Parlamento prioritetų, susijusių su 2017 m. Komisijos darbo programa (2016/2773(RSP)) (B8-0885/2016);

—   João Pimenta Lopes, Tania González Peñas, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat, Fabio De Masi, Stefan Eck, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez ir Miguel Urbán Crespo GUE/NGL frakcijos vardu dėl Europos Parlamento prioritetų, susijusių su 2017 m. Komisijos darbo programa (2016/2773(RSP)) (B8-0886/2016);

—   József Szájer PPE frakcijos vardu dėl 2017 m. Komisijos darbo programos (2016/2773(RSP)) (B8-0892/2016);

—   Enrique Guerrero Salom ir Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu dėl strateginių prioritetų, susijusių su 2017 m. Komisijos darbo programa (2016/2773(RSP)) (B8-0893/2016);

—   Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu dėl strateginių prioritetų, susijusių su 2017 m. Komisijos darbo programa (2016/2773(RSP)) (B8-0894/2016);

—   David Borrelli EFDD frakcijos vardu dėl Europos Parlamento prioritetų, susijusių su 2017 m. Komisijos darbo programa (2016/2773(RSP)) (B8-0895/2016);

—   Vicky Ford ECR frakcijos vardu dėl 2017 m. Komisijos darbo programos (2016/2773(RSP)) (B8-0896/2016).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 07 06 protokolo 6.12 punktas.


PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

6. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.

Kalbėjo William (The Earl of) Dartmouth.


6.1. Azerbaidžano dalyvavimas Sąjungos programose *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Azerbaidžano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo dėl Europos Sąjungos ir Azerbaidžano Respublikos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Azerbaidžano Respublikos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, sudarymo projekto [05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Norica Nicolai (A8-0210/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0301)

Parlamentas pritarė protokolo sudarymui.


6.2. Taisomojo biudžeto Nr. 2/2016 projektas: 2015 finansinių metų pertekliaus įtraukimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 2/2016 projekto, kuriuo įtraukiamas 2015 finansinių metų perteklius [09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0302)


6.3. Aukštas bendras tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygis visoje Sąjungoje ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti [05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

(Tarybos pozicijai atmesti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta (P8_TA(2016)0303)


6.4. Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas ***I (balsavimas)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo pagrindai ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2016)0304)

Dario Tamburrano (pranešėjas) pagal DTT 61 straipsnio 2 dalį pasiūlė atidėti balsavimą dėl pasiūlymo dėl teisėkūros rezoliucijos projekto, kad būtų pereita tiesiogiai prie tarpinstitucinių derybų remiantis suteiktais įgaliojimais.

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui. Klausimas grąžinamas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui.


6.5. Europos sienų ir pakrančių apsaugos tarnyba ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2007/2004, Reglamentas (EB) Nr. 863/2007 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB [COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2016)0305)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2016)0305)


6.6. Europos jūrų saugumo agentūra ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantis Europos jūrų saugumo agentūrą [COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Michael Cramer (A8-0215/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2016)0306)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2016)0306)


6.7. Europos žuvininkystės kontrolės agentūra ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 768/2005, įsteigiantis Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūrą [COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Alain Cadec (A8-0068/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2016)0307)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2016)0307)


6.8. Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) priežiūros komiteto sekretoriatas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 nuostatos dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) priežiūros komiteto sekretoriato [COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2016)0308)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2016)0308)


6.9. Pasirengimas porinkiminei 2014–2020 m. DFP peržiūrai. Parlamento indėlis prieš Komisijai pateikiant pasiūlymą (balsavimas)

Pranešimas dėl pasirengimo porinkiminei 2014–2020 m. DFP peržiūrai. Parlamento indėlis prieš Komisijai pateikiant pasiūlymą [2015/2353(INI)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Jan Olbrycht ir Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0309)

Kalbėjo:

Gabriele Zimmer pateikė pakeitimo 43 žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas balsuoti.

Isabelle Thomas (pranešėja) pritarė šiam pakeitimui žodžiu.


6.10. Sprendimai dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių (TAXE 2) (balsavimas)

Pranešimas dėl sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių [2016/2038(INI)] - Specialusis sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komitetas (TAXE 2). Pranešėjai: Jeppe Kofod ir Michael Theurer (A8-0223/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0310)

Kalbėjo:

Michael Theurer (pranešėjas) prieš balsavimą.


6.11. Struktūrinių fondų ir programos „Horizontas 2020“ sąveika (balsavimas)

Komisijos pareiškimas: Struktūrinių fondų ir programos „Horizontas 2020“ sąveika (2016/2695(RSP))

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016 ir B8-0861/2016

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0851/2016

(keičia B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016 ir B8-0860/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Christian Ehler ir Lambert van Nistelrooij PPE frakcijos vardu

—   Constanze Krehl, Soledad Cabezón Ruiz ir Derek Vaughan S&D frakcijos vardu;

—   Evžen Tošenovský, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Raffaele Fitto ir Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu;

—   Matthijs van Miltenburg, Lieve Wierinck, Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić ir Fredrick Federley ALDE frakcijos vardu;

—   Bronis Ropė, Davor Škrlec ir Ernest Maragall Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Rosa D’Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi, Marco Zullo ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu;

—   Barbara Kappel.

Priimta (P8_TA(2016)0311)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0861/2016 anuliuotas.)


6.12. Komisijos 2017 m. darbo programos rengimas (balsavimas)

Komisijos pareiškimas: Komisijos 2017 m. darbo programos rengimas (2016/2773(RSP))

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016 ir B8-0896/2016

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0885/2016

(keičia B8-0885/2016, B8-0892/2016 ir B8-0893/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   József Szájer PPE frakcijos vardu;

—   Enrique Guerrero Salom ir Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu;

—   Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0312)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0886/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016 ir B8-0896/2016 anuliuoti.)

Kalbėjo:

James Nicholson dėl 38 pakeitimo anglų k. varianto.


6.13. Japonijos sprendimas atnaujinti banginių medžioklę per 2015–2016 m. sezoną (balsavimas)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000058/2016), kurį pateikė Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström ir Marco Affronte ENVI komiteto vardu Tarybai: Japonijos sprendimas atnaujinti banginių medžioklę per 2015-2016 m. sezoną (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000059/2016), kurį pateikė Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström ir Marco Affronte ENVI komiteto vardu Komisijai: Japonijos sprendimas atnaujinti banginių medžioklę per 2015-2016 m. sezoną (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Diskusijos vyko 2016 m. birželio 8 d. (2016 06 08 protokolo 25 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų paskelbti 2016 m. liepos 6 d. (2016 07 06 protokolo 5 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016 ir B8-0863/2016

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0853/2016

(keičia B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016 ir B8-0863/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Renate Sommer PPE frakcijos vardu;

—   Renata Briano ir Doru-Claudian Frunzulică S&D frakcijos vardu;

—   Julie Girling ECR frakcijos vardu;

—   Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu;

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Malin Björk, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey ir Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Linnéa Engström, Benedek Jávor ir Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0313)


6.14. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 4 dalį: Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija nuostoliams, susijusiems su Baltarusija, atlyginti (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal DTT 105 straipsnio 4 dalį pateikė Marco Zanni ir Marco Valli EFDD frakcijos vardu dėl 2016 m. balandžio 15 d. Komisijos deleguotojo sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 466/2014/ES, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti, III priedo nuostatos, susijusios su Baltarusija (C(2016)02164 - 2016/2669(DEA)) (B8-0869/2016)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal DTT 105 straipsnio 4 dalį pateikė Anna Elżbieta Fotyga ir Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Jean Arthuis ir Pavel Telička ALDE frakcijos vardu, Heidi Hautala, Indrek Tarand ir Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu dėl 2016 m. balandžio 15 d. Komisijos deleguotojo sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 466/2014/ES, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti, III priedo nuostatos, susijusios su Baltarusija (C(2016)2164 - 2016/2669(DEA)) (B8-0870/2016)

(Pasiūlymui dėl rezoliucijos priimti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0869/2016

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0870/2016

Atmesta

Kalbėjo:

Petras Auštrevičius prieš balsavimą.


6.15. Prieštaravimas pagl Darbo tvarkos taisyklų 105 straipsnio 4 dalį: minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimo nustatymas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal DTT 105 straipsnio 4 dalį pateikė Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu dėl 2016 m. gegužės 23 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami kriterijai, susiję su minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimo nustatymo metodika. (C(2016)2976 - 2016/2743(DEA)) (B8-0868/2016)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

(Pasiūlymui dėl rezoliucijos priimti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

Atmesta


7. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Rekomendacija antrajam svarstymui Andreas Schwab - A8-0211/2016
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Peter Jahr

Pranešimas: Dario Tamburrano - A8-0213/2016
Monica Macovei, Xabier Benito Ziluaga, Peter Jahr, Seán Kelly

Pranešimas: Artis Pabriks - A8-0200/2016
Miguel Urbán Crespo, Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Stanislav Polčák, Filiz Hyusmenova, Peter Jahr

Pranešimas: Alain Cadec - A8-0068/2016
Krisztina Morvai

Pranešimas: Ingeborg Gräßle - A8-0188/2016
Krisztina Morvai, Peter Jahr

Pranešimas: Jan Olbrycht ir Isabelle Thomas - A8-0224/2016
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Diane Dodds, Peter Jahr

Pranešimas: Jeppe Kofod ir Michael Theurer - A8-0223/2016
Monica Macovei, Thomas Mann, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Janusz Korwin-Mikke

Struktūrinių fondų ir programos „Horizontas 2020“ sąveika - (2016/2695(RSP)) - RC-B8-0851/2016
Ángela Vallina, Krisztina Morvai

Komisijos 2017 m. darbo programos rengimas - (2016/2773(RSP)) - RC-B8-0885/2016
Krisztina Morvai, Marc Tarabella, Momchil Nekov

Japonijos sprendimas atnaujinti banginių medžioklę per 2015–2016 m. sezoną - (2016/2600(RSP)) - RC-B8-0853/2016
Jiří Pospíšil.


8. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 14.30 val. ir atnaujintas 15.05 val.)

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

9. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


10. Visuotinė Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politikos strategija (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Visuotinė Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politikos strategija (2016/2813(RSP))

Kalbėjo Arnaud Danjean dėl diskusijų organizacijos.

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Sandra Kalniete PPE frakcijos vardu, Knut Fleckenstein S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Sabine Lösing GUE/NGL frakcijos vardu, Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Elmar Brok (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Tibor Szanyi ir Andi Cristea), Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Alexander Graf Lambsdorff, Javier Couso Permuy, Tamás Meszerics, Eleftherios Synadinos (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Janusz Korwin-Mikke), Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Zdzisław Krasnodębski (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bruno Gollnisch), Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, Enrique Guerrero Salom, Angel Dzhambazki, Petras Auštrevičius, Krisztina Morvai, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Francisco José Millán Mon ir Pier Antonio Panzeri.

PIRMININKAVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Linda McAvan, Georgios Kyrtsos, Kati Piri ir Jaromír Štětina (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Liisa Jaakonsaari).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Eduard Kukan, Eugen Freund, Ruža Tomašić, Csaba Sógor, Afzal Khan ir Notis Marias.

(Diskusijų tęsinys 2016 07 06 protokolo 12 punktas)


11. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino Azerbaidžano kovotoją už žmogaus teises Leylą Yunus, 2014 m. nominuotą A. Sacharovo premijai, sėdinčią su vyru Arifu ir dukra Dinara oficialioje galerijoje.


12. Visuotinė Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politikos strategija (diskusijų tęsinys)

(Diskusijų pradžia: žr. 2016 07 06 protokolo 10 punktas)

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė).

Diskusijos baigtos.


13. Naujos iniciatyvos, susijusios su Artimųjų Rytų taikos procesu (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Naujos iniciatyvos, susijusios su Artimųjų Rytų taikos procesu (2016/2818(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Mariya Gabriel PPE frakcijos vardu, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Margrete Auken), Ángela Vallina GUE/NGL frakcijos vardu, Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Afzal Khan), Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Elmar Brok, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Beatriz Becerra Basterrechea, Sofia Sakorafa, Rosa D'Amato, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Arne Gericke, Ivo Vajgl, Martina Michels, Ana Gomes, Eleni Theocharous, Javier Nart, Neoklis Sylikiotis, Gilles Pargneaux, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Julie Ward, Notis Marias ir Richard Howitt.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Mirosław Piotrowski.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Javi López, Javier Couso Permuy, Igor Šoltes ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Diskusijos baigtos.


14. Nauja ES strategija dėl Kinijos (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Nauja ES strategija dėl Kinijos (2016/2803(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Frank Engel PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini),Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Bas Belder ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Reinhard Bütikofer, Gerard Batten, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Georgios Epitideios, Francisco José Millán Mon, Jo Leinen, Charles Tannock, Tunne Kelam, Alessia Maria Mosca, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Bernd Lange ir Evžen Tošenovský.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić ir Viorica Dăncilă.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Diskusijos baigtos.


15. Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2015 m. (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2015 m. (2016/2796(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Andrzej Grzyb PPE frakcijos vardu, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Petras Auštrevičius ALDE frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi ir Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat asmeniniu klausimu, po to, kai pasisakė Cristian Dan Preda, Cristian Dan Preda dėl Marie-Christine Vergiat pastabos, Pier Antonio Panzeri, Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, Ulrike Lunacek, James Carver, Lampros Fountoulis, Andrey Kovatchev, Ana Gomes, Josep-Maria Terricabras, Beatrix von Storch, György Hölvényi, Andi Cristea, Jiří Pospíšil, Bogusław Liberadzki, Richard Howitt ir Francisco Assis.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sergio Gaetano Cofferati, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Angel Dzhambazki.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Diskusijos baigtos.


16. Rekomendacija dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 71-osios sesijos (diskusijos)

Pranešimas su pasiūlymu dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 71-osios sesijos [2016/2020(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

Andrey Kovatchev pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė).

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Soraya Post S&D frakcijos vardu, Kazimierz Michał Ujazdowski ECR frakcijos vardu, Ilhan Kyuchyuk ALDE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, James Carver EFDD frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu (nesutiko, kad Cristian Dan Preda pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Francisco José Millán Mon, Eugen Freund ir Notis Marias.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivan Jakovčić.

Kalbėjo: Federica Mogherini ir Andrey Kovatchev.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 07 07 protokolo 9.4 punktas.


17. Informatorių apsauga (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Informatorių apsauga (2016/2806(RSP))

Ivan Korčok (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Julia Pitera PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Evelyn Regner S&D frakcijos vardu, Monica Macovei ECR frakcijos vardu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE frakcijos vardu, Fabio De Masi GUE/NGL frakcijos vardu, Pascal Durand Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu, Constance Le Grip, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Miguel Urbán Crespo, Julia Reda, Marco Valli, Marita Ulvskog, Sven Giegold, Virginie Rozière, Benedek Jávor, Jeppe Kofod, Dietmar Köster ir Inés Ayala Sender.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias, Ivan Jakovčić ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo: Jyrki Katainen ir Ivan Korčok.

Diskusijos baigtos.


18. Bazelio komiteto atliekamas standartizuoto kredito rizikos vertinimo metodo persvarstymas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Bazelio komiteto atliekamas standartizuoto kredito rizikos vertinimo metodo persvarstymas (2016/2804(RSP))

Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Markus Ferber PPE frakcijos vardu, Roberto Gualtieri S&D frakcijos vardu, Paloma López Bermejo GUE/NGL frakcijos vardu, Antonio Tajani, Jonás Fernández, Othmar Karas, Bendt Bendtsen ir Massimiliano Salini.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias ir Ivan Jakovčić.

Kalbėjo Jyrki Katainen.

Diskusijos baigtos.


19. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidžiami vartoti teiginiai apie maisto produktų sveikumą (diskusijos)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas pagal DTT 106 straipsnio 2 ir 3 dalis ir 4 dalies c punktą dėl Komisijos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 432/2012 dėl tam tikrų leidžiamų vartoti teiginių apie maisto produktų sveikumą, išskyrus teiginius apie susirgimo rizikos mažinimą, vaikų vystymąsi ir sveikatą, sąrašo sudarymo, projekto (D44599/02 - 2016/2708(RPS)) (B8-0842/2016)

Christel Schaldemose (pranešėja) pristatė pasiūlymą dėl rezoliucijos.

Kalbėjo Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Renate Sommer PPE frakcijos vardu, Biljana Borzan S&D frakcijos vardu, José Inácio Faria ALDE frakcijos vardu, Lynn Boylan GUE/NGL frakcijos vardu, Marijana Petir ir Damiano Zoffoli.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias ir Ivan Jakovčić.

Kalbėjo Jyrki Katainen.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 07 07 protokolo 9.6 punktas.


20. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentas gavo šiuos deleguotųjų aktų projektus:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas prekybos vietų ir pagrindinių sandorio šalių tarpuskaitos prieigos techniniais reguliavimo standartais (C(2016)03807 - 2016/2801(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 24 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas finansinių priemonių pavedimų atitinkamų duomenų laikymo techniniais reguliavimo standartais (C(2016)03821 - 2016/2802(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 24 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinama investicinių įmonių, rinkos operatorių ir kredito įstaigų praneština informacija (C(2016)03917 - 2016/2810(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 29 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas pareigos atlikti išvestinių finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, tarpuskaitą ir priėmimo tarpuskaitai laiko techniniais reguliavimo standartais (C(2016)03944 - 2016/2812(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 29 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) įtraukimo į oficialų medžiagų sąrašą iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 (C(2016)03946 - 2016/2811(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 29 d.
Perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 223/2014 papildomas nuostatomis dėl sąlygų ir procedūrų, skirtų nustatyti, ar valstybės narės turi kompensuoti su Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondu susijusias nesusigrąžinamas sumas (C(2016)03966 - 2016/2817(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 30 d.
Perduota atsakingam komitetui: EMPL

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su pagrindinės informacijos pateikimu, turiniu, peržiūra ir patikslinimu ir reikalavimo pateikti tokius dokumentus įvykdymo sąlygomis (C(2016)03999 - 2016/2816(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 30 d.
Perduota atsakingam komitetui: ECON

Deleguotųjų aktų, kuriems terminas prieštaravimams pareikšti kompetentingo komiteto prašymu buvo pratęstas nuo 1 iki 3 mėn., projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais dėl duomenų teikimo paslaugų teikėjams taikytinų veiklos leidimo išdavimo, organizacinių ir skelbimo apie sandorius reikalavimų – (C(2016)03201 – 2016/2766(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 2 d. kompetentingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, patikslinančiais teiktinus duomenis, buvusius prieš sudarant ir sudarius sandorį, bei duomenų išskaidymo lygį – (C(2016)03206 – 2016/2767(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 2 d. kompetentingo komiteto prašymu..

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas prieigos prie lyginamųjų indeksų techniniais reguliavimo standartais – (C(2016)03203 – 2016/2765(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 2 d. kompetentingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų papildoma techniniais reguliavimo standartais dėl reikalavimų, skirtų sąžiningoms ir nediskriminacinėms kolokacijos paslaugoms ir mokesčių sistemoms užtikrinti – (C(2016)03266 – 2016/2775(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 6 d. kompetentingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų papildomas apimties viršutinės ribos mechanizmo ir informacijos teikimo skaidrumo ir kitų skaičiavimų tikslams techniniais reguliavimo standartais – (C(2016)02711 – 2016/2785(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 13 d. kompetentingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su tiesioginiu, svarbiu ir iš anksto numatomu išvestinių finansinių priemonių sutarčių poveikiu Sąjungoje ir su taisyklių bei pareigų vengimo prevencija – (C(2016)03544 – 2016/2786(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 13 d. kompetentingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų papildoma techniniais reguliavimo standartais, patikslinančiais reikalavimus dėl rinkos formavimo susitarimų ir sistemų – (C(2016)03523 – 2016/2784(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 13 d. kompetentingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

Deleguotųjų aktų, kuriems Taryba prašė pratęsti terminą 1 mėn. ir kuriems atsižvelgiant į tai nustatytas 3 mėn. terminas prieštaravimams pareikšti, projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma verslo laikrodžių tikslumo lygio techniniais reguliavimo standartais – (C(2016)03316 – 2016/2776(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 7 d. kompetentingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų papildoma techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su sandorių vykdymo kokybės duomenimis, kuriuos turi skelbti vykdymo vietos – (C(2016)03333 – 2016/2779(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 8 d. kompetentingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su investicinių įmonių kasmet skelbiama informacija apie vykdymo vietų identifikavimo duomenis ir vykdymo kokybę – (C(2016)03337 – 2016/2778(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 8 d. kompetentingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON


21. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai iš Tarybos ir Komisijos:

- Paisūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 12/2016. III skirsnis - Komisija (N8-0045/2016 - C8-0240/2016 - 2016/2116(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 13/2016. III skirsnis – Komisija (N8-0046/2016 - C8-0241/2016 - 2016/2117(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 15/2016. III skirsnis – Komisija (N8-0047/2016 - C8-0254/2016 - 2016/2122(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 16/2016. III skirsnis – Komisija (N8-0048/2016 - C8-0255/2016 - 2016/2123(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 17/2016. III skirsnis – Komisija (N8-0049/2016 - C8-0256/2016 - 2016/2124(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 18/2016. III skirsnis – Komisija (N8-0050/2016 - C8-0257/2016 - 2016/2125(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 19/2016. III skirsnis – Komisija (N8-0051/2016 - C8-0258/2016 - 2016/2126(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 14/2016. III skirsnis – Komisija (N8-0052/2016 - C8-0259/2016 - 2016/2127(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 3/2016: Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (N8-0053/2016 - C8-0261/2016 - 2016/2128(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 4/2016 - Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (N8-0054/2016 - C8-0262/2016 - 2016/2129(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 20/2016. III skirsnis – Komisija (N8-0055/2016 - C8-0263/2016 - 2016/2130(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG


22. Asignavimų perkėlimas

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė neteikti prieštaravimų dėl Europos išorės veiksmų tarnybos asignavimų perkėlimo INF 1/2016.

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė neteikti prieštaravimų dėl ES Audito Rūmų asignavimų perkėlimo V/AB-03/C/16, V/AB-04/T/16, V/AB-05/A/16 ir V/AB-06/T/16.

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 3 dalį Biudžeto komitetas nusprendė pritarti Europos Komisijos asignavimų perkėlimams DEC 08/2016, DEC 09/2016, DEC 10/2016 ir DEC 11/2016.

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalį Europos Sąjungos Taryba informavo biudžeto valdymo instituciją apie patvirtintus asignavimų perkėlimus DEC 08/2016 ir DEC 10/2016 - III skirsnis – Komisija.


23. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 585.204/OJJE).


24. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.50 val.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Lope Fontagné, Maeijer, Marusik

Teisinė informacija - Privatumo politika