Indeks 
Protokół
PDF 308kWORD 260k
Środa, 6 lipca 2016 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Decyzja Japonii w sprawie wznowienia połowów wielorybów w sezonie 2015–2016 (złożone projekty rezolucji)
 4.Program działań słowackiej prezydencji (debata)
 5.Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2017 (debata)
 6.Głosowanie
  
6.1.Udział Azerbejdżanu w programach unijnych *** (głosowanie)
  
6.2.Projekt budżetu korygującego nr 2: nadwyżka z roku budżetowego 2015 (głosowanie)
  
6.3.Wspólny wysoki poziom bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie Unii ***II (głosowanie)
  
6.4.Etykietowanie efektywności energetycznej ***I (głosowanie)
  
6.5.Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna ***I (głosowanie)
  
6.6.Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego ***I (głosowanie)
  
6.7.Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa ***I (głosowanie)
  
6.8.Sekretariat Komitetu Nadzoru OLAF ***I (głosowanie)
  
6.9.Przygotowania powyborczej rewizji WRF na lata 2014–2020: wkład Parlamentu przed wnioskiem Komisji (głosowanie)
  
6.10.Interpretacja prawa podatkowego i inne środki o podobnym charakterze lub skutkach (TAXE 2) (głosowanie)
  
6.11.Synergia między funduszami strukturalnymi a programem „Horyzont 2020” (głosowanie)
  
6.12.Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2017 (głosowanie)
  
6.13.Decyzja Japonii w sprawie wznowienia połowów wielorybów w sezonie 2015–2016 (głosowanie)
  
6.14.Sprzeciw na mocy art. 105 ust.4: udzielenie gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat w odniesieniu do Białorusi (głosowanie)
  
6.15.Sprzeciw na mocy art. 105 ust. 4: ustalanie wysokości minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Globalna strategia na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej (debata)
 11.Oficjalne powitanie
 12.Globalna strategia na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej (ciąg dalszy debaty)
 13.Nowe inicjatywy związane z procesem pokojowym na Bliskim Wschodzie (debata)
 14.Nowa strategia UE dotycząca Chin (debata)
 15.Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2015 (debata)
 16.71. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (debata)
 17.Ochrona osób zgłaszających zachowania nieetyczne (debata)
 18.Przegląd metody standardowej oceny ryzyka kredytowego proponowany przez Komitet Bazylejski (debata)
 19.Sprzeciw na mocy art. 106: dopuszczone oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności (debata)
 20.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 21.Składanie dokumentów
 22.Przesunięcie środków
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.15.


2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przedstawili wnioski o przeprowadzenie debaty – złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Sytuacja osób cierpiących na albinizm w Afryce, zwłaszcza w Malawi (2016/2807(RSP))

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Arne Gericke, Monica Macovei, Notis Marias, Valdemar Tomaševski i Ruža Tomašić, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji albinosów w Afryce, zwłaszcza w Malawi (B8-0897/2016);

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Davor Škrlec, Igor Šoltes i Bronis Ropė, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie sytuacji osób cierpiących na albinizm w Afryce, zwłaszcza w Malawi (B8-0898/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji albinosów w Afryce, zwłaszcza w Malawi (B8-0899/2016);

—   Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Ramón Luis Valcárcel Siso, Mariya Gabriel i Francisco José Millán Mon, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie sytuacji albinosów w Afryce, zwłaszcza w Malawi (B8-0901/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli i Edward Czesak, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji albinosów w Afryce, zwłaszcza w Malawi (B8-0904/2016);

—   Hilde Vautmans, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Ivo Vajgl i Angelika Mlinar, w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji albinosów w Afryce, zwłaszcza w Malawi (B8-0908/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Marina Albiol Guzmán, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli i Younous Omarjee, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji albinosów w Afryce, zwłaszcza w Malawi (B8-0911/2016).

II.   Bahrajn (2016/2808(RSP))

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Arne Gericke, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski i Ruža Tomašić, w imieniu grupy ECR, w sprawie Bahrajnu (B8-0900/2016);

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Bodil Valero, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes i Maria Heubuch, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie Bahrajnu (B8-0902/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Isabella Adinolfi, w imieniu grupy EFDD, w sprawie Bahrajnu (B8-0903/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Claude Rolin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Ramón Luis Valcárcel Siso i Francisco José Millán Mon, w imieniu grupy PPE, w sprawie Bahrajnu (B8-0905/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato i Damiano Zoffoli, w imieniu grupy S&D, w sprawie Bahrajnu (B8-0906/2016);

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Austrevicius Petras, De Sarnez Marielle, Deprez Gérard, Dlabajova Martina, Faria José Inacio, Gimenez Barbat Teresa, Griesbeck Nathalie, Guoga Antanas, Harkin Marian, Jakovcic Ivan, Jezek Petr, Michel Louis, Paet Urmas, Pagazaurtundua Ruiz Maite, Punset Carolina, Rochefort Robert, Selimovic Jasenko, Takkula Hannu, Telicka Pavel, Tremosa I Balcells Ramon, Van Baalen Johannes Cornelis, Vautmans Hilde i Vayrynen Paavo, w imieniu grupy ALDE, w sprawie Bahrajnu (B8-0907/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Martina Michels i Takis Hadjigeorgiou, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Bahrajnu (B8-0909/2016).

III.   Mjanma/ Birma, w szczególności sytuacja Rohindżów (2016/2809(RSP))

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Monica Macovei, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski i Ruža Tomašić, w imieniu grupy ECR, w sprawie Mjanmy/ Birmy, w szczególności sytuacji Rohindżów (B8-0910/2016);

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes i Maria Heubuch, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Mjanmy/ Birmy, w szczególności sytuacji Rohindżów (B8-0912/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD, w sprawie Mjanmy/ Birmy, w szczególności sytuacji Rohindżów (B8-0913/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan i Ramón Luis Valcárcel Siso, w imieniu grupy PPE, w sprawie Mjanmy/ Birmy, w szczególności sytuacji Rohindżów (B8-0914/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato i Damiano Zoffoli, w imieniu grupy S&D, w sprawie Mjanmy/ Birmy, w szczególności sytuacji Rohindżów (B8-0915/2016);

—   Urmas Paet, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen i Ivo Vajgl, w imieniu grupy ALDE, w sprawie Mjanmy/ Birmy i dyskryminacji ludu Rohindżów (B8-0916/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Takis Hadjigeorgiou i Josu Juaristi Abaunz, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Mjanmy/ Birmy: sytuacji Rohindżów (B8-0917/2016).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.


3. Decyzja Japonii w sprawie wznowienia połowów wielorybów w sezonie 2015–2016 (złożone projekty rezolucji)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000058/2016), które skierowali Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström i Marco Affronte w imieniu komisji ENVI, do Rady: Decyzja Japonii o wznowieniu polowań na wieloryby w sezonie 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000059/2016), które skierowali Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström i Marco Affronte w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Decyzja Japonii o wznowieniu polowań na wieloryby w sezonie 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Debata odbyła się dnia 8 czerwca 2016 r. (pkt 25 protokołu z dnia 8.6.2016).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Sabine Lösing, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga i Anne-Marie Mineur w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie decyzji Japonii w sprawie wznowienia połowów wielorybów w sezonie 2015–2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0853/2016);

—   Renate Sommer w imieniu grupy PPE, Renata Briano w imieniu grupy S&D, Julie Girling i Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE w sprawie decyzji Japonii w sprawie wznowienia połowów wielorybów w sezonie 2015–2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0855/2016);

—   Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rolandas Paksas i Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD w sprawie decyzji Japonii w sprawie wznowienia połowów wielorybów w sezonie 2015–2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0862/2016);

—   Linnéa Engström, Benedek Jávor i Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie decyzji Japonii w sprawie wznowienia połowów wielorybów w sezonie 2015–2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0862/2016).

Głosowanie: pkt 6.13 protokołu z dnia 6.7.2016.


4. Program działań słowackiej prezydencji (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Program działań słowackiej prezydencji (2016/2710(RSP))

Róbert Fico (urzędujący przewodniczący Rady) i Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Ashley Fox w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Petr Mach w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gillesa Lebretona, i Nicolas Bay w imieniu grupy ENF.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Tomáš Zdechovský, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki, Nicolas Bay, który udzielił odpowiedzi, Diane Dodds niezrzeszona, Françoise Grossetête, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Enrique Guerrero Salom, Richard Sulík, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Gérard Deprez, Dimitrios Papadimoulis, Fabio Massimo Castaldo, Jean-François Jalkh, Krisztina Morvai, Pilar del Castillo Vera, Vladimír Maňka, Anna Elżbieta Fotyga, Fredrick Federley, Mario Borghezio, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari, László Tőkés, Patrizia Toia, Branislav Škripek, Paulo Rangel, Pavel Poc, Ulrike Trebesius, Anna Záborská, Sergei Stanishev, Dubravka Šuica, Monika Flašíková Beňová, Krišjānis Kariņš, Ana Gomes, Franck Proust, Marlene Mizzi i Neena Gill.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Olga Sehnalová i Eduard Kukan.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias, Ivan Jakovčić i Jiří Maštálka.

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Maria Grapini, Miroslav Mikolášik, Mark Demesmaeker i Juan Fernando López Aguilar.

Głos zabrali: Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) i Róbert Fico.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący


5. Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2017 (debata)

Oświadczenie Komisji: Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2017 (2016/2773(RSP))

Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: József Szájer w imieniu grupy PPE, Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, Vicky Ford w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, João Pimenta Lopes w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, David Borrelli w imieniu grupy EFDD, Florian Philippot w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Eleni Theocharous, Marielle de Sarnez, Martina Michels, Yannick Jadot, Beatrix von Storch, Zoltán Balczó, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Dimitrios Papadimoulis, Max Andersson, Tunne Kelam, Tanja Fajon, Tania González Peñas, Eduard Kukan, Jutta Steinruck, Nikolaos Chountis, Georgios Kyrtsos, Patrizia Toia, Krišjānis Kariņš, Alojz Peterle i Silvia Costa.

Głos zabrał Frans Timmermans.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE w sprawie priorytetów Parlamentu w odniesieniu do programu prac Komisji na 2017 r. (2016/2773(RSP)) (B8-0885/2016);

—   João Pimenta Lopes, Tania González Peñas, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat, Fabio De Masi, Stefan Eck, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez i Miguel Urbán Crespo w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie priorytetów Parlamentu w odniesieniu do programu prac Komisji na 2017 r. (2016/2773(RSP)) (B8-0886/2016);

—   József Szájer w imieniu grupy PPE w sprawie programu prac Komisji na rok 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0892/2016);

—   Enrique Guerrero Salom i Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D w sprawie strategicznych priorytetów programu prac Komisji na 2017 r. (2016/2773(RSP)) (B8-0893/2016);

—   Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie strategicznych priorytetów programu prac Komisji na 2017 r. (2016/2773(RSP)) (B8-0894/2016);

—   David Borrelli w imieniu grupy EFDD w sprawie priorytetów Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do programu prac Komisji na rok 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0895/2016);

—   Vicky Ford w imieniu grupy ECR w sprawie programu prac Komisji na rok 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0896/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.12 protokołu z dnia 6.7.2016.


PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

6. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

Głos zabrał William (The Earl of) Dartmouth.


6.1. Udział Azerbejdżanu w programach unijnych *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbejdżanu, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Azerbejdżanu dotyczącej ogólnych zasad udziału Republiki Azerbejdżanu w programach unijnych [05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Norica Nicolai (A8-0210/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0301)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


6.2. Projekt budżetu korygującego nr 2: nadwyżka z roku budżetowego 2015 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 2/2016 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016: Uwzględnienie w budżecie nadwyżki za rok budżetowy 2015 [09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0302)


6.3. Wspólny wysoki poziom bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie Unii ***II (głosowanie)

Projekt zalecenia do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii [05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

(Do odrzucenia stanowiska Rady wymagana jest większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P8_TA(2016)0303)


6.4. Etykietowanie efektywności energetycznej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy etykietowania efektywności energetycznej i uchylającego dyrektywę 2010/30/UE [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2016)0304)

Dario Tamburrano (sprawozdawca) wniósł o odroczenie głosowania nad projektem rezolucji ustawodawczej, zgodnie z art. 61 ust. 2 Regulaminu, w celu bezpośredniego przejścia do negocjacji międzyinstytucjonalnych w oparciu o przyjęty mandat.

Parlament przyjął wniosek. Sprawę uznano zatem za odesłaną do komisji przedmiotowo właściwej w celu ponownego rozpatrzenia.


6.5. Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2007/2004, rozporządzenie (WE) nr 863/2007 i decyzję Rady 2005/267/WE [COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2016)0305)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2016)0305)


6.6. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1406/2002 ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego [COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Michael Cramer (A8-0215/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2016)0306)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2016)0306)


6.7. Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 768/2005 ustanawiające Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa [COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Alain Cadec (A8-0068/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2016)0307)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2016)0307)


6.8. Sekretariat Komitetu Nadzoru OLAF ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013 w odniesieniu do sekretariatu Komitetu Nadzoru Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) [COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2016)0308)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2016)0308)


6.9. Przygotowania powyborczej rewizji WRF na lata 2014–2020: wkład Parlamentu przed wnioskiem Komisji (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie przygotowania powyborczej rewizji WRF na lata 2014–2020: wkład Parlamentu przed wnioskiem Komisji [2015/2353(INI)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Jan Olbrycht i Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0309)

Wystąpienia

Gabriele Zimmer przedstawiła poprawkę ustną do poprawki 43. Poprawka została przyjęta.

Isabelle Thomas (sprawozdawczyni), która poparła poprawkę ustną.


6.10. Interpretacja prawa podatkowego i inne środki o podobnym charakterze lub skutkach (TAXE 2) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie interpretacji prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach [2016/2038(INI)] - Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach (TAXE 2). Współsprawozdawcy: Jeppe Kofod i Michael Theurer (A8-0223/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0310)

Wystąpienia

Michael Theurer (sprawozdawca) przed głosowaniem.


6.11. Synergia między funduszami strukturalnymi a programem „Horyzont 2020” (głosowanie)

Oświadczenie Komisji: Synergia między funduszami strukturalnymi a programem „Horyzont 2020” (2016/2695(RSP))

Projekty rezolucji B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016 i B8-0861/2016

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0851/2016

(zastępujący B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016 i B8-0860/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   Christian Ehler i Lambert van Nistelrooij w imieniu grupy politycznej PPE;

—   Constanze Krehl, Soledad Cabezón Ruiz i Derek Vaughan w imieniu grupy S&D;

—   Evžen Tošenovský, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Raffaele Fitto i Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR;

—   Matthijs van Miltenburg, Lieve Wierinck, Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić i Fredrick Federley w imieniu grupy politycznej ALDE;

—   Bronis Ropė, Davor Škrlec i Ernest Maragall w imieniu grupy politycznej Verts/ALE;

—   Rosa D’Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi, Marco Zullo i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD;

—   Barbara Kappel.

Przyjęto (P8_TA(2016)0311)

(Projekt rezolucji B8-0861/2016 stał się bezprzedmiotowy.)


6.12. Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2017 (głosowanie)

Oświadczenie Komisji: Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2017 (2016/2773(RSP))

Projekty rezolucji B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016 i B8-0896/2016

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0885/2016

(zastępujący B8-0885/2016, B8-0892/2016 i B8-0893/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   József Szájer w imieniu grupy PPE;

—   Enrique Guerrero Salom i Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D;

—   Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE.

Przyjęto (P8_TA(2016)0312)

(Projekty rezolucji B8-0886/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016 i B8-0896/2016 stały się bezprzedmiotowe.)

Wystąpienia

James Nicholson w sprawie wersji angielskiej poprawki 38.


6.13. Decyzja Japonii w sprawie wznowienia połowów wielorybów w sezonie 2015–2016 (głosowanie)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000058/2016), które skierowali Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström i Marco Affronte w imieniu komisji ENVI, do Rady: Decyzja Japonii o wznowieniu polowań na wieloryby w sezonie 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000059/2016), które skierowali Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström i Marco Affronte w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Decyzja Japonii o wznowieniu polowań na wieloryby w sezonie 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Debata odbyła się dnia 8 czerwca 2016 r. (pkt 25 protokołu z dnia 8.6.2016).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 6 lipca 2016 r. (pkt 5 protokołu z dnia 6.7.2016).

Projekty rezolucji B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016 i B8-0863/2016

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0853/2016

(zastępujący B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016 i B8-0863/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   Renate Sommer w imieniu grupy politycznej PPE;

—   Renata Briano i Doru-Claudian Frunzulică w imieniu grupy S&D;

—   Julie Girling w imieniu grupy ECR;

—   Frédérique Ries w imieniu grupy politycznej ALDE;

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Malin Björk, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey i Xabier Benito Ziluaga w imieniu grupy politycznej GUE/NGL;

—   Linnéa Engström, Benedek Jávor i Bart Staes w imieniu grupy politycznej Verts/ALE;

—   Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2016)0313)


6.14. Sprzeciw na mocy art. 105 ust.4: udzielenie gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat w odniesieniu do Białorusi (głosowanie)

Projekt rezolucji, który złożyli zgodnie z art. 105 ust. 4 Regulaminu Marco Zanni i Marco Valli w imieniu grupy EFDD w sprawie decyzji delegowanej Komisji z dnia 15 kwietnia 2016 r. zmieniającej załącznik III do decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 466/2014/UE w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii, w odniesieniu do Białorusi (C(2016)02164 - 2016/2669(DEA)) (B8-0869/2016)

Projekt rezolucji, który złożyli zgodnie z art. 105 ust. 4 Regulaminu Anna Elżbieta Fotyga i Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Jean Arthuis i Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Heidi Hautala, Indrek Tarand i Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie decyzji delegowanej Komisji z dnia 15 kwietnia 2016 r. zmieniającej załącznik III do decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 466/2014/UE w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii, w odniesieniu do Białorusi (C(2016)2164 - 2016/2669(DEA)) (B8-0870/2016)

(Do przyjęcia projektu rezolucji wymagana jest większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0869/2016

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B8-0870/2016

Odrzucony

Wystąpienia

Petras Auštrevičius przed głosowaniem.


6.15. Sprzeciw na mocy art. 105 ust. 4: ustalanie wysokości minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (głosowanie)

Projekt rezolucji, który złożyli zgodnie z art. 105 ust. 4 Regulaminu Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 23 maja 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających kryteria dotyczące metody ustalania wysokości minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (C(2016)2976 - 2016/2743(DEA)) (B8-0868/2016)

PROJEKT REZOLUCJI

(Do przyjęcia projektu rezolucji wymagana jest większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

Odrzucony


7. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Zalecenie do drugiego czytania Andreasa Schwaba - A8-0211/2016
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Peter Jahr

Sprawozdanie Daria Tamburrana - A8-0213/2016
Monica Macovei, Xabier Benito Ziluaga, Peter Jahr, Seán Kelly

Sprawozdanie Artisa Pabriksa - A8-0200/2016
Miguel Urbán Crespo, Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Stanislav Polčák, Filiz Hyusmenova, Peter Jahr

Sprawozdanie Alaina Cadeca - A8-0068/2016
Krisztina Morvai

Sprawozdanie Ingeborg Gräßle - A8-0188/2016
Krisztina Morvai, Peter Jahr

Sprawozdanie Jana Olbrychta i Isabelle Thomas - A8-0224/2016
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Diane Dodds, Peter Jahr

Sprawozdanie Jeppe Kofoda i Michaela Theurera - A8-0223/2016
Monica Macovei, Thomas Mann, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Janusz Korwin-Mikke

Synergia między funduszami strukturalnymi a programem „Horyzont 2020” - (2016/2695(RSP)) - RC-B8-0851/2016
Ángela Vallina, Krisztina Morvai

Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2017 - (2016/2773(RSP)) - RC-B8-0885/2016
Krisztina Morvai, Marc Tarabella, Momchil Nekov

Decyzja Japonii w sprawie wznowienia połowów wielorybów w sezonie 2015–2016 - (2016/2600(RSP)) - RC-B8-0853/2016
Jiří Pospíšil


8. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.30 i wznowione o godz. 15.05.)

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

9. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


10. Globalna strategia na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Globalna strategia na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej (2016/2813(RSP))

Głos zabrał Arnaud Danjean w sprawie organizacji debaty.

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Sandra Kalniete w imieniu grupy PPE, Knut Fleckenstein w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Johannes Cornelis van Baalen w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Elmar Brok, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego i Andiego Cristeę, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Alexander Graf Lambsdorff, Javier Couso Permuy, Tamás Meszerics, Eleftherios Synadinos, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Janusza Korwina-Mikke, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Zdzisław Krasnodębski, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bruna Gollnischa, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, Enrique Guerrero Salom, Angel Dzhambazki, Petras Auštrevičius, Krisztina Morvai, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Francisco José Millán Mon i Pier Antonio Panzeri.

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Linda McAvan, Georgios Kyrtsos, Kati Piri i Jaromír Štětina, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Eduard Kukan, Eugen Freund, Ruža Tomašić, Csaba Sógor, Afzal Khan i Notis Marias.

(Dalszy ciąg debaty zob. pkt 12 protokołu z dnia 6.7.2016)


11. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu przewodniczący powitał Leylę Yunus, obrończynię praw człowieka w Azerbejdżanie i kandydatkę do Nagrody im. Sacharowa w 2014 r., której towarzyszyli mąż Arif i córka Dinara. Goście zasiedli na trybunie honorowej.


12. Globalna strategia na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej (ciąg dalszy debaty)

(Początek debaty: patrz pkt 10 protokołu z dnia 6.7.2016)

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Debata została zamknięta.


13. Nowe inicjatywy związane z procesem pokojowym na Bliskim Wschodzie (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Nowe inicjatywy związane z procesem pokojowym na Bliskim Wschodzie (2016/2818(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Mariya Gabriel w imieniu grupy PPE, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Margrete Auken, Ángela Vallina w imieniu grupy GUE/NGL, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Afzala Khana, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Elmar Brok, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Beatriz Becerra Basterrechea, Sofia Sakorafa, Rosa D'Amato, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Arne Gericke, Ivo Vajgl, Martina Michels, Ana Gomes, Eleni Theocharous, Javier Nart, Neoklis Sylikiotis, Gilles Pargneaux, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Julie Ward, Notis Marias i Richard Howitt.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Mirosław Piotrowski.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Javi López, Javier Couso Permuy, Igor Šoltes i Georgios Epitideios.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.


14. Nowa strategia UE dotycząca Chin (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Nowa strategia UE dotycząca Chin (2016/2803(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Frank Engel w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Bas Belder w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, Gerard Batten, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Francisco José Millán Mon, Jo Leinen, Charles Tannock, Tunne Kelam, Alessia Maria Mosca, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Bernd Lange i Evžen Tošenovský.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Viorica Dăncilă.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.


15. Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2015 (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2015 (2016/2796(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Andrzej Grzyb w imieniu grupy PPE, Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Petras Auštrevičius w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat w sprawie dotyczącej jej osoby w związku z wypowiedzią Cristiana Dana Predy, Cristian Dan Preda w sprawie słów Marie-Christine Vergiat, Pier Antonio Panzeri, Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, Ulrike Lunacek, James Carver, Lampros Fountoulis, Andrey Kovatchev, Ana Gomes, Josep-Maria Terricabras, Beatrix von Storch, György Hölvényi, Andi Cristea, Jiří Pospíšil, Bogusław Liberadzki, Richard Howitt i Francisco Assis.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sergio Gaetano Cofferati, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Angel Dzhambazki.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.


16. 71. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (debata)

Sprawozdanie wraz z wnioskiem dotyczącym zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie 71. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych [2016/2020(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

Andrey Kovatchev przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa);

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Soraya Post w imieniu grupy S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski w imieniu grupy ECR, Ilhan Kyuchyuk w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, James Carver w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Cristiana Dana Predę, Francisco José Millán Mon, Eugen Freund i Notis Marias.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Ivan Jakovčić.

Głos zabrali: Federica Mogherini i Andrey Kovatchev.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.4 protokołu z dnia 7.7.2016.


17. Ochrona osób zgłaszających zachowania nieetyczne (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Ochrona osób zgłaszających zachowania nieetyczne (2016/2806(RSP))

Ivan Korčok (urzędujący przewodniczący Rady) i Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrała Julia Pitera w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Evelyn Regner w imieniu grupy S&D, Monica Macovei w imieniu grupy ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz w imieniu grupy ALDE, Fabio De Masi w imieniu grupy GUE/NGL, Pascal Durand w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Constance Le Grip, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Miguel Urbán Crespo, Julia Reda, Marco Valli, Marita Ulvskog, Sven Giegold, Virginie Rozière, Benedek Jávor, Jeppe Kofod, Dietmar Köster i Inés Ayala Sender.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias, Ivan Jakovčić i Georgios Epitideios.

Głos zabrali: Jyrki Katainen i Ivan Korčok.

Debata została zamknięta.


18. Przegląd metody standardowej oceny ryzyka kredytowego proponowany przez Komitet Bazylejski (debata)

Oświadczenie Komisji: Przegląd metody standardowej oceny ryzyka kredytowego proponowany przez Komitet Bazylejski (2016/2804(RSP))

Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Markus Ferber w imieniu grupy PPE, Roberto Gualtieri w imieniu grupy S&D, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, Antonio Tajani, Jonás Fernández, Othmar Karas, Bendt Bendtsen i Massimiliano Salini.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Głos zabrał Jyrki Katainen.

Debata została zamknięta.


19. Sprzeciw na mocy art. 106: dopuszczone oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności (debata)

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 oraz ust. 4 lit. c Regulaminu w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 432/2012 ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (D44599/02 - 2016/2708(RPS)) (B8-0842/2016)

Christel Schaldemose (sprawozdawczyni) przedstawiła projekt rezolucji.

Głos zabrał Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Renate Sommer w imieniu grupy PPE, Biljana Borzan w imieniu grupy S&D, José Inácio Faria w imieniu grupy ALDE, Lynn Boylan w imieniu grupy GUE/NGL, Marijana Petir i Damiano Zoffoli.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Głos zabrał Jyrki Katainen.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.6 protokołu z dnia 7.7.2016.


20. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących dostępu do rozliczeń w odniesieniu do systemów obrotu i kontrahentów centralnych (C(2016)03807 - 2016/2801(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 24 czerwca 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie przechowywania właściwych danych dotyczących zleceń, których przedmiotem są instrumenty finansowe (C(2016)03821 - 2016/2802(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 24 czerwca 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających informacje zgłaszane przez firmy inwestycyjne, operatorów rynku i instytucje kredytowe (C(2016)03917 - 2016/2810(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 29 czerwca 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających obowiązek rozliczania instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych oraz ramy czasowe akceptowania do rozliczenia (C(2016)03944 - 2016/2812(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 29 czerwca 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 w odniesieniu do włączenia niektórych prekursorów narkotyków do wykazu substancji sklasyfikowanych (C(2016)03946 - 2016/2811(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 29 czerwca 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 w odniesieniu do warunków i procedur stosowanych w celu ustalenia, czy kwoty, których nie można odzyskać, mają być zwracane przez państwa członkowskie w przypadku Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (C(2016)03966 - 2016/2817(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 30 czerwca 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz warunków spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów (C(2016)03999 - 2016/2816(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 30 czerwca 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

Projekty aktów delegowanych, dla których na wniosek właściwej komisji termin wyrażenia sprzeciwu został zmieniony z 1 na 3 miesiące:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zezwoleń, wymogów organizacyjnych i publikacji transakcji dla dostawców usług w zakresie udostępniania informacji – C(2016)03201 – 2016/2766(DEA)

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 2 czerwca 2016 r. na wniosek właściwej komisji.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie oferowania danych przedtransakcyjnych i posttransakcyjnych oraz poziomu zdezagregowania danych – (C(2016)03206 – 2016/2767(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 2 czerwca 2016 r. na wniosek właściwej komisji.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących dostępu do wskaźników – (C(2016)03203 – 2016/2765(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 2 czerwca 2016 r. na wniosek właściwej komisji.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie wymogów mających na celu zapewnienie uczciwości i niedyskryminacyjnego charakteru usług kolokacji i struktur opłat – (C(2016)03266 – 2016/2775(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 6 czerwca 2016 r. na wniosek właściwej komisji.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących mechanizmu pułapu wolumenu oraz przekazywania informacji na potrzeby przejrzystości i innych wyliczeń – (C(2016)02711 – 2016/2785(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 czerwca 2016 r. na wniosek właściwej komisji.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących bezpośredniego, znaczącego i przewidywalnego skutku kontraktów pochodnych wewnątrz Unii oraz zapobiegania obchodzeniu przepisów i wymogów – (C(2016)03544 – 2016/2786(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 czerwca 2016 r. na wniosek właściwej komisji.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających wymogi w zakresie umów o realizowanie funkcji animatora rynku i programów dotyczących realizowania funkcji animatora rynku – (C(2016)03523 – 2016/2784(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 czerwca 2016 r. na wniosek właściwej komisji.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

Projekty aktów delegowanych, dla których wniosek Rady o przedłużenie o 1 miesiąc jest uwzględniony w trzymiesięcznym okresie wyrażenia sprzeciwu:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę 2014/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących poziomu dokładności zegarów służbowych – (C(2016)03316 – 2016/2776(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 7 czerwca 2016 r. na wniosek właściwej komisji.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących danych publikowanych przez systemy wykonywania zleceń na temat jakości wykonywania transakcji – (C(2016)03333 – 2016/2779(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 czerwca 2016 r. na wniosek właściwej komisji.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących podawania co roku do wiadomości publicznej przez firmy inwestycyjne informacji o tożsamości systemów wykonywania zleceń i jakości wykonywania zleceń – (C(2016)03337 – 2016/2778(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 czerwca 2016 r. na wniosek właściwej komisji.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON


21. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone przez Radę i Komisję:

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 12/2016 – Sekcja III – Komisja (N8-0045/2016 - C8-0240/2016 - 2016/2116(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 13/2016 – Sekcja III – Komisja (N8-0046/2016 - C8-0241/2016 - 2016/2117(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 15/2016 – Sekcja III – Komisja (N8-0047/2016 - C8-0254/2016 - 2016/2122(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 16/2016 – Sekcja III – Komisja (N8-0048/2016 - C8-0255/2016 - 2016/2123(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 17/2016 – Sekcja III – Komisja (N8-0049/2016 - C8-0256/2016 - 2016/2124(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 18/2016 – Sekcja III – Komisja (N8-0050/2016 - C8-0257/2016 - 2016/2125(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 19/2016 – Sekcja III – Komisja (N8-0051/2016 - C8-0258/2016 - 2016/2126(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 14/2016 – Sekcja III – Komisja (N8-0052/2016 - C8-0259/2016 - 2016/2127(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 3/2016 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (N8-0053/2016 - C8-0261/2016 - 2016/2128(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 4/2016 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (N8-0054/2016 - C8-0262/2016 - 2016/2129(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 20/2016 – Sekcja III – Komisja (N8-0055/2016 - C8-0263/2016 - 2016/2130(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG


22. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa zdecydowała, że nie wniesie sprzeciwu wobec przesunięcia środków Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych INF 1/2016.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa zdecydowała, że nie wniesie sprzeciwu wobec przesunięcia środków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego V/AB-03/C/16, V/AB-04/T/16, V/AB-05/A/16 i V/AB-06/T/16.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa podjęła decyzję o zatwierdzeniu przesunięcia środków Komisji Europejskiej DEC 08/2016, DEC 09/2016, DEC 10/2016 i DEC 11/2016.

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięcia środków DEC 08/2016 i DEC 10/2016 – Sekcja III – Komisja.


23. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 585.204/OJJE).


24. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 22.50.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Lope Fontagné, Maeijer, Marusik

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności