Indekss 
Protokols
PDF 301kWORD 256k
Trešdiena, 2016. gada 6. jūlijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Japānas lēmums 2015.–2016. gada sezonā atsākt vaļu medības (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 4.Slovākijas prezidentūras darba programma (debates)
 5.Komisijas 2017. gada darba programmas gatavošana (debates)
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Azerbaidžānas līdzdalība Savienības programmās *** (balsošana)
  6.2.Budžeta grozījuma Nr. 2/2016 projekts — 2015. finanšu gada pārpalikums (balsošana)
  6.3.Vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas drošība visā Savienībā ***II (balsošana)
  6.4.Energoefektivitātes marķējums ***I (balsošana)
  6.5.Eiropas robežu un krasta apsardze ***I (balsošana)
  6.6.Eiropas Jūras drošības aģentūra ***I (balsošana)
  6.7.Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūra ***I (balsošana)
  6.8.OLAF Uzraudzības komitejas sekretariāts ***I (balsošana)
  6.9.Gatavošanās DFS 2014.–2020. gadam pārskatīšanai pēc vēlēšanām — Parlamenta ieteikumi pirms Komisijas priekšlikuma izstrādes (balsošana)
  6.10.Nodokļu nolēmumi un citi rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi (TAXE 2) (balsošana)
  6.11.Struktūrfondu un pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" sinerģija (balsošana)
  6.12.Komisijas 2017. gada darba programmas gatavošana (balsošana)
  6.13.Japānas lēmums 2015.–2016. gada sezonā atsākt vaļu medības (balsošana)
  6.14.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 105. panta 4. punktu — ES garantijas piešķiršana Eiropas Investīciju bankai attiecībā uz zaudējumiem no ieguldījumu projektiem Baltkrievijā (balsošana)
  6.15.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 105. panta 4. punktu — minimuma prasības noteikšana pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (balsošana)
 7.Balsojumu skaidrojumi
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 10.Globāla Eiropas Savienības ārpolitikas un drošības politikas stratēģija (debates)
 11.Oficiāla sveikšana
 12.Globāla Eiropas Savienības ārpolitikas un drošības politikas stratēģija (debašu turpinājums)
 13.Jaunas ar Tuvo Austrumu miera procesu saistītas iniciatīvas (debates)
 14.Jauna ES stratēģija attiecībā uz Ķīnu (debates)
 15.Ikgadējais ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē 2015. gadā (debates)
 16.ANO Ģenerālās asamblejas 71. sesija (debates)
 17.Trauksmes cēlēju aizsardzība (debates)
 18.Bāzeles komitejas veiktā standartizētās pieejas attiecībā uz kredītrisku pārskatīšana (debates)
 19.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — atļautās veselīguma norādes uz pārtikas produktiem (debates)
 20.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 21.Dokumentu iesniegšana
 22.Apropriāciju pārvietojumi
 23.Nākamās sēdes darba kārtība
 24.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.15.


2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 135. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Personu ar albīnismu stāvoklis Āfrikā, it īpaši Malāvijā (2016/2807(RSP))

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Arne Gericke, Monica Macovei, Notis Marias, Valdemar Tomaševski un Ruža Tomašić ECR grupas vārdā – par albīnu stāvokli Āfrikā, it īpaši Malāvijā (B8-0897/2016);

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Davor Škrlec, Igor Šoltes un Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā – par albīnu stāvokli Āfrikā, it īpaši Malāvijā (B8-0898/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā – par albīnu stāvokli Āfrikā, it īpaši Malāvijā (B8-0899/2016);

—   Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Ramón Luis Valcárcel Siso, Mariya Gabriel un Francisco José Millán Mon PPE grupas vārdā – par albīnu stāvokli Āfrikā, it īpaši Malāvijā (B8-0901/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli un Edward Czesak S&D grupas vārdā – par albīnu stāvokli Āfrikā, it īpaši Malāvijā (B8-0904/2016);

—   Hilde Vautmans, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Ivo Vajgl un Angelika Mlinar ALDE grupas vārdā – par albīnu stāvokli Āfrikā, it īpaši Malāvijā (B8-0908/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Marina Albiol Guzmán, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli un Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā – par albīnu stāvokli Āfrikā, it īpaši Malāvijā (B8-0911/2016).

II.   Bahreina (2016/2808(RSP))

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Arne Gericke, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski un Ruža Tomašić ECR grupas vārdā – par Bahreinu (B8-0900/2016);

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Bodil Valero, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes un Maria Heubuch Verts/ALE grupas vārdā – par Bahreinu (B8-0902/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā – par Bahreinu (B8-0903/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Claude Rolin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Ramón Luis Valcárcel Siso un Francisco José Millán Mon PPE grupas vārdā – par Bahreinu (B8-0905/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato un Damiano Zoffoli S&D grupas vārdā – par Bahreinu (B8-0906/2016);

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Austrevicius Petras, De Sarnez Marielle, Deprez Gérard, Dlabajova Martina, Faria José Inacio, Gimenez Barbat Teresa, Griesbeck Nathalie, Guoga Antanas, Harkin Marian, Jakovcic Ivan, Jezek Petr, Michel Louis, Paet Urmas, Pagazaurtundua Ruiz Maite, Punset Carolina, Rochefort Robert, Selimovic Jasenko, Takkula Hannu, Telicka Pavel, Tremosa I Balcells Ramon, Van Baalen Johannes Cornelis, Vautmans Hilde un Vayrynen Paavo ALDE grupas vārdā – par Bahreinu (B8-0907/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Martina Michels un Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL grupas vārdā – par Bahreinu (B8-0909/2016).

III.   Mjanma, it īpaši rohingu stāvoklis (2016/2809(RSP))

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Monica Macovei, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski un Ruža Tomašić ECR grupas vārdā – par Mjanmu, it īpaši rohingu stāvokli (B8-0910/2016);

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes un Maria Heubuch Verts/ALE grupas vārdā – par Mjanmu, it īpaši rohingu stāvokli (B8-0912/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā – par Mjanmu, it īpaši rohingu stāvokli (B8-0913/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan un Ramón Luis Valcárcel Siso PPE grupas vārdā – par Mjanmu, it īpaši rohingu stāvokli (B8-0914/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato un Damiano Zoffoli S&D grupas vārdā – par Mjanmu, it īpaši rohingu stāvokli (B8-0915/2016);

—   Urmas Paet, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen un Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā – par Mjanmu un rohingu tautas diskrimināciju (B8-0916/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Takis Hadjigeorgiou un Josu Juaristi Abaunz GUE/NGL grupas vārdā – par Mjanmu — rohingu stāvokli (B8-0917/2016).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 162. pantu.


3. Japānas lēmums 2015.–2016. gada sezonā atsākt vaļu medības (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000058/2016) un kuru uzdeva Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström un Marco Affronte ENVI komitejas vārdā Padomei: Japānas lēmums atsākt vaļu medības 2015.-2016. gada sezonā (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000059/2016) un kuru uzdeva Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström un Marco Affronte ENVI komitejas vārdā Komisijai: Japānas lēmums atsākt vaļu medības 2015.-2016. gada sezonā (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016).

Debates notika 2016. gada 8. jūnijā (8.6.2016. protokola 25. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Sabine Lösing, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga un Anne-Marie Mineur GUE/NGL grupas vārdā — par Japānas lēmumu 2015.–2016. gada sezonā atsākt vaļu medības (2016/2600(RSP)) (B8-0853/2016);

—   Renate Sommer PPE grupas vārdā, Renata Briano S&D grupas vārdā, Julie Girling un Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā, Frédérique Ries ALDE grupas vārdā — par Japānas lēmumu 2015.–2016. gada sezonā atsākt vaļu medības (2016/2600(RSP)) (B8-0855/2016);

—   Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rolandas Paksas un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā — par Japānas lēmumu 2015.–2016. gada sezonā atsākt vaļu medības (2016/2600(RSP)) (B8-0862/2016);

—   Linnéa Engström, Benedek Jávor un Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā — par Japānas lēmumu 2015.–2016. gada sezonā atsākt vaļu medības (2016/2600(RSP)) (B8-0862/2016).

Balsojums: 6.7.2016. protokola 6.13. punkts.


4. Slovākijas prezidentūras darba programma (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Slovākijas prezidentūras darba programma (2016/2710(RSP)).

Róbert Fico (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Ashley Fox ECR grupas vārdā, Pavel Telička ALDE grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Petr Mach EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gilles Lebreton, un Nicolas Bay ENF grupas vārdā.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Tomáš Zdechovský uzdodot zilās kartītes jautājumu Nicolas Bay kas uz to atbildēja, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Françoise Grossetête, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Enrique Guerrero Salom, Richard Sulík, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Gérard Deprez, Dimitrios Papadimoulis, Fabio Massimo Castaldo, Jean-François Jalkh, Krisztina Morvai, Pilar del Castillo Vera, Vladimír Maňka, Anna Elżbieta Fotyga, Fredrick Federley, Mario Borghezio, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, László Tőkés, Patrizia Toia, Branislav Škripek, Paulo Rangel, Pavel Poc, Ulrike Trebesius, Anna Záborská, Sergei Stanishev, Dubravka Šuica, Monika Flašíková Beňová, Krišjānis Kariņš, Ana Gomes, Franck Proust, Marlene Mizzi un Neena Gill.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Olga Sehnalová un Eduard Kukan.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias, Ivan Jakovčić un Jiří Maštálka.

SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Grapini, Miroslav Mikolášik, Mark Demesmaeker un Juan Fernando López Aguilar.

Uzstājās Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) un Róbert Fico.

Debates tika slēgtas.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks


5. Komisijas 2017. gada darba programmas gatavošana (debates)

Komisijas paziņojums: Komisijas 2017. gada darba programmas gatavošana (2016/2773(RSP)).

Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās József Szájer PPE grupas vārdā, Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, Vicky Ford ECR grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, João Pimenta Lopes GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, David Borrelli EFDD grupas vārdā, Florian Philippot ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Eleni Theocharous, Marielle de Sarnez, Martina Michels, Yannick Jadot, Beatrix von Storch, Zoltán Balczó, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Dimitrios Papadimoulis, Max Andersson, Tunne Kelam, Tanja Fajon, Tania González Peñas, Eduard Kukan, Jutta Steinruck, Nikolaos Chountis, Georgios Kyrtsos, Patrizia Toia, Krišjānis Kariņš, Alojz Peterle un Silvia Costa.

Uzstājās Frans Timmermans.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā – par Eiropas Parlamenta prioritātēm attiecībā uz Komisijas 2017. gada darba programmu (2016/2773(RSP)) (B8-0885/2016);

—   João Pimenta Lopes, Tania González Peñas, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat, Fabio De Masi, Stefan Eck, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez un Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdā – par Komisijas 2017. gada darba programmas gatavošanu (2016/2773(RSP)) (B8-0886/2016);

—   József Szájer PPE grupas vārdā – par Komisijas 2017. gada darba programmu (2016/2773(RSP)) (B8-0892/2016);

—   Enrique Guerrero Salom un Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā – par stratēģiskajām prioritātēm attiecībā uz Komisijas 2017. gada darba programmu (2016/2773(RSP)) (B8-0893/2016);

—   Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā – par stratēģiskajām prioritātēm attiecībā uz Komisijas 2017. gada darba programmu (2016/2773(RSP)) (B8-0894/2016);

—   David Borrelli EFDD grupas vārdā – par Eiropas Parlamenta prioritātēm attiecībā uz Komisijas 2017. gada darba programmu (2016/2773(RSP)) (B8-0895/2016);

—   Vicky Ford ECR grupas vārdāpar Komisijas 2017. gada darba programmu (2016/2773(RSP)) (B8-0896/2016).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 6.7.2016. protokola 6.12. punkts.


SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

6. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.

Uzstājās William (The Earl of) Dartmouth.


6.1. Azerbaidžānas līdzdalība Savienības programmās *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par Protokola noslēgšanu Partnerības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Azerbaidžānas Republiku, no otras puses, par Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Azerbaidžānas Republiku par vispārējiem principiem Azerbaidžānas Republikas līdzdalībai Savienības programmās [05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referente: Norica Nicolai (A8-0210/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0301).

Parlaments deva piekrišanu protokola noslēgšanai.


6.2. Budžeta grozījuma Nr. 2/2016 projekts — 2015. finanšu gada pārpalikums (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2016. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2/2016 projektu — 2015. finanšu gada pārpalikuma ieskaitīšana [09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0302).


6.3. Vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas drošība visā Savienībā ***II (balsošana)

Ieteikuma projekts otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas sistēmu drošību visā Savienībā [05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Andreas Schwab (A8-0211/2016).

(Padomes nostājas noraidīšanai vajadzīgs kvalificēts vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA(2016)0303).


6.4. Energoefektivitātes marķējums ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido energoefektivitātes marķējuma satvaru un atceļ Direktīvu 2010/30/ES [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Dario Tamburrano (A8-0213/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2016)0304).

Dario Tamburrano (referents) saskaņā ar Reglamenta 61. panta 2. punktu ierosināja atlikt balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu, lai, pamatojoties uz pieņemto mandātu, uzreiz pārietu pie iestāžu sarunām.

Parlaments priekšlikumu apstiprināja. Līdz ar to jautājums ir nodots atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.


6.5. Eiropas robežu un krasta apsardze ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas robežu un krasta apsardzi un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2007/2004, Regulu (EK) Nr. 863/2007 un Lēmumu 2005/267/EK [COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Artis Pabriks (A8-0200/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2016)0305).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2016)0305).


6.6. Eiropas Jūras drošības aģentūra ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu [COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Michael Cramer (A8-0215/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2016)0306).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2016)0306).


6.7. Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūra ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 768/2005, ar ko izveido Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūru [COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Alain Cadec (A8-0068/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2016)0307).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2016)0307).


6.8. OLAF Uzraudzības komitejas sekretariāts ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 attiecībā uz Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) Uzraudzības komitejas sekretariātu [COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2016)0308).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2016)0308).


6.9. Gatavošanās DFS 2014.–2020. gadam pārskatīšanai pēc vēlēšanām — Parlamenta ieteikumi pirms Komisijas priekšlikuma izstrādes (balsošana)

Ziņojums par gatavošanos DFS 2014.–2020. gadam pārskatīšanai pēc vēlēšanām — Parlamenta ieteikumi pirms Komisijas priekšlikuma izstrādes [2015/2353(INI)] - Budžeta komiteja. Referenti: Jan Olbrycht un Isabelle Thomas (A8-0224/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0309).

Uzstāšanās

Gabriele Zimmer ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 43. Ierosinātais mutiskais grozījums tika pieņemts.

Uzstājās Isabelle Thomas (referente), paužot atbalstu šim mutiskajam grozījumam.


6.10. Nodokļu nolēmumi un citi rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi (TAXE 2) (balsošana)

Ziņojums par nodokļu nolēmumiem un citiem rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgiem pasākumiem [2016/2038(INI)] - Īpašā komiteja nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos (TAXE 2). Referenti: Jeppe Kofod un Michael Theurer (A8-0223/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0310).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Michael Theurer (referents).


6.11. Struktūrfondu un pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" sinerģija (balsošana)

Komisijas paziņojums: Struktūrfondu un pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" sinerģija (2016/2695(RSP)).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016 un B8-0861/2016.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0851/2016

(aizstāj B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016 un B8-0860/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Christian Ehler un Lambert van Nistelrooij PPE grupas vārdā

—   Constanze Krehl, Soledad Cabezón Ruiz un Derek Vaughan S&D grupas vārdā;

—   Evžen Tošenovský, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Raffaele Fitto un Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā;

—   Matthijs van Miltenburg, Lieve Wierinck, Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić un Fredrick Federley ALDE grupas vārdā;

—   Bronis Ropė, Davor Škrlec un Ernest Maragall Verts/ALE grupas vārdā;

—   Rosa D’Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi, Marco Zullo un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā;

—   Barbara Kappel.

Pieņemts (P8_TA(2016)0311).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0861/2016 vairs nav spēkā.)


6.12. Komisijas 2017. gada darba programmas gatavošana (balsošana)

Komisijas paziņojums: Komisijas 2017. gada darba programmas gatavošana (2016/2773(RSP)).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016 un B8-0896/2016.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0885/2016

(aizstāj B8-0885/2016, B8-0892/2016 un B8-0893/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   József Szájer PPE grupas vārdā;

—   Enrique Guerrero Salom un Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā;

—   Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0312).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0886/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016 un B8-0896/2016 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Uzstājās James Nicholson, komentējot grozījumu Nr. 38 teksta angļu valodas versijā.


6.13. Japānas lēmums 2015.–2016. gada sezonā atsākt vaļu medības (balsošana)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000058/2016) un kuru uzdeva Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström un Marco Affronte ENVI komitejas vārdā Padomei: Japānas lēmums atsākt vaļu medības 2015.-2016. gada sezonā (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000059/2016) un kuru uzdeva Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström un Marco Affronte ENVI komitejas vārdā Komisijai: Japānas lēmums atsākt vaļu medības 2015.-2016. gada sezonā (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016).

Debates notika 2016. gada 8. jūnijā (8.6.2016. protokola 25. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem paziņoja 2016. gada 6. jūlijā (6.7.2016. protokola 5. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016 un B8-0863/2016.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0853/2016

(aizstāj B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016 un B8-0863/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Renate Sommer PPE grupas vārdā;

—   Renata Briano un Doru-Claudian Frunzulică S&D grupas vārdā;

—   Julie Girling ECR grupas vārdā;

—   Frédérique Ries ALDE grupas vārdā;

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Malin Björk, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey un Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL grupas vārdā;

—   Linnéa Engström, Benedek Jávor un Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā;

—   Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0313).


6.14. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 105. panta 4. punktu — ES garantijas piešķiršana Eiropas Investīciju bankai attiecībā uz zaudējumiem no ieguldījumu projektiem Baltkrievijā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 105. panta 4. punktu iesniedza Marco Zanni un Marco Valli EFDD grupas vārdā – par Komisijas 2016. gada 15. aprīļa deleģēto lēmumu, ar ko attiecībā uz Baltkrieviju groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam Nr. 466/2014/ES, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības (C(2016)02164 - 2016/2669(DEA)) (B8-0869/2016).

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 105. panta 4. punktu iesniedza Anna Elżbieta Fotyga un Charles Tannock ECR grupas vārdā, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Jean Arthuis un Pavel Telička ALDE grupas vārdā, Heidi Hautala, Indrek Tarand un Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdāpar Komisijas 2016. gada 15. aprīļa deleģēto lēmumu, ar ko attiecībā uz Baltkrieviju groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam Nr. 466/2014/ES, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības (C(2016)2164 - 2016/2669(DEA)) (B8-0870/2016).

(Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšanai vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0869/2016

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0870/2016

Noraidīts.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Petras Auštrevičius.


6.15. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 105. panta 4. punktu — minimuma prasības noteikšana pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 105. panta 4. punktu iesniedza Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdāpar Komisijas 2016. gada 23. maija deleģēto regulu, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, definējot kritērijus metodikai, ar kuru nosaka minimuma prasību pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (C(2016)2976 - 2016/2743(DEA)) (B8-0868/2016).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

(Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšanai vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts)

Noraidīts.


7. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Andreas Schwab ieteikums otrajam lasījumam - A8-0211/2016
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Peter Jahr

Dario Tamburrano ziņojums - A8-0213/2016
Monica Macovei, Xabier Benito Ziluaga, Peter Jahr, Seán Kelly

Arta Pabrika ziņojums - A8-0200/2016
Miguel Urbán Crespo, Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Stanislav Polčák, Filiz Hyusmenova, Peter Jahr

Alain Cadec ziņojums - A8-0068/2016
Krisztina Morvai

Ingeborg Gräßle ziņojums - A8-0188/2016
Krisztina Morvai, Peter Jahr

Jan Olbrycht un Isabelle Thomas ziņojums - A8-0224/2016
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Diane Dodds, Peter Jahr

Jeppe Kofod un Michael Theurer ziņojums - A8-0223/2016
Monica Macovei, Thomas Mann, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Janusz Korwin-Mikke

Struktūrfondu un pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" sinerģija - (2016/2695(RSP)) - RC-B8-0851/2016
Ángela Vallina, Krisztina Morvai

Komisijas 2017. gada darba programmas gatavošana - (2016/2773(RSP)) - RC-B8-0885/2016
Krisztina Morvai, Marc Tarabella, Momchil Nekov

Japānas lēmums 2015.–2016. gada sezonā atsākt vaļu medības - (2016/2600(RSP)) - RC-B8-0853/2016
Jiří Pospíšil.


8. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.30 un atsākta plkst. 15.05.)

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

9. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


10. Globāla Eiropas Savienības ārpolitikas un drošības politikas stratēģija (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Globāla Eiropas Savienības ārpolitikas un drošības politikas stratēģija (2016/2813(RSP)).

Uzstājās Arnaud Danjean par debašu organizēšanu.

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Sandra Kalniete PPE grupas vārdā, Knut Fleckenstein S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Sabine Lösing GUE/NGL grupas vārdā, Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Elmar Brok, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Tibor Szanyi un Andi Cristea, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Alexander Graf Lambsdorff, Javier Couso Permuy, Tamás Meszerics, Eleftherios Synadinos, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Janusz Korwin-Mikke, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Zdzisław Krasnodębski, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bruno Gollnisch, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, Enrique Guerrero Salom, Angel Dzhambazki, Petras Auštrevičius, Krisztina Morvai, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Francisco José Millán Mon un Pier Antonio Panzeri.

SĒDI VADA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski, Linda McAvan, Georgios Kyrtsos, Kati Piri un Jaromír Štětina, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Eduard Kukan, Eugen Freund, Ruža Tomašić, Csaba Sógor, Afzal Khan un Notis Marias.

(Debašu turpinājums: 6.7.2016. protokola 12. punkts)


11. Oficiāla sveikšana

Sēdes vadītājs Parlamenta vārdā sveica Azerbaidžānas cilvēktiesību aizstāvi un A. Saharova 2014. gada balvas kandidāti Leyla Yunus, viņas vīru Arif un meitu Dinara, kas bija ieņēmuši vietas oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.


12. Globāla Eiropas Savienības ārpolitikas un drošības politikas stratēģija (debašu turpinājums)

(Debašu sākums: 6.7.2016. protokola 10. punkts)

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve).

Debates tika slēgtas.


13. Jaunas ar Tuvo Austrumu miera procesu saistītas iniciatīvas (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Jaunas ar Tuvo Austrumu miera procesu saistītas iniciatīvas (2016/2818(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Mariya Gabriel PPE grupas vārdā, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Margrete Auken, Ángela Vallina GUE/NGL grupas vārdā, Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Afzal Khan, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Elmar Brok, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Beatriz Becerra Basterrechea, Sofia Sakorafa, Rosa D'Amato, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Arne Gericke, Ivo Vajgl, Martina Michels, Ana Gomes, Eleni Theocharous, Javier Nart, Neoklis Sylikiotis, Gilles Pargneaux, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Julie Ward, Notis Marias un Richard Howitt.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Mirosław Piotrowski.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Javi López, Javier Couso Permuy, Igor Šoltes un Georgios Epitideios.

Uzstājās Federica Mogherini.

Debates tika slēgtas.


14. Jauna ES stratēģija attiecībā uz Ķīnu (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Jauna ES stratēģija attiecībā uz Ķīnu (2016/2803(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Frank Engel PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini,Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Bas Belder ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Reinhard Bütikofer, Gerard Batten, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Francisco José Millán Mon, Jo Leinen, Charles Tannock, Tunne Kelam, Alessia Maria Mosca, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Bernd Lange un Evžen Tošenovský.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić un Viorica Dăncilă.

Uzstājās Federica Mogherini.

Debates tika slēgtas.


15. Ikgadējais ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē 2015. gadā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Ikgadējais ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē 2015. gadā (2016/2796(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Andrzej Grzyb PPE grupas vārdā, Elena Valenciano S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Petras Auštrevičius ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā.

SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, kas sniedza personisku paziņojumu, reaģējot uz Cristian Dan Preda teikto, Cristian Dan Preda attiecībā uz Marie-Christine Vergiat teikto, Pier Antonio Panzeri, Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, Ulrike Lunacek, James Carver, Lampros Fountoulis, Andrey Kovatchev, Ana Gomes, Josep-Maria Terricabras, Beatrix von Storch, György Hölvényi, Andi Cristea, Jiří Pospíšil, Bogusław Liberadzki, Richard Howitt un Francisco Assis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sergio Gaetano Cofferati, Notis Marias, Ivan Jakovčić un Angel Dzhambazki.

Uzstājās Federica Mogherini.

Debates tika slēgtas.


16. ANO Ģenerālās asamblejas 71. sesija (debates)

Ziņojums ar priekšlikumu Eiropas Parlamenta ieteikumam Padomei par Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 71. sesiju [2016/2020(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016).

Andrey Kovatchev iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve).

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Soraya Post S&D grupas vārdā, Kazimierz Michał Ujazdowski ECR grupas vārdā, Ilhan Kyuchyuk ALDE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, James Carver EFDD grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Cristian Dan Preda, Francisco José Millán Mon, Eugen Freund un Notis Marias.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivan Jakovčić.

Uzstājās Federica Mogherini un Andrey Kovatchev.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 7.7.2016. protokola 9.4. punkts.


17. Trauksmes cēlēju aizsardzība (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Trauksmes cēlēju aizsardzība (2016/2806(RSP)).

Ivan Korčok (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Jyrki Katainen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Julia Pitera PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Evelyn Regner S&D grupas vārdā, Monica Macovei ECR grupas vārdā, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE grupas vārdā, Fabio De Masi GUE/NGL grupas vārdā, Pascal Durand Verts/ALE grupas vārdā, Laura Ferrara EFDD grupas vārdā, Constance Le Grip, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Miguel Urbán Crespo, Julia Reda, Marco Valli, Marita Ulvskog, Sven Giegold, Virginie Rozière, Benedek Jávor, Jeppe Kofod, Dietmar Köster un Inés Ayala Sender.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias, Ivan Jakovčić un Georgios Epitideios.

Uzstājās Jyrki Katainen un Ivan Korčok.

Debates tika slēgtas.


18. Bāzeles komitejas veiktā standartizētās pieejas attiecībā uz kredītrisku pārskatīšana (debates)

Komisijas paziņojums: Bāzeles komitejas veiktā standartizētās pieejas attiecībā uz kredītrisku pārskatīšana (2016/2804(RSP)).

Jyrki Katainen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Markus Ferber PPE grupas vārdā, Roberto Gualtieri S&D grupas vārdā, Paloma López Bermejo GUE/NGL grupas vārdā, Antonio Tajani, Jonás Fernández, Othmar Karas, Bendt Bendtsen un Massimiliano Salini.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias un Ivan Jakovčić.

Uzstājās Jyrki Katainen.

Debates tika slēgtas.


19. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — atļautās veselīguma norādes uz pārtikas produktiem (debates)

Rezolūcijas priekšlikums, kas iesniegts saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu un 4. punkta c) apakšpunktu – par projektu Komisijas regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 432/2012, ar ko izveido sarakstu ar atļautajām veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību (D44599/02 - 2016/2708(RPS)) (B8-0842/2016).

Christel Schaldemose (referente) iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumu.

Uzstājās Jyrki Katainen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Renate Sommer PPE grupas vārdā, Biljana Borzan S&D grupas vārdā, José Inácio Faria ALDE grupas vārdā, Lynn Boylan GUE/NGL grupas vārdā, Marijana Petir un Damiano Zoffoli.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias un Ivan Jakovčić.

Uzstājās Jyrki Katainen.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 7.7.2016. protokola 9.6. punkts.


20. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par tīrvērtes piekļuvi tirdzniecības vietām un centrālajiem darījumu partneriem (C(2016)03807 – 2016/2801(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 24. jūniju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz regulatīviem tehniskajiem standartiem par attiecīgu datu, kuri saistīti ar finanšu instrumentu rīkojumiem, saglabāšanu (C(2016)03821 – 2016/2802(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 24. jūniju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar kuriem precizē informāciju, kas ieguldījumu brokeru sabiedrībām, tirgus operatoriem un kredītiestādēm ir jāpaziņo (C(2016)03917 – 2016/2810(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 29. jūniju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar kuriem precizē pienākumu veikt tīrvērti darījumiem ar regulētos tirgos tirgotiem atvasinātajiem instrumentiem un termiņus, kādos darījumus pieņem tīrvērtei (C(2016)03944 – 2016/2812(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 29. jūniju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 273/2004 un Padomes Regulu (EK) Nr. 111/2005 groza attiecībā uz konkrētu narkotisko vielu prekursoru iekļaušanu klasificēto vielu sarakstā (C(2016)03946 – 2016/2811(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 29. jūniju.

Nodots atbildīgajai komitejai: LIBE.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 223/2014 attiecībā uz nosacījumiem un procedūrām, kas jāpiemēro, lai noteiktu, vai dalībvalstīm ir jāatlīdzina neatgūstamās summas attiecībā uz Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām (C(2016)03966 – 2016/2817(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 30. jūniju.

Nodots atbildīgajai komitejai: EMPL.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem, nosakot regulatīvos tehniskos standartus attiecībā uz pamatinformācijas dokumentu noformējumu, saturu, pārskatīšanu un pārstrādāšanu un šādu dokumentu iesniegšanas prasību izpildes nosacījumiem (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 30. jūniju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

Deleģēto aktu projekti, kuriem pēc kompetentās komitejas pieprasījuma termiņš mainīts no 1 mēneša uz 3 mēnešiem

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par atļauju izsniegšanu, organizatoriskām prasībām un darījumu publicēšanu attiecībā uz datu ziņošanas pakalpojumu sniedzējiem (C(2016)03201 – 2016/2766(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši no saņemšanas datuma, t. i., 2016. gada 2. jūnija, pamatojoties uz kompetentās komitejas pieprasījumu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par specifikāciju attiecībā uz pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības datu piedāvājumu un līmeni, kādā dati sniegti neapkopotā veidā, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 (C(2016)03206 – 2016/2767(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši no saņemšanas datuma, t. i., 2016. gada 2. jūnija, pamatojoties uz kompetentās komitejas pieprasījumu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par piekļuvi attiecībā uz etaloniem papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem (C(2016)03203 – 2016/2765(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši no saņemšanas datuma, t. i., 2016. gada 2. jūnija, pamatojoties uz kompetentās komitejas pieprasījumu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par prasībām nodrošināt taisnīgus un nediskriminējošus līdzāsatrašanās pakalpojumus un maksas struktūras papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem (C(2016)03266 – 2016/2775(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši no saņemšanas datuma, t. i., 2016. gada 6. jūnija, pamatojoties uz kompetentās komitejas pieprasījumu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par apjoma ierobežošanas mehānismu un informācijas sniegšanu pārredzamības un citu aprēķinu nolūkā (C(2016)02711 – 2016/2785(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši no saņemšanas datuma, t. i., 2016. gada 13. jūnija, pamatojoties uz kompetentās komitejas pieprasījumu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par atvasināto instrumentu līgumu tiešu, būtisku un paredzamu ietekmi Savienībā un attiecībā uz to, kā novērst izvairīšanos no noteikumiem un pienākumiem (C(2016)03544 – 2016/2786(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši no saņemšanas datuma, t. i., 2016. gada 13. jūnija, pamatojoties uz kompetentās komitejas pieprasījumu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē prasības par tirgus veidošanas līgumiem un shēmām (C(2016)03523 – 2016/2784(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši no saņemšanas datuma, t. i., 2016. gada 13. jūnija, pamatojoties uz kompetentās komitejas pieprasījumu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

Deleģēto aktu projekti, attiecībā uz kuriem Padome prasījusi pagarināt termiņu par 1 mēnesi, tam ietilpstot 3 mēnešu termiņā iebildumu izteikšanai

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par uzņēmumu pulksteņu precizitātes līmeni (C(2016)03316 – 2016/2776(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši no saņemšanas datuma, t. i., 2016. gada 7. jūnija, pamatojoties uz kompetentās komitejas pieprasījumu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem saistībā ar darījumu izpildes kvalitātes datiem, kas jāpublicē izpildes vietām (C(2016)03333 – 2016/2779(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši no saņemšanas datuma, t. i., 2016. gada 8. jūnija, pamatojoties uz kompetentās komitejas pieprasījumu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuri attiecas uz ieguldījumu brokeru sabiedrību veikto ikgadējo informācijas publicēšanu par izpildes vietu identitāti un izpildes kvalitāti (C(2016)03337 – 2016/2778(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši no saņemšanas datuma, t. i., 2016. gada 8. jūnija, pamatojoties uz kompetentās komitejas pieprasījumu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.


21. Dokumentu iesniegšana

Padome un Komisija bija iesniegušas turpmāk minētos dokumentus.

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 12/2016, III iedaļa — Komisija (N8-0045/2016 - C8-0240/2016 – 2016/2116(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 13/2016, III iedaļa — Komisija (N8-0046/2016 - C8-0241/2016 – 2016/2117(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 15/2016, III iedaļa — Komisija (N8-0047/2016 - C8-0254/2016 – 2016/2122(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 16/2016, III iedaļa — Komisija (N8-0048/2016 - C8-0255/2016 – 2016/2123(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 17/2016, III iedaļa — Komisija (N8-0049/2016 - C8-0256/2016 – 2016/2124(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 18/2016, III iedaļa — Komisija (N8-0050/2016 - C8-0257/2016 – 2016/2125(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 19/2016, III iedaļa — Komisija (N8-0051/2016 - C8-0258/2016 – 2016/2126(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 14/2016, III iedaļa — Komisija (N8-0052/2016 - C8-0259/2016 – 2016/2127(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 3/2016 — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (N8-0053/2016 - C8-0261/2016 – 2016/2128(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 4/2016 — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (N8-0054/2016 - C8-0262/2016 – 2016/2129(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 20/2016, III iedaļa — Komisija (N8-0055/2016 - C8-0263/2016 – 2016/2130(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG


22. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret Eiropas Ārējās darbības dienesta apropriāciju pārvietojumu INF 1/2016.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret Eiropas Revīzijas palātas apropriāciju pārvietojumiem V/AB-03/C/16, V/AB-04/T/16, V/AB-05/A/16 un V/AB-06/T/16.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 3. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Komisijas apropriāciju pārvietojumus DEC 08/2016, DEC 09/2016, DEC 10/2016 un DEC 11/2016.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par to, ka ir apstiprinājusi apropriāciju pārvietojumus DEC 08/2016 un DEC 10/2016, III iedaļa — Komisija.


23. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 585.204/OJJE).


24. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.50.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Lope Fontagné, Maeijer, Marusik

Juridisks paziņojums - Privātuma politika