Kazalo 
Zapisnik
PDF 293kWORD 251k
Sreda, 6. julij 2016 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Odločitev Japonske o obnovi kitolova v sezoni 2015–2016 (vloženi predlogi resolucij)
 4.Program dejavnosti slovaškega predsedstva Sveta (razprava)
 5.Priprava delovnega programa Komisije za leto 2017 (razprava)
 6.Čas glasovanja
  
6.1.Sodelovanje Azerbajdžana v programih Unije *** (glasovanje)
  
6.2.Predlog spremembe proračuna št. 2/2016: presežek iz proračunskega leta 2015 (glasovanje)
  
6.3.Visoka skupna raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji ***II (glasovanje)
  
6.4.Označevanje energijske učinkovitosti ***I (glasovanje)
  
6.5.Evropska mejna in obalna straža ***I (glasovanje)
  
6.6.Evropska agencija za pomorsko varnost ***I (glasovanje)
  
6.7.Agencija Skupnosti za nadzor ribištva ***I (glasovanje)
  
6.8.Sekretariat nadzornega odbora Evropskega urada za boj proti goljufijam ***I (glasovanje)
  
6.9.Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije (glasovanje)
  
6.10.Davčna stališča in drugi ukrepi podobne narave ali s podobnim učinkom (TAXE 2) (glasovanje)
  
6.11.Sinergije med strukturnimi skladi in programom Obzorje 2020 (glasovanje)
  
6.12.Priprava delovnega programa Komisije za leto 2017 (glasovanje)
  
6.13.Odločitev Japonske o obnovi kitolova v sezoni 2015–2016 (glasovanje)
  
6.14.Ugovor v skladu s členom 105(4) Poslovnika: jamstvo EU Evropski investicijski banki za izgube, kar zadeva Belorusijo (glasovanje)
  
6.15.Ugovor v skladu s členom 105(4) Poslovnika: določitev minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti (glasovanje)
 7.Obrazložitve glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanja
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Globalna strategija za zunanjo in varnostno politiko EU (razprava)
 11.Dobrodošlica
 12.Globalna strategija za zunanjo in varnostno politiko EU (nadaljevanje razprave)
 13.Nove pobude v zvezi z mirovnim procesom na Bližnjem vzhodu (razprava)
 14.Nova strategija EU o Kitajski (razprava)
 15.Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2015 (razprava)
 16.71. zasedanje generalne skupščine ZN (razprava)
 17.Zaščita prijaviteljev nepravilnosti (razprava)
 18.Revizija standardiziranega pristopa za kreditno tveganje v Baselskem odboru (razprava)
 19.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: dovoljene zdravstvene trditve na živilih (razprava)
 20.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 21.Predložitev dokumentov
 22.Prerazporeditev sredstev
 23.Dnevni red naslednje seje
 24.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.15.


2. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 135 Poslovnika zahtevali razpravo o naslednjih predlogih resolucij:

I.   Položaj albinov v Afriki, zlasti v Malaviju (2016/2807(RSP))

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Arne Gericke, Monica Macovei, Notis Marias, Valdemar Tomaševski in Ruža Tomašić v imenu skupine ECR o položaju albinov v Afriki, zlasti v Malaviju (B8-0897/2016);

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Davor Škrlec, Igor Šoltes in Bronis Ropė v imenu skupine Verts/ALE o položaju albinov v Afriki, zlasti v Malaviju (B8-0898/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD o položaju albinov v Afriki, zlasti v Malaviju (B8-0899/2016);

—   Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Ramón Luis Valcárcel Siso, Mariya Gabriel in Francisco José Millán Mon v imenu skupine PPE o položaju albinov v Afriki, zlasti v Malaviju (B8-0901/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli in Edward Czesak v imenu skupine S&D o položaju albinov v Afriki, zlasti v Malaviju (B8-0904/2016);

—   Hilde Vautmans, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Ivo Vajgl in Angelika Mlinar v imenu skupine ALDE o položaju albinov v Afriki, zlasti v Malaviju (B8-0908/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Marina Albiol Guzmán, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli in Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL o položaju albinov v Afriki, zlasti v Malaviju (B8-0911/2016).

II.   Bahrajn (2016/2808(RSP))

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Arne Gericke, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski in Ruža Tomašić v imenu skupine ECR o Bahrajnu (B8-0900/2016);

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Bodil Valero, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes in Maria Heubuch v imenu skupine Verts/ALE o Bahrajnu (B8-0902/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo in Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD o Bahrajnu (B8-0903/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Claude Rolin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Ramón Luis Valcárcel Siso in Francisco José Millán Mon v imenu skupine PPE o Bahrajnu (B8-0905/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato in Damiano Zoffoli v imenu skupine S&D o Bahrajnu (B8-0906/2016);

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Austrevicius Petras, De Sarnez Marielle, Deprez Gérard, Dlabajova Martina, Faria José Inacio, Gimenez Barbat Teresa, Griesbeck Nathalie, Guoga Antanas, Harkin Marian, Jakovcic Ivan, Jezek Petr, Michel Louis, Paet Urmas, Pagazaurtundua Ruiz Maite, Punset Carolina, Rochefort Robert, Selimovic Jasenko, Takkula Hannu, Telicka Pavel, Tremosa I Balcells Ramon, Van Baalen Johannes Cornelis, Vautmans Hilde in Vayrynen Paavo v imenu skupine ALDE o Bahrajnu (B8-0907/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Martina Michels in Takis Hadjigeorgiou v imenu skupine GUE/NGL o Bahrajnu (B8-0909/2016).

III.   Mjanmar, zlasti položaj ljudstva Rohingja (2016/2809(RSP))

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Monica Macovei, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski in Ruža Tomašić v imenu skupine ECR o Mjanmaru, zlasti položaju ljudstva Rohingja (B8-0910/2016);

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes in Maria Heubuch v imenu skupine Verts/ALE o Mjanmaru, zlasti položaju ljudstva Rohingja (B8-0912/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD o Mjanmaru, zlasti položaju ljudstva Rohingja (B8-0913/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan in Ramón Luis Valcárcel Siso v imenu skupine PPE o Mjanmaru, zlasti položaju ljudstva Rohingja (B8-0914/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato in Damiano Zoffoli v imenu skupine S&D o Mjanmaru, zlasti položaju ljudstva Rohingja (B8-0915/2016);

—   Urmas Paet, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen in Ivo Vajgl v imenu skupine ALDE o Mjanmaru, zlasti diskriminaciji ljudstva Rohingja (B8-0916/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Takis Hadjigeorgiou in Josu Juaristi Abaunz v imenu skupine GUE/NGL o Mjanmaru: položaj ljudstva Rohingja (B8-0917/2016).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 162 Poslovnika.


3. Odločitev Japonske o obnovi kitolova v sezoni 2015–2016 (vloženi predlogi resolucij)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000058/2016), ki so ga postavili Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström in Marco Affronte v imenu odbora ENVI Svetu: Odločitev Japonske o obnovi kitolova v sezoni 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000059/2016), ki so ga postavili Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström in Marco Affronte v imenu odbora ENVI Komisiji: Odločitev Japonske o obnovi kitolova v sezoni 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Razprava je potekala 8. junija 2016 (točka 25 zapisnika z dne 8.6.2016).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Sabine Lösing, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga in Anne-Marie Mineur v imenu skupine GUE/NGL o odločitvi Japonske o obnovi kitolova v sezoni 2015–2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0853/2016);

—   Renate Sommer v imenu skupine PPE, Renata Briano v imenu skupine S&D, Julie Girling in Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR, Frédérique Ries v imenu skupine ALDE o odločitvi Japonske o obnovi kitolova v sezoni 2015–2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0855/2016);

—   Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rolandas Paksas in Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD o odločitvi Japonske o obnovi kitolova v sezoni 2015–2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0862/2016);

—   Linnéa Engström, Benedek Jávor in Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE o odločitvi Japonske o obnovi kitolova v sezoni 2015–2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0862/2016).

Glasovanje: točka 6.13 zapisnika z dne 6.7.2016.


4. Program dejavnosti slovaškega predsedstva Sveta (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Program dejavnosti slovaškega predsedstva Sveta (2016/2710(RSP))

Róbert Fico (predsedujoči Svetu) in Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, Ashley Fox v imenu skupine ECR, Pavel Telička v imenu skupine ALDE, Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Petr Mach v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gilles Lebreton, in Nicolas Bay v imenu skupine ENF.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorili so Tomáš Zdechovský, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Nicolasu Bayu, ki je nanj odgovoril, Diane Dodds samostojna poslanka, Françoise Grossetête, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Enrique Guerrero Salom, Richard Sulík, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Gérard Deprez, Dimitrios Papadimoulis, Fabio Massimo Castaldo, Jean-François Jalkh, Krisztina Morvai, Pilar del Castillo Vera, Vladimír Maňka, Anna Elżbieta Fotyga, Fredrick Federley, Mario Borghezio, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Liisa Jaakonsaari, László Tőkés, Patrizia Toia, Branislav Škripek, Paulo Rangel, Pavel Poc, Ulrike Trebesius, Anna Záborská, Sergei Stanishev, Dubravka Šuica, Monika Flašíková Beňová, Krišjānis Kariņš, Ana Gomes, Franck Proust, Marlene Mizzi in Neena Gill.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Olga Sehnalová in Eduard Kukan.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Notis Marias, Ivan Jakovčić in Jiří Maštálka.

PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Maria Grapini, Miroslav Mikolášik, Mark Demesmaeker in Juan Fernando López Aguilar.

Govorila sta Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije) in Róbert Fico.

Razprava se je zaključila.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik


5. Priprava delovnega programa Komisije za leto 2017 (razprava)

Izjava Komisije: Priprava delovnega programa Komisije za leto 2017 (2016/2773(RSP))

Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so József Szájer v imenu skupine PPE, Maria João Rodrigues v imenu skupine S&D, Vicky Ford v imenu skupine ECR, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, João Pimenta Lopes v imenu skupine GUE/NGL, Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, David Borrelli v imenu skupine EFDD, Florian Philippot v imenu skupine ENF, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Eleni Theocharous, Marielle de Sarnez, Martina Michels, Yannick Jadot, Beatrix von Storch, Zoltán Balczó, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Dimitrios Papadimoulis, Max Andersson, Tunne Kelam, Tanja Fajon, Tania González Peñas, Eduard Kukan, Jutta Steinruck, Nikolaos Chountis, Georgios Kyrtsos, Patrizia Toia, Krišjānis Kariņš, Alojz Peterle in Silvia Costa.

Govoril je Frans Timmermans.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE o prednostnih nalogah Parlamenta za delovni program Komisije za leto 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0885/2016);

—   João Pimenta Lopes, Tania González Peñas, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat, Fabio De Masi, Stefan Eck, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez in Miguel Urbán Crespo v imenu skupine GUE/NGL o prednostnih nalogah Parlamenta za delovni program Komisije za leto 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0886/2016);

—   József Szájer v imenu skupine PPE o delovnem programu Komisije za leto 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0892/2016);

—   Enrique Guerrero Salom in Maria João Rodrigues v imenu skupine S&D o strateških prednostnih nalogah v delovnem programu Komisije za leto 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0893/2016);

—   Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE o strateških prednostnih nalogah v delovnem programu Komisije za leto 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0894/2016);

—   David Borrelli v imenu skupine EFDD o prednostnih nalogah Evropskega parlamenta za delovni program Komisije za leto 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0895/2016);

—   Vicky Ford v imenu skupine ECR o delovnem programu Komisije za leto 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0896/2016).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.12 zapisnika z dne 6.7.2016.


PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

6. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.

Govoril je William (The Earl of) Dartmouth.


6.1. Sodelovanje Azerbajdžana v programih Unije *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Azerbajdžansko republiko na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Azerbajdžansko republiko o splošnih načelih za sodelovanje Azerbajdžanske republike v programih Unije [05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Norica Nicolai (A8-0210/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0301)

Parlament je odobril sklenitev protokola.


6.2. Predlog spremembe proračuna št. 2/2016: presežek iz proračunskega leta 2015 (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 2/2016 za proračunsko leto 2016: vključitev presežka iz proračunskega leta 2015 [09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0302)


6.3. Visoka skupna raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje visoke skupne ravni varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji [05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

(potrebna kvalificirana večina za zavrnitev stališča Sveta)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P8_TA(2016)0303)


6.4. Označevanje energijske učinkovitosti ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za označevanje energijske učinkovitosti in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2016)0304)

Dario Tamburrano (poročevalec) je predlagal prestavitev glasovanja o predlogu zakonodajne resolucije v skladu s členom 61(2) Poslovnika, da bi prešli neposredno na medinsitucionalna pogajanja na podlagi sprejetega mandata.

Parlament je odobril predlog. Zadeva je posredovana pristojnemu odboru v ponovno obravnavo.


6.5. Evropska mejna in obalna straža ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni straži ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2007/2004, Uredbe (ES) št. 863/2007 in Odločbe Sveta 2005/267/ES [COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2016)0305)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0305)


6.6. Evropska agencija za pomorsko varnost ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1406/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost [COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Michael Cramer (A8-0215/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2016)0306)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0306)


6.7. Agencija Skupnosti za nadzor ribištva ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 768/2005 o ustanovitvi Agencije Skupnosti za nadzor ribištva [COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Alain Cadec (A8-0068/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2016)0307)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0307)


6.8. Sekretariat nadzornega odbora Evropskega urada za boj proti goljufijam ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 glede sekretariata nadzornega odbora Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) [COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2016)0308)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0308)


6.9. Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije (glasovanje)

Poročilo o pripravah na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije [2015/2353(INI)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Jan Olbrycht in Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0309)

Govori

Gabriele Zimmer je vložila ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 43, ki je bil upoštevan.

Isabelle Thomas (poročevalka) je podprla ta ustni predlog spremembe.


6.10. Davčna stališča in drugi ukrepi podobne narave ali s podobnim učinkom (TAXE 2) (glasovanje)

Poročilo o davčnih stališčih in drugih ukrepih podobne narave ali s podobnim učinkom [2016/2038(INI)] - Posebni odbor za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom (TAXE 2). Soporočevalca: Jeppe Kofod in Michael Theurer (A8-0223/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0310)

Govori

Michael Theurer (poročevalec), pred glasovanjem.


6.11. Sinergije med strukturnimi skladi in programom Obzorje 2020 (glasovanje)

Izjava Komisije: Sinergije med strukturnimi skladi in programom Obzorje 2020 (2016/2695(RSP))

predlogi resolucij B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016 in B8-0861/2016

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0851/2016

(ki nadomešča B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016 in B8-0860/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Christian Ehler in Lambert van Nistelrooij v imenu skupine PPE

—   Constanze Krehl, Soledad Cabezón Ruiz in Derek Vaughan v imenu skupine S&D;

—   Evžen Tošenovský, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Raffaele Fitto in Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR;

—   Matthijs van Miltenburg, Lieve Wierinck, Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić in Fredrick Federley v imenu skupine ALDE;

—   Bronis Ropė, Davor Škrlec in Ernest Maragall v imenu skupine Verts/ALE;

—   Rosa D’Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi, Marco Zullo in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD;

—   Barbara Kappel.

Sprejeto (P8_TA(2016)0311)

(Predlog resolucije B8-0861/2016 je brezpredmeten.)


6.12. Priprava delovnega programa Komisije za leto 2017 (glasovanje)

Izjava Komisije: Priprava delovnega programa Komisije za leto 2017 (2016/2773(RSP))

predlogi resolucij B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016 in B8-0896/2016

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0885/2016

(ki nadomešča B8-0885/2016, B8-0892/2016 in B8-0893/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   József Szájer v imenu skupine PPE;

—   Enrique Guerrero Salom in Maria João Rodrigues v imenu skupine S&D;

—   Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE.

Sprejeto (P8_TA(2016)0312)

(Predlogi resolucij B8-0886/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016 in B8-0896/2016 so brezpredmetni.)

Govori

James Nicholson o angleški različici predloga spremembe 38.


6.13. Odločitev Japonske o obnovi kitolova v sezoni 2015–2016 (glasovanje)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000058/2016), ki so ga postavili Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström in Marco Affronte v imenu odbora ENVI Svetu: Odločitev Japonske o obnovi kitolova v sezoni 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000059/2016), ki so ga postavili Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström in Marco Affronte v imenu odbora ENVI Komisiji: Odločitev Japonske o obnovi kitolova v sezoni 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Razprava je potekala dne 8. junija 2016 (točka 25 zapisnika z dne 8.6.2016).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 6. julija 2016 (točka 5 zapisnika z dne 6.7.2016).

predlogi resolucij B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016 in B8-0863/2016

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0853/2016

(ki nadomešča B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016 in B8-0863/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Renate Sommer v imenu skupine PPE;

—   Renata Briano in Doru-Claudian Frunzulică v imenu skupine S&D;

—   Julie Girling v imenu skupine ECR;

—   Frédérique Ries v imenu skupine ALDE;

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Malin Björk, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey in Xabier Benito Ziluaga v imenu skupine GUE/NGL;

—   Linnéa Engström, Benedek Jávor in Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE;

—   Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2016)0313)


6.14. Ugovor v skladu s členom 105(4) Poslovnika: jamstvo EU Evropski investicijski banki za izgube, kar zadeva Belorusijo (glasovanje)

Predlog resolucije v skladu s členom 105(4) Poslovnika, ki sta ga vložila Marco Zanni in Marco Valli v imenu skupine EFDD, o delegiranem sklepu Komisije z dne 15. aprila 2016 o spremembi Priloge III k Sklepu št. 466/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije, kar zadeva Belorusijo (C(2016)02164 - 2016/2669(DEA)) (B8-0869/2016)

Predlog resolucije v skladu s členom 105(4) Poslovnika, ki so ga vložili Anna Elżbieta Fotyga in Charles Tannock v imenu skupine ECR, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Jean Arthuis in Pavel Telička v imenu skupine ALDE, Heidi Hautala, Indrek Tarand in Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, o delegiranem sklepu Komisije z dne 15. aprila 2016 o spremembi Priloge III k Sklepu št. 466/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije, kar zadeva Belorusijo (C(2016)2164 - 2016/2669(DEA)) (B8-0870/2016)

(Potrebna kvalificirana večina za sprejetje predloga resolucije)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0869/2016

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0870/2016

Zavrnjeno

Govori

Petras Auštrevičius, pred glasovanjem.


6.15. Ugovor v skladu s členom 105(4) Poslovnika: določitev minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti (glasovanje)

Predlog resolucije v skladu s členom 105(4) Poslovnika, ki ga je vložil Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, o delegirani uredbi Komisije z dne 23. maja 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov, ki določajo merila v zvezi z metodologijo za določitev minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti (C(2016)2976 - 2016/2743(DEA)) (B8-0868/2016)

PREDLOG RESOLUCIJE

(Potrebna kvalificirana večina za sprejetje predloga resolucije)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

Zavrnjeno


7. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Priporočilo za drugo obravnavo Andreas Schwab - A8-0211/2016
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Peter Jahr

Poročilo: Dario Tamburrano - A8-0213/2016
Monica Macovei, Xabier Benito Ziluaga, Peter Jahr, Seán Kelly

Poročilo: Artis Pabriks - A8-0200/2016
Miguel Urbán Crespo, Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Stanislav Polčák, Filiz Hyusmenova, Peter Jahr

Poročilo: Alain Cadec - A8-0068/2016
Krisztina Morvai

Poročilo: Ingeborg Gräßle - A8-0188/2016
Krisztina Morvai, Peter Jahr

Poročilo: Jan Olbrycht in Isabelle Thomas - A8-0224/2016
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Diane Dodds, Peter Jahr

Poročilo: Jeppe Kofod in Michael Theurer - A8-0223/2016
Monica Macovei, Thomas Mann, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Janusz Korwin-Mikke

Sinergije med strukturnimi skladi in programom Obzorje 2020 - (2016/2695(RSP)) - RC-B8-0851/2016
Ángela Vallina, Krisztina Morvai

Priprava delovnega programa Komisije za leto 2017 - (2016/2773(RSP)) - RC-B8-0885/2016
Krisztina Morvai, Marc Tarabella, Momchil Nekov

Odločitev Japonske o obnovi kitolova v sezoni 2015–2016 - (2016/2600(RSP)) - RC-B8-0853/2016
Jiří Pospíšil.


8. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.30, se je nadaljevala ob 15.05.)

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

9. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


10. Globalna strategija za zunanjo in varnostno politiko EU (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Globalna strategija za zunanjo in varnostno politiko EU (2016/2813(RSP))

Govoril je Arnaud Danjean o organizaciji razprave.

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Sandra Kalniete v imenu skupine PPE, Knut Fleckenstein v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Sabine Lösing v imenu skupine GUE/NGL, Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Elmar Brok, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Tibor Szanyi in Andi Cristea, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Alexander Graf Lambsdorff, Javier Couso Permuy, Tamás Meszerics, Eleftherios Synadinos, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Janusz Korwin-Mikke, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Zdzisław Krasnodębski, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bruno Gollnisch, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, Enrique Guerrero Salom, Angel Dzhambazki, Petras Auštrevičius, Krisztina Morvai, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Francisco José Millán Mon in Pier Antonio Panzeri.

PREDSEDSTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredsednik

Govorili so Bogdan Andrzej Zdrojewski, Linda McAvan, Georgios Kyrtsos, Kati Piri in Jaromír Štětina, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Liisa Jaakonsaari.

Po postopku "catch the eye" so govorili Eduard Kukan, Eugen Freund, Ruža Tomašić, Csaba Sógor, Afzal Khan in Notis Marias.

(Za nadaljevanje razprave glej točka 12 zapisnika z dne 6.7.2016)


11. Dobrodošlica

Predsednik je v imenu Parlamenta izrekel dobrodošlico Lejli Junus, borki za človekove pravice v Azerbajdžanu in kandidatki za nagrado Saharova za leto 2014, ki je sejo v spremstvu soproga Arifa in hčerke Dinare spremljala na častni galeriji.


12. Globalna strategija za zunanjo in varnostno politiko EU (nadaljevanje razprave)

(Za začetek razprave glej točka 10 zapisnika z dne 6.7.2016)

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Razprava se je zaključila.


13. Nove pobude v zvezi z mirovnim procesom na Bližnjem vzhodu (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Nove pobude v zvezi z mirovnim procesom na Bližnjem vzhodu (2016/2818(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Mariya Gabriel v imenu skupine PPE, Victor Boştinaru v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Margrete Auken, Ángela Vallina v imenu skupine GUE/NGL, Margrete Auken v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Afzal Khan, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF, Elmar Brok, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Beatriz Becerra Basterrechea, Sofia Sakorafa, Rosa D'Amato, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Arne Gericke, Ivo Vajgl, Martina Michels, Ana Gomes, Eleni Theocharous, Javier Nart, Neoklis Sylikiotis, Gilles Pargneaux, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Julie Ward, Notis Marias in Richard Howitt.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govoril je Mirosław Piotrowski.

Po postopku "catch the eye" so govorili Javi López, Javier Couso Permuy, Igor Šoltes in Georgios Epitideios.

Govorila je Federica Mogherini.

Razprava se je zaključila.


14. Nova strategija EU o Kitajski (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Nova strategija EU o Kitajski (2016/2803(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Frank Engel v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini,Victor Boştinaru v imenu skupine S&D, Bas Belder v imenu skupine ECR, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, Gerard Batten, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Francisco José Millán Mon, Jo Leinen, Charles Tannock, Tunne Kelam, Alessia Maria Mosca, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Bernd Lange in Evžen Tošenovský.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić in Viorica Dăncilă.

Govorila je Federica Mogherini.

Razprava se je zaključila.


15. Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2015 (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2015 (2016/2796(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Andrzej Grzyb v imenu skupine PPE, Elena Valenciano v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Petras Auštrevičius v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi in Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL.

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

Govorili so Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, ki je podala osebno izjavo po govoru Cristiana Dana Prede, Cristian Dan Preda o govoru Marie-Christine Vergiat, Pier Antonio Panzeri, Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, Ulrike Lunacek, James Carver, Lampros Fountoulis, Andrey Kovatchev, Ana Gomes, Josep-Maria Terricabras, Beatrix von Storch, György Hölvényi, Andi Cristea, Jiří Pospíšil, Bogusław Liberadzki, Richard Howitt in Francisco Assis.

Po postopku "catch the eye" so govorili Sergio Gaetano Cofferati, Notis Marias, Ivan Jakovčić in Angel Dzhambazki.

Govorila je Federica Mogherini.

Razprava se je zaključila.


16. 71. zasedanje generalne skupščine ZN (razprava)

Poročilo s predlogom priporočila Evropskega parlamenta Svetu o 71. zasedanju generalne skupščine Združenih narodov [2016/2020(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

Andrey Kovatchev je predstavil poročilo.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Soraya Post v imenu skupine S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski v imenu skupine ECR, Ilhan Kyuchyuk v imenu skupine ALDE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, James Carver v imenu skupine EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF, ki je zavrnil vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Cristian Dan Preda, Francisco José Millán Mon, Eugen Freund in Notis Marias.

Po postopku "catch the eye" je govoril Ivan Jakovčić.

Govorila sta Federica Mogherini in Andrey Kovatchev.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.4 zapisnika z dne 7.7.2016.


17. Zaščita prijaviteljev nepravilnosti (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Zaščita prijaviteljev nepravilnosti (2016/2806(RSP))

Ivan Korčok (predsedujoči Svetu) in Jyrki Katainen (podpredsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorila je Julia Pitera v imenu skupine PPE.

PREDSEDSTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredsednik

Govorili so Evelyn Regner v imenu skupine S&D, Monica Macovei v imenu skupine ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz v imenu skupine ALDE, Fabio De Masi v imenu skupine GUE/NGL, Pascal Durand v imenu skupine Verts/ALE, Laura Ferrara v imenu skupine EFDD, Constance Le Grip, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Miguel Urbán Crespo, Julia Reda, Marco Valli, Marita Ulvskog, Sven Giegold, Virginie Rozière, Benedek Jávor, Jeppe Kofod, Dietmar Köster in Inés Ayala Sender.

Po postopku "catch the eye" so govorili Notis Marias, Ivan Jakovčić in Georgios Epitideios.

Govorila sta Jyrki Katainen in Ivan Korčok.

Razprava se je zaključila.


18. Revizija standardiziranega pristopa za kreditno tveganje v Baselskem odboru (razprava)

Izjava Komisije: Revizija standardiziranega pristopa za kreditno tveganje v Baselskem odboru (2016/2804(RSP))

Jyrki Katainen (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Markus Ferber v imenu skupine PPE, Roberto Gualtieri v imenu skupine S&D, Paloma López Bermejo v imenu skupine GUE/NGL, Antonio Tajani, Jonás Fernández, Othmar Karas, Bendt Bendtsen in Massimiliano Salini.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Notis Marias in Ivan Jakovčić.

Govoril je Jyrki Katainen.

Razprava se je zaključila.


19. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: dovoljene zdravstvene trditve na živilih (razprava)

Predlog resolucije, vložen v skladu s členom106(2) in (3) ter členom 106(4)(c) Poslovnika, o osnutku uredbe Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 432/2012 o seznamu dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih, razen trditev, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok (D44599/02 - 2016/2708(RPS)) (B8-0842/2016)

Christel Schaldemose (poročevalka) je predstavila predlog resolucije.

Govoril je Jyrki Katainen (podpredsednik Komisije).

Govorili so Renate Sommer v imenu skupine PPE, Biljana Borzan v imenu skupine S&D, José Inácio Faria v imenu skupine ALDE, Lynn Boylan v imenu skupine GUE/NGL, Marijana Petir in Damiano Zoffoli.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Notis Marias in Ivan Jakovčić.

Govoril je Jyrki Katainen.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.6 zapisnika z dne 7.7.2016.


20. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov :

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede dostopa do kliringa, kar zadeva mesta trgovanja in centralne nasprotne stranke (C(2016)03807 - 2016/2801(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 24. junija 2016
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede hranjenja pomembnih podatkov o naročilih za finančne instrumente (C(2016)03821 - 2016/2802(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 24. junija 2016
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov glede regulativnih tehničnih standardov, ki določajo informacije, ki jih morajo priglasiti investicijska podjetja, upravljavci trga in kreditne institucije (C(2016)03917 - 2016/2810(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 29. junija 2016
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega Parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje določajo obveznost kliringa za izvedene finančne instrumente, s katerimi se trguje na reguliranih trgih, in časovni okvir sprejetja za kliring (C(2016)03944 - 2016/2812(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 29. junija 2016
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 273/2004 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (ES) št. 111/2005 zaradi vključitve nekaterih predhodnih sestavin za prepovedane droge na seznam (C(2016)03946 - 2016/2811(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 29. junija 2016
Posredovano pristojnemu odboru: LIBE

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 223/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede pogojev in postopkov za določanje, ali države članice povrnejo neizterljive zneske v zvezi s Skladom za evropsko pomoč najbolj ogroženim (C(2016)03966 - 2016/2817(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 30. junija 2016
Posredovano pristojnemu odboru: EMPL

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP) z določitvijo regulativnih tehničnih standardov glede prikaza, vsebine, pregleda in revizije dokumentov s ključnimi informacijami ter pogojev za izpolnitev zahteve po posredovanju takih dokumentov (C(2016)03999 - 2016/2816(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 30. junija 2016
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

Osnutki delegiranih aktov za katere je bil rok na prošnjo pristojnega odbora spremenjen z enega na tri mesece:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o dovoljenju, organizacijskih zahtevah in objavi poslov za izvajalce storitev sporočanja podatkov – (C(2016)03201 – 2016/2766(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 2. junija 2016 na zahtevo pristojnega odbora.
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega Parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o podrobni določitvi zagotavljanja podatkov o preglednosti pred trgovanjem in po njem ter ravni razdruževanja podatkov za objavo – (C(2016)03206 – 2016/2767(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 2. junija 2016 na zahtevo pristojnega odbora.
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za dostop glede referenčnih meril – (C(2016)03203 – 2016/2765(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 2. junija 2016 na zahtevo pristojnega odbora.
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede zahtev za zagotovitev poštenih in nediskriminatornih storitev kolokacije in struktur pristojbin – (C(2016)03266 – 2016/2775(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 6. junija 2016 na zahtevo pristojnega odbora.
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za mehanizem največjega obsega in zagotavljanje informacij za izračune za preglednost in druge namene – (C(2016)02711 – 2016/2785(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 13. junija 2016 na zahtevo pristojnega odbora.
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov glede regulativnih tehničnih standardov v zvezi z neposrednim, znatnim in predvidljivim učinkom pogodb o izvedenih finančnih instrumentih v Uniji ter preprečevanjem izogibanja predpisom in obveznostim – (C(2016)03544 – 2016/2786(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 13. junija 2016 na zahtevo pristojnega odbora.
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo zahteve za sporazume o vzdrževanju trga in sheme za vzdrževanje trga – (C(2016)03523 – 2016/2784(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 13. junija 2016 na zahtevo pristojnega odbora.
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

Osnutki delegiranih aktov, za katere je zahteva Sveta za podaljšanje za en mesec vključena v trimesečno obdobje za vložitev ugovora:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za stopnjo natančnosti poslovnih ur – (C(2016)03316 – 2016/2776(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 7. junija 2016 na zahtevo pristojnega odbora.
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za podatke, ki jih morajo mesta izvrševanja objaviti o kakovosti izvrševanja poslov – (C(2016)03333 – 2016/2779(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 8. junija 2016 na zahtevo pristojnega odbora.
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za informacije, ki jih morajo investicijska podjetja letno objaviti o identiteti mest izvrševanja in o kakovosti izvrševanja – (C(2016)03337 – 2016/2778(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 8. junija 2016 na zahtevo pristojnega odbora.
Posredovano pristojnemu odboru: ECON


21. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente od Sveta in Komisije:

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 12/2016 - Oddelek III - Komisija (N8-0045/2016 - C8-0240/2016 - 2016/2116(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 13/2016 - Oddelek III - Komisija (N8-0046/2016 - C8-0241/2016 - 2016/2117(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 15/2016 - Oddelek III - Komisija (N8-0047/2016 - C8-0254/2016 - 2016/2122(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 16/2016 - Oddelek III - Komisija (N8-0048/2016 - C8-0255/2016 - 2016/2123(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 17/2016 - Oddelek III - Komisija (N8-0049/2016 - C8-0256/2016 - 2016/2124(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 18/2016 - Oddelek III - Komisija (N8-0050/2016 - C8-0257/2016 - 2016/2125(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 19/2016 - Oddelek III - Komisija (N8-0051/2016 - C8-0258/2016 - 2016/2126(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 14/2016 - Oddelek III - Komisija (N8-0052/2016 - C8-0259/2016 - 2016/2127(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev INF 3/2016 - Evropski ekonomsko-socialni odbor (N8-0053/2016 - C8-0261/2016 - 2016/2128(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev INF 4/2016 - Evropski ekonomsko-socialni odbor (N8-0054/2016 - C8-0262/2016 - 2016/2129(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 20/2016 - Oddelek III - Komisija (N8-0055/2016 - C8-0263/2016 - 2016/2130(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG


22. Prerazporeditev sredstev

Odbor za proračun je v skladu s členom 25 Poslovnika sklenil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvi sredstev Evropske službe za zunanje delovanje INF 1/2016.

Odbor za proračun je v skladu s členom 25 Poslovnika sklenil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvam sredstev Evropskega računskega sodišča V/AB-03/C/16, V/AB-04/T/16, V/AB-05/A/16 in V/AB-06/T/16.

Odbor za proračun je v skladu s členom 27(3) Poslovnika sklenil, da bo odobril prerazporeditve sredstev Evropske komisije DEC 08/2016, DEC 09/2016, DEC 10/2016 in DEC 11/2016.

Svet Evropske unije je v skladu s členom 27(4) finančne uredbe obvestil proračunski organ o odobritvi prerazporeditve sredstev DEC 08/2016 in DEC 10/2016 - oddelek III – Komisija.


23. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 585.204/OJJE).


24. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.50.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Lope Fontagné, Maeijer, Marusik

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov